Tilgjengelighetsprisen

Tilgjengelighetsprisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for å skape et universelt utformet Rogaland. Dette kan være i lokalmiljøet, kommunen eller i fylket. Prisen består av et diplom og et prisbeløp på 50 000 kroner.

Søknadsfrist: 15. september hvert år

Forslag til kandidat med begrunnelse sendes til:

firmapost@rogfk.no (merk.: Tilgjengelighetsprisen 2023)

eller:

Rogaland fylkeskommune, 
Postboks 130 Sentrum, 
4001 Stavanger
(merk.: Tilgjengelighetsprisen 2023)

Hvem kan nominere kandidater?

Alle kan foreslå kandidater til prisen. Du må begrunne forslaget.

Kriterier for tildeling

Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn for prisen: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Satsingsområdene i Fylkesdelplan for universell utforming definerer prisens virkeområde:

 • Kunnskap og kompetanse 
 • Bygg og anlegg 
 • Uteområder, friluftsliv og kulturminner
 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
 • Samferdsel 
 • Reiseliv, næringsutvikling og innovasjon

Krav til forslag

 • Fristen for å foreslå kandidater til prisen er 15. september. 
 • Forslag til kandidater skal sendes inn skriftlig, med en kortfattet begrunnelse for forslaget.
 • Alle kan foreslå kandidater til prisen. Det er mulig å foreslå flere tiltak/løsninger, også de som man selv har vært involvert i.

Avgjørelse

Prisen deles ut etter følgende kriterier:

 • Priskandidaten har vist stor kreativitet og nytenking for å oppnå universelt utforma tiltak/løsninger. 
 • Tiltaket/løsningen må ha høy kvalitet. 
 • Tiltaket/løsningen må være tatt i bruk.

Bedømmelse:

 • Fylkesrådet for funksjonshemmedes arbeidsutvalg velger ut forslag til tre prioriterte kandidater, som legges fram for fylkesrådet. 
 • Fylkesrådet for funksjonshemmede innstiller én vinner til fylkestinget. 
 • Tiltaket/løsningen vurderes ut fra et helhetlig kvalitetsperspektiv. 
 • Universell utforming, innovasjon, materialvalg, funksjonalitet, estetikk, bærekraft og brukeropplevelse inngår i helhetsperspektivet. 
 • Brukermedvirkning i utvikling av tiltaket/løsningen skal vektlegges.

Prisutdeling

Prisen deles ut en gang i året i Rogaland fylkestingsmøte i desember. Tilgjengelighetsprisen består av et diplom og et prisbeløp på 50 000 kroner. 

Dersom det et år ikke finnes kandidater som fyller kriteriene, deles ikke prisen ut. 

Vinnere av Tilgjengelighetsprisen

Artikkelliste