Utviklingsprosjekt på kulturmiljøfeltet i Rogaland

Er du og din organisasjon opptatt av kulturmiljø og vil bidra til at kulturmiljø i Rogaland blir brukt og gjort kjend? No kan kommunar og organisasjonar søke om støtte til utviklings og verdiskapingsprosjekt.

Rogaland fylkeskommune har oppretta ein ny tilskotsordning til utviklingsprosjekt på kulturmiljøfeltet. I 2024 er det satt av 1 million kroner. 

Tilskotsordninga skal bidra til utvikling og verdiskaping på kulturmiljøfeltet i Rogaland.

Kulturmiljø er eit  samleomgrep for både fysiske kulturminne og anna kulturarv i regionen vår.

Kven kan søke om tilskot?

Fylkeskommunalt tilskot til kulturmiljøprosjekt kan tildelast kommunar, ideelle organisasjonar, bedrifter og landbruksføretak i Rogaland.

Søknadsfrist og søknadsskjema

Søknadsfrist: 1. mars

Søk gjennom elektronisk søknadsskjema. 

Søknadsskjema

Søkarar må gjere seg kjent med retningslinjene for tilskotsordninga.

Les retningslinjer for tilskot til utviklingsprosjekt.

Kva kan det gjevast tilskot til?

Det vert gjeve tilskot til verdiskaping- og utviklingsprosjekt av nasjonal og vesentleg regional interesse, innanfor følgande tema:

  • formidling og tilrettelegging av kulturmiljø og kulturarv, både fysisk og digitalt 
  • kurs og arrangement som bidrar til auka kunnskap og engasjement om kulturmiljø og kulturmiljøvern 
  • moglegheitsstudiar, forprosjekt, analysar, pilotprosjekt eller andre prosjekt for å vurdere nye måtar å skape verdiar med grunnlag i kulturmiljø 
  • kunnskapsinnhenting og andre prosjekt som skal utvide kunnskapsgrunnlaget om kulturmiljø i Rogaland
     

Prosjekt som kan få tilskot, må omfatte heile eller store delar av fylket eller vere lokale prosjekt som det er av nasjonal eller vesentleg regional interesse å få gjennomført.

Søknadsbeløp

Maksimalt støttebeløp per prosjekt er 300 000 kroner.

Fylkeskommunalt tilskot kan maksimalt utgjere 50 prosent av samla kostnad ved sluttføring.

Meir informasjon

Sjå prioriteringskriterium og krav i retningslinjene for ordninga.

Retningslinjer