Regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer

Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle og styrke regionale bransjestrukturer innen kulturell og kreativ næring i Rogaland.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for 2024 er utsatt til mandag 12.  februar. 

Søknadsskjema 

Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig rundt en måned før søknadsfristen.

Formål

Ordningen skal bidra til å utvikle og styrke regionale bransjestrukturer innen kulturell og kreativ næring i Rogaland. Ordningen skal bidra til å styrke kunst- og kultursektorens økonomiske bærekraft, og skal dekke utgifter knyttet til tiltak som styrker kunnskapen om kultur som næring og kompetansen om entreprenørskap og forretningsdrift i Rogaland.

Hvem kan søke om tilskudd?

Målgruppen er regionale kompetansesentre, organisasjoner, nettverk og andre bransjebyggende aktører med regionalt nedslagsfelt innen kulturell og kreativ næring i Rogaland. Søker sine primæraktiviteter skal være lokalisert i Rogaland.

Bransjebyggende aktører innen visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, film og spill kan søke på ordningen. Det oppfordres til samarbeid på tvers av kulturfelt.

Dersom prosjektet utføres av en gruppe samarbeidende aktører, skal hovedvekten av aktørene, eventuelt målgruppen for prosjektet, være fra kulturell og kreativ næring.

Enkeltpersoner kan ikke søke på ordningen.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes tilskudd til tiltak som bidrar til bransjeutvikling gjennom økt nærings-, markeds- og forretningskompetanse og/eller bedre tjenester i fylket. Tiltaket må ha et regionalt nedslagsfelt. Det kan søkes tilskudd til prosjekter av inntil ett års varighet.

Hva kan det ikke søkes om tilskudd til?

Det gis ikke tilskudd til innholdsproduksjon, ordinær drift, kulturarrangementer (konserter, turneer, fremvisninger, utstillinger m.m.) eller forskning.

Prioriteringskriterier

Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:

  • Potensial for bransjebygging: Om prosjektet kan dokumentere hvordan det skal bidra til å utvikle bransjestrukturene i regionen.
  • Kunstnerøkonomi og nedslagsfelt: Om prosjektet gir flere aktører i regionen mulighet til profesjonalisering av verdikjeden og økt forretningskompetanse.
  • Bredde i finansiering: Om prosjektet kan dokumentere nasjonal, lokal eller privat medfinansiering.
  • Overføringsverdi: Om prosjektet utvikler modeller, metoder eller tjenester som kan ha relevans for andre aktører.
  • Prosjektets bærekraft og effekt etter prosjektperioden
  • Prosjektets regionale nedslagsfelt

Ut over dette legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet, gjennomføringsevne og søknadens relevans i forhold til ordningens formål. Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen er geografisk spredning og faglig og sjangermessig bredde.

Søknadsprosedyre

Søknad om støtte fremmes elektronisk via fylkeskommunens nettbaserte søknadsskjema.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av søkeren og eventuelle samarbeidspartnere, samt nedslagsfelt og målgruppe for prosjektet. Prosjektet må ha tydelige mål, og en konkret plan for hvordan målene skal nås. Søknaden må beskrive hvordan prosjektet kan bidra til bransjebygging.

Søknaden må inneholde prosjektbudsjett med forventete inntekter og utgifter.

Det fylkeskommunale tilskuddet kan maksimalt utgjøre 50 prosent av budsjettet.

Teksten i rammen «Beskrivelse av tiltaket» i søknadsskjemaet vil bli brukt i det offentlig tilgjengelige saksfremlegget. Det må derfor her gis en god og helhetlig beskrivelse av tiltaket.

Tiltak som er gjennomført før søknadsfristen vil ikke få støtte.

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Øvrige vilkår

Fylkeskommunen kan stille krav om at tilskuddet kun kan disponeres til definerte deler av prosjektet. Dersom en søknad omfatter elementer som faller utenfor ordningen, vil tilskuddet bli redusert deretter.

Behandling av søknadene

Søknadene vurderes administrativt i samarbeid mellom seksjon for allmenn kultur og næringsseksjonen.

Søknadene legges frem for politisk behandling og vedtas i Regional- kultur og næringsutvalget

Utbetalingsprosedyre

Tilskudd utbetales etter at tiltaket er gjennomført og etter at fylkeskommunen har mottatt regnskap og rapport.

Rapport og regnskap sendes elektronisk via fylkeskommunens nettbaserte rapporteringsskjema.

Rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av tiltaket/prosjektet sett i forhold til beskrivelsen i søknaden. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenliknes med innsendt budsjett. Tilskudd fra fylkeskommunen og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. For tiltak/prosjekt der samlet bevilgning fra fylkeskommunen overstiger 200 000 kroner skal det fremlegges revisorgodkjent regnskap.

Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som omsøkt. Eventuelle endringer må avklares med fylkeskommunen. Tildelt beløp kan avkortes dersom tiltaket ikke er gjennomført som omsøkt.

Rogaland fylkeskommune har mulighet til å be om innsyn og kontroll av bevilgede midler. Tilskuddsmottaker plikter å medvirke gjennom å fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon.

Tilskuddet skal fortrinnsvis benyttes innen ett år fra datoen på tilsagnsbrevet. Det kan søkes om utsettelse i inntil ett ytterligere år. Dette må gjøres innen fristen som settes i tilsagnsbrevet. Etter to år faller bevilgningen automatisk bort.

Rapportskjema er midlertidig utilgjengelig. Ta kontakt med saksbehandler for mer informasjon. 

Klageadgang

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.

Artikkelliste