Regionalt miljøprogram

Landbruket i Rogaland går flere tusen år tilbake i tid, og landbruket er derfor en viktig bærer av kulturarv, tradisjon og identitet, og det er derfor en prioritert oppgave å ta vare på et representativt utvalg av kulturminner og bygninger som har vært knyttet til tidligere tiders jordbruksdrift.

Gjennom regionalt miljøprogram som administreres av Statsforvalteren i Rogaland kan man få tilskudd blant annet til skjøtsel av synlige automatisk fredete kulturminner og vedlikehold av verdifulle landskapselement. En av hensiktene med dette er å hindre at kulturminner gror igjen og forfaller.

Les mer om regionalt miljøprogram på Statsforvalterens nettsider