Tilskudd til fremme av innlandsfiske i Rogaland

Ønsker du å legge til rette for innlandsfiske for allmenheten? Tilskuddsordningen skal motivere til innlandsfiske, forbedre innlandsfiskebestandene og gjøre informasjon om hvor det er tilgjengelig innlandsfiske bedre kjent for allmenheten.

Rogaland fylkeskommune deler hvert år ut rundt 100 000 kroner til forskjellige prosjekter som skal fremme innlandsfiske i Rogaland. Sjekk retningslinjene under og finn ut om din organisasjon eller kommune kan søke om tilskudd til innlandsfiske, og få hjelp til nettopp deres prosjekt.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mai 2024.
Søknad fylles ut og sendes inn via søknadsportalen til Regionalforvaltning.

Søk om tilskudd til fremme av innlandsfiske

Les mer på Regionalforvaltnings hjemmesider (regionalforvaltning.no)

Hvem kan søke om tilskudd?

Kommuner, grunneiere og grunneierlag som selger fiskekort, fiskeforeninger og andre interesseorganisasjoner, som legger til rette for innlandsfiske for allmenheten.

Hva kan det søkes støtte til?

Det kan gis støtte til bestandsreduserende tiltak i overbefolkede vann, utfisking av fremmede arter, faglige utredninger om fiskebestander, støtte til innkjøp av utstyr for kultiveringstiltak, og støtte til informasjonstiltak.

Eksempler på hva det kan gis tilskudd/støtte til:

 • Tiltak som fremmer innlandsfiske og er tilgjengelige for allmennheten.
 • Bestandsreduserende tiltak i overbefolkede vann, herunder støtte til utstyr.
 • Utfisking av fremmede fiskearter.
 • Faglige utredninger om fiskebestander i vassdrag med forslag til tiltak for å bedre fiske for allmennheten.
 • Kultiveringstiltak som er beskrevet i faglige utredninger for det enkelte vassdrag.
 • Støtte til innkjøp av nødvendig utstyr for flytting og utsetting av stedegne stammer av innlandsfisk.
 • I særskilte tilfeller kan det gis noe støtte til innkjøp av settefisk av stedegne stammer, men dette forutsettes normalt finansiert via inntekter fra fiskekortsalg.
 • Informasjons- og kunnskapsformidlingstiltak om muligheter for innlandsfiske i Rogaland.

Det gis ikke tilskudd/støtte til:

 • Allerede gjennomførte prosjekter
 • Ordinær drift. Ordinære driftsutgifter er de utgifter som tilhører den løpende driften i virksomheten.
 • Egne medlemsaktiviteter og vanlig vedlikehold
 • Fiskeforbedrende tiltak på strekninger med laks- og sjøørret, da det er Statsforvalteren i Rogaland som er forvaltningsmyndighet og det finnes en statlig støtteordning for fiskeforbedringstiltak for disse artene.
 • Tiltak i vann og vassdrag hvor pris på fiskekort er satt så høyt at fisket i praksis ikke ansees å være tilgjengelig for allmenheten.

Generelle krav

 • Prosjekter må gjennomføres i Rogaland.
 • Aktører som mottar støtte fra Rogaland fylkeskommune må, med unntak for privatpersoner, være registrert i Brønnøysundregistrene.
 • Fylkeskommunen gir maks tilskudd på 50 prosent av prosjektets samlede kostnader ved sluttførelse.

Prioriteringskriterier

Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:

 • Om tiltaket er positivt for utviklingen av en eller flere bestander av innlandsfisk, f.eks. utfisking i overbefolkede vann herunder innkjøp av nødvendig utstyr, utfisking av fremmede fiskearter som kan gi negativ påvirkning på eksisterende bestander, habitat forbedrende tiltak, flytting og utsetting av fisk mv.
 • Om tiltaket gir viktig kunnskap om en eller flere innlandsfiskebestander, og legger grunnlag for fremtidig forvaltning av fiskebestanden, f.eks. utredninger og kartlegginger av fiskebestander som foreslår habitatforbedrende tiltak.
 • Om tiltaket bidrar til å tilrettelegge for og fremmer innlandsfiske for allmenheten, f.eks. informasjonstiltak om fiskeregler, muligheter for kjøp av fiskekort og kunnskapsformidling om innlandsfisk for skoleklasser.
 • Tiltak som er lett tilgjengelig for allmenheten og ligger nær områder brukt av mange mennesker prioriteres foran, områder som på grunn av lange avstander og vanskelig tilgjengelig terreng er lite tilgjengelig for allmenheten.

Vilkår ved tildeling

 • Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknaden og en eventuell endring eller utsettelse må søkes godkjent av Rogaland fylkeskommune.
 • Det forutsettes at Rogaland fylkeskommune oppgis som finansieringskilde når det blir informert om prosjektet i media, til samarbeidspartnere eller andre. Ved trykt presentasjon av prosjektet (brosjyrer, nettsider, skilt, infotavler mv.) skal Rogaland fylkeskommunes logo vises.
 • Bevilgningen er gyldig i bevilgningsåret og de to påfølgende budsjettårene. Etter utløp av bevilgningsperioden vil tilsagn som ikke er benyttet bli trukket tilbake uten varsel.
 • Tildelt beløp kan avkortes dersom tiltaket ikke er gjennomført som omsøkt.

Utbetalingsprosedyre og krav til rapportering

 • Tilskudd utbetales som hovedregel etter at tiltaket er gjennomført og etter at fylkeskommunen har mottatt utbetalingsanmodning med regnskap og rapport, utfylt og sendt inn gjennom Regionalforvaltning.no.
 • Kostnaden/verdien av egeninnsats i form dugnadsarbeid settes til 250 kroner per time.
 • Kostnad/verdi av egeninnsats i form av lønnet arbeid settes lik dokumentert timelønn, dog maksimalt 600 kroner per time. Timelønn dokumenteres med lønnsutskrift signert av overordnede.

Klageadgang

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.