Tilskudd til energitiltak for frivilligheten

Eier din frivillige organisasjon, lag eller forening et bygg som har behov for energibesparende tiltak, eller ønsker dere å produsere egen energi?

Gjennom tilskuddsordningen energitiltak for frivilligheten, kan du søke om støtte til energibesparende og energiproduserende tiltak i bygg som eies og drives av din frivillige organisasjon eller lag.  

Sjekk retningslinjene under og finn ut om din organisasjon kan søke om tilskudd til energitiltak.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 9. april 2024.

Søknad fylles ut og sendes inn via søknadsportalen til Regionalforvaltning. 

Søk tilskudd til energitiltak

Formål

Formålet er å bidra til at frivillige lag og organisasjoner i Rogaland i større grad kan gjennomføre tiltak i egne bygg som reduserer behovet for innkjøpt energi. Det kan gis støtte til tiltak som reduserer samlet energibruk i bygget og/eller tiltak som gir lokal fornybar energiproduksjon i egen bygningsmasse.

Hvem kan søke om tilskudd?

Frivillige organisasjoner, lag og foreninger som eier bygg i Rogaland.

Virksomheter som ikke er registrert som frivillig organisasjon, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert som frivillig organisasjon. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert som frivillig organisasjon, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse.

Hva kan det søkes støtte til?

Du kan søke støtte til

 • dokumenterte kostnader for innkjøp og montering av tiltak som bidrar til redusert energibruk i bygg som eies og drives av din organisasjon
 • dokumenterte kostnader for innkjøp og montering av tiltak som bidrar til økt lokal fornybar energiproduksjon i bygg som eies og drives av din organisasjon

Du kan ikke søke støtte til

 • tiltak som allerede er gjennomført, igangsatt eller bestilt før søker har mottatt svar på søknaden
 • tiltak i privatboliger eller bygningsmasse som primært leies ut til bolig- eller næringsformål
 • energikartlegging (Se egen tilskuddsordning for energikartlegging for frivilligheten)
 • energirådgivning
 • ordinær drift. Ordinære driftsutgifter er de utgifter som tilhører den løpende driften i virksomheten.
 • vanlig vedlikehold
 • tiltak som kan få støtte gjennom Enovas tilskuddsordninger

Krav til søknaden

 • Tiltaket det søkes om støtte til, må gjennomføres på bygg i Rogaland.
 • Organisasjonen som søker må eie bygget hvor tiltaket skal gjennomføres.
 • Det skal leveres én søknad per bygg dersom organisasjonen ønsker å gjennomføre tiltak i flere bygg.
 • Bygget det blir søkt støtte til, må brukes til aktiviteter, arrangementer eller drift i regi av den organisasjonen som søker.
 • Organisasjonen som søker må være registrert i Brønnøysundregistrene.
 • Tilskuddet må ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket.
 • Fylkeskommunen henstiller til mottaker av tilskudd om at bygg det søkes om støtte for, i størst mulig grad er universelt utformet og lagt til rette for personer med funksjonsnedsettelse.
 • Søknaden må inneholde
  • en prosjektbeskrivelse med oversikt over tiltak som ønskes gjennomført
  • tydelige beregninger som viser effekten av tiltakene det søkes om støtte til. Beregningene må være utført av fagfolk, og inneholde en spesifisering av hvor stor energibesparelse/energiproduksjon som forventes for hvert enkelt tiltak.
  • en kopi av tilbud fra leverandør(er) med fullstendig kostnadsoverslag for hvert av tiltakene som ønskes gjennomført
  • en finansieringsplan som viser hvordan de totale kostnadene skal dekkes
  • en kopi av plantegning av bygget med skisse av hvor i bygget tiltaket skal gjennomføres
  • spesifisering av hvilke oppvarmingsløsninger som finnes i bygget per i dag, samt hvilke man vil ha etter tiltak er gjennomført
 • Fylkeskommunen gir maks tilskudd på 50 prosent av prosjektets samlede kostnader ved sluttførelse.
 • Det kan søkes om opptil 150 000 kroner i støtte per bygg.
 • Organisasjonen må få svar på søknaden før det inngås avtale med leverandør.

Prioriteringskriterier

 • Hovedkriteriet er anslått energibesparelse eller lokal fornybar energiproduksjon per tilskuddskrone
 • I tillegg vil følgende momenter vurderes:
  • hvorvidt prosjektet støtter opp om langsiktige utviklingsmål i Utviklingsplan for Rogaland
  • i hvilken grad prosjektet bidrar til energiomstilling og mer effektiv energiutnyttelse, for eksempel ved overgang fra oppvarming kun basert på elektrisitet eller fossile brensler over til andre energiformer som fjernvarme, fornybar vannbåren varme eller biobrensler

Vilkår ved tildeling

 • Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknaden, og en eventuell endring eller utsettelse må søkes godkjent av Rogaland fylkeskommune.
 • Tiltakene må utføres av fagfolk i tråd med gjeldende forskrifter og regelverk.
 • Rogaland fylkeskommune må oppgis som finansieringskilde dersom det blir informert om prosjektet i media, til samarbeidspartnere eller andre.
 • Ved trykt presentasjon av prosjektet (brosjyrer, nettsider, skilt, infotavler og lignende) skal Rogaland fylkeskommunes logo være synlig.
 • Bevilgningen er gyldig i bevilgningsåret og de to påfølgende budsjettårene.
 • Etter utløp av bevilgningsperioden, vil tilsagn som ikke er benyttet bli trukket tilbake uten varsel.
 • Tildelt beløp kan avkortes dersom tiltaket ikke er gjennomført som omsøkt.
 • Det forutsettes at søker ved forespørsel fra fylkeskommunen deler resultater og erfaringer fra prosjektet.

Utbetalingsprosedyre og rapportering

Tilskudd utbetales som hovedregel etter at tiltaket er gjennomført og etter at fylkeskommunen har mottatt utbetalingsanmodning med regnskap og rapport, utfylt og sendt inn gjennom Regionalforvaltning.no.

Klageadgang

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på̊ vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.