Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet skal bidra til at flest mulig kan drive med både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten. De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6 – 12 år) og ungdom (13 – 19 år).

Søknadsfrist

Ta kontakt med den aktuelle kommunen for informasjon om søknadsfrist.
Kommunen sender søknadene til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år.

Hvem kan søke?

Kommuner/fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund (NIF), idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund, sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund, eller Det Frivillige Skyttervesen, aksjeselskap/allmennaksjeselskap og kommunale foretak, stiftelser, andre sammenslutninger (f.eks. borettslag og velforeninger).

Hva kan det søkes om støtte til

Det  er mulig å søke tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpent for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser.

Det gis tilskudd til følgende typer anlegg:

  • Ordinære anlegg (organisert idrett og fysisk aktivitet)
  • Nærmiljøanlegg (egenorganisert fysisk aktivitet)

Krav til søknaden

Søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med aktuelle vedlegg, leveres på elektronisk søknadsskjema. Det skal søkes i den kommunen der anlegget er geografisk plassert. Anlegget som det søkes om tilskudd til må inngå i en kommunal plan.

For mer informasjon om tilskuddordningen, krav til vedlegg, godkjenninger, tilskuddssatser, ulike typer anlegg og annet vises det til Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – V 0732.

 

Artikkelliste