Retningslinjer for tilskudd til allment kulturarbeid

Søknadsfrister

Søknadsfrister er 1. desember / 15. april  

Formål

Tilskuddsordningen skal bidra til at det skapes tiltak og prosjekter av høy kvalitet, som kommer kulturlivet og publikum i Rogaland til gode.

Hvem kan søke om tilskudd?

Fylkeskommunalt tilskudd til allment kulturarbeid kan gis til kommuner, institusjoner og andre søkere. Det gis kun støtte til aktører med bosted i eller med nær tilknytning til fylket. 

Generelle krav

Tilskuddsberettigede tiltak må omfatte hele eller store deler av fylket eller være lokale tiltak som det er av vesentlig regional interesse å få gjennomført.

Tiltak som får økonomisk støtte av fylkeskommunen forplikter seg til å akseptere ledsagerbevisordningen.

Fylkeskommunen henstiller til mottaker av tilskudd om at forholdene i størst mulig grad legges til rette for personer med funksjonsnedsettelse. 

Aktører som mottar støtte fra Rogaland fylkeskommune må være registrert i Brønnøysundregistrene. 

Det forutsettes at det i aktuelle sammenhenger gjøres kjent at tiltaket er støttet av Rogaland fylkeskommune. 

Prioriteringskriterier

Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:

 • Tiltaket bidrar til utvikling av kulturlivet i fylket
 • Tiltaket har verdi for kulturlivet i større deler av fylket
 • Tiltaket er nyskapende
 • Tiltaket kobler sammen aktører og stimulerer til samarbeid på tvers av kulturfelt og geografi
 • Tiltaket tar i bruk naturen/det offentlige rom
 • Tiltaket har høy kunstnerisk kvalitet
 • Nye tiltak prioriteres

Det legges også stor vekt på graden av kommunal og annen medfinansiering. 

Hva kan det gis tilskudd til?

Det gis tilskudd til prosjekter/tiltak av regional interesse. Tilskuddets størrelse vurderes i forhold til budsjett for hvert tiltak, og i forhold til tilgjengelige midler. 

Ved større prosjekter/tiltak forventes det en dialog med fylkesrådmannen før innsendelse av søknad. 

Følgende presiseringer gjelder: 

 • Turnéstøtte kan gis til teaterforestillinger, konserter, utstillinger o.l. (Turnéen må omfatte minst 4 kommuner) Det forutsettes at turnéen gjennomføres i minst to deler av fylket (Nord-Jæren, Jæren, Dalane, Ryfylke, Haugalandet). 
 • Tilskudd til danseforestillinger: Det forutsettes at produksjonen settes opp i minst to kommuner, fortrinnsvis i to ulike deler av fylket (Nord-Jæren, Jæren, Dalane, Ryfylke, Haugalandet). Avtalte oppsetninger i andre fylker/andre land kan også vurderes.
 • Støtte til kulturtiltak rettet mot personer med psykisk utviklingshemming. Det forutsettes deltakelse fra minst 4 kommuner, samt kommunal medfinansiering.
 • Tilskudd til internasjonale samarbeidstiltak: Det kan primært gis støtte til medfinansiering av egenandel for deltakelse i prosjekter knyttet til EU, EØS, Nordisk kulturfond og Kulturkontakt Nord.


Det gis ikke støtte til følgende:

 • Plateinnspillinger/utgivelser, filmproduksjoner eller bokutgivelser. 
 • Tiltak som dekkes av Den kulturelle skolesekkens ansvarsområde. 
 • Det gis ikke støtte til ordinær drift. 
 • Det gis ikke støtte til institusjoner som mottar fylkeskommunal driftsstøtte. Det kan i unntakstilfeller vurderes prosjektstøtte til institusjoner innen kunstfeltet som mottar fylkeskommunal driftsstøtte dersom tiltaket ikke anses å være en del av den ordinære drift og vil bidra til utvikling av institusjonen. 
 • Tiltak i regi av frivillige organisasjoner. Det henvises her til tilskuddsordningen drifts- og tiltaksstøtte for frivillige organisasjoner. 
 • Tiltak/prosjekt i regi av aktører som er en del av Rogaland fylkeskommune. 

Søknadsprosedyre

Søknad om støtte fremmes elektronisk og må inneholde budsjett med finansieringsplan (forventede inntekter og utgifter) samt fyldig omtale av tiltaket. Det fylkeskommunale tilskuddet kan maksimalt utgjøre 50 prosent av budsjettet.

Søknad må sendes i god tid før tiltaket skal gjennomføres.

Teksten i rammen «Beskrivelse av tiltaket» i søknadsskjemaet vil bli brukt i det offentlig tilgjengelige saksfremlegget. Det må derfor her gis en god og helhetlig beskrivelse av tiltaket. 

Tiltak som er gjennomført før søknadsfristen vil ikke få støtte. 

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. 

Utbetalingsprosedyre

Tilskudd utbetales som hovedregel etter at tiltaket er gjennomført og etter at fylkeskommunen har mottatt regnskap og rapport. Rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av tiltaket/prosjektet sett i forhold til beskrivelsen i søknaden. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenliknes med innsendt budsjett. Tilskudd fra fylkeskommunen og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. For tiltak/prosjekt der samlet bevilgning fra fylkeskommunen overstiger 200 000 kroner, skal det fremlegges revisorgodkjent regnskap. Rapport og regnskap sendes elektronisk via fylkeskommunens nettbaserte rapporteringsskjema. 

Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som omsøkt. Eventuelle endringer må avklares med fylkeskommunen. Tildelt beløp kan avkortes dersom tiltaket ikke er gjennomført som omsøkt. 

Rogaland fylkeskommune har mulighet til å be om innsyn og kontroll av bevilgede midler. Tilskuddsmottaker plikter å medvirke gjennom å fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon. 

Tilskuddet skal fortrinnsvis benyttes innen ett år fra datoen på tilsagnsbrevet. Det kan søkes om utsettelse i inntil ett ytterligere år. Dette må gjøres innen fristen som settes i tilsagnsbrevet. Etter to år faller bevilgningen automatisk bort. 

Klageadgang

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.