Skoleskyss

Du kan ha rett til gratis skoleskyss om du bor i et område med et dårlig rutetilbud.

Ett av disse kriteriene må være oppfylt:

  • Du bor utenfor ungdomspass-sonen, og skoleveien er over seks kilometer.
  • Du er over 22 år, og skoleveien er over seks kilometer (målt langs korteste farbare vei).
  • Du må benytte båt til skole.

Du må søke om å få gratis skoleskyss. Du må søke via Min Skyss.

Skoleskyss for elever i videregående skoler 

Ofte stilte spørsmål om skoleskyss

Om skoleskyss hos Kolumbus

Tilrettelagt skoleskyss

Elever med varig eller midlertidig funksjonsnedsettelse eller sykdom har rett på skyss mellom skole og hjem uavhengig av reiselengde.

Retten gjelder kun i den utstrekning skyssbehovet kan dokumenteres med attest fra lege, psykolog eller spesialpedagog.

Tilrettelagt skoleskyss


Rogaland fylkeskommune har ansvaret for utformingen av skyssreglementet og fungerer som klageinstans.
Kolumbus er ansvarlig for skyss i grunnskolen og videregående skole.

Omfanget og gjennomføringen av skoleskyssen er knyttet til gjeldende lover og forskrifter. Det er en målsetting at en så stor del av skoleskyssen som mulig skal baseres på ordinær kollektivtrafikk.

Klager

Klager på avgjørelser om rett til skoleskyss adresseres til samferdselssjefen og leveres opplæringsstedet som sammen med Kolumbus går gjennom klagen. Klager som ikke blir tatt til følge sendes samferdselssjefen og blir avgjort av fylkeskommunens klagenemnd.