Kultur- og idrettsstipend

Søknadsfrist: 15.  januar

Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig ca en måned før søknadsfristen. 

Dersom søknadsfristen faller på en helge- eller helligdag, vil fristen være første påfølgende virkedag.

Formål

De fylkeskommunale kultur- og idrettsstipendene er arbeidsstipend, som skal bidra til at idrettsutøvere og profesjonelle kunstnere i Rogaland skal kunne videreutvikle seg innenfor sine områder. Det skal tjene som stimulans og inspirasjon til fortsatt innsats for kulturlivet i Rogaland, gjennom at det frigjøres tid til fordypning innen arbeidsfeltet.

Hvem kan søke?

Kultur- og idrettsstipendet deles ut til idrettsutøvere og profesjonelle kunstnere bosatt i Rogaland. I særtilfeller kan stipend tildeles mottakere som ikke er bosatt i Rogaland, men som er knyttet til fylket eller kan forventes å kunne gjøre en innsats for kulturlivet i Rogaland.

Retningslinjer for kultur- og idrettsstipend (PDF, 71 kB)

Områder

For kunstfeltet deles det ut 14 stipend á 100 000 kroner. Følgende kunstfelt inngår:

 • Litteratur
 • Visuell kunst (maleri, fotografi, kunsthåndverk, tegning, grafikk, skulptur, video, installasjoner, stedsspesifikke- og relasjonelle uttrykk, lydkunst, performance, nettkunst, streetart, grafitti, artists’books, bruk av uterom og offentlige rom med mer. Film: fiksjon, dokumentar, hybrid, kort, animasjon og kunstfilm)
 • Musikk
 • Scenekunst (teater, dans)

 

For idrettsfeltet gjelder det som hovedregel at det maksimalt deles ut 4 stipend á 50.000 kroner  

Kriterier for stipend

Stipendene skal tildeles ut fra følgende hovedkriterier:

 • Stipend kan ikke tildeles amatørutøvere, med unntak for idrettsutøvere. På idrettsområdet prioriteres utvikling av nye talenter.
 • Nyskaping/videreutvikling. Det legges særlig vekt på søkernes utviklingspotensial og det utbytte en vil kunne få ved at et fylkesstipend bidrar til «videreutvikling innenfor sitt område»

Profesjonalitet vurderes i forhold til følgende:

 • dokumentasjon av publiserte tekster.
 • Musikkutgivelse(r). 
 • Utdannelse, eventuelle opptak i kunstnerorganisasjon.
 • Deltakelse i kunstproduksjoner.
 • Personer som ikke tidligere har mottatt fylkeskommunalt kulturstipend kan prioriteres foran de som har fått slikt stipend.
 • Det kan ikke tildeles stipend hvor formålet er å finansiere ordinær utdanning.
 • Stipend skal ikke tildeles til (del)finansiering av konkrete prosjekter som eksempelvis plateinnspillinger/bokutgivelser, eller prosjekter som kan søkes via fylkeskommunens øvrige tilskuddsordninger. Det vises i denne sammenheng til fylkeskommunens øvrige tilskuddsordninger for prosjekt/tiltak.
 • Stipendet eller deler av det kan ikke brukes til å finansiere innkjøp av utstyr (instrumenter, idrettsapparater etc.).

 

Regional-, kultur- og næringsutvalget (RKNU) behandler tildeling av Kultur- og idrettsstipend i møte 21.mars.

Søknad

Søknaden, som leveres elektronisk, må inneholde følgende:

 • CV.
 • Plan for bruken av stipendet med budsjett.
 • Søker plikter å oppgi eventuelle andre stipend som er mottatt tidligere eller i gjeldende stipend år.
   

Følgende vil ligge til grunn for vurderingen av de enkelte søknadene:

 • Planen for hva stipendtiden skal brukes til.
 • Kunstnerisk/idrettslig nivå, meritter, aktivitet, kvalitet, potensiale og ønske om videreutvikling. Utøvere som søker et idrettsstipend må være tilknyttet et særforbund under Norges Idrettsforbund. Unge talenter er målgruppen for idrettsfeltet.
 • Bidrag i forhold til å løfte det enkelte felt i fylket fremover.
 • Kjønnsbalanse og geografisk spredning

Rapportering

Stipendmottaker må utarbeide en kortfattet rapport med regnskap som beskriver hvordan stipendet har bidratt til faglig utvikling. Frist for utarbeidelse av rapport er 15. april påfølgende kalenderår.

Det forutsettes at stipendet gjennomføres som omsøkt. Eventuelle endringer må avklares med fylkeskommunen. Utbetalt beløp kan bli krevd tilbakebetalt dersom stipendet ikke brukes til formålet. Det samme gjelder dersom stipendmottaker ikke har levert rapport innen fastsatt frist.

Rogaland fylkeskommune har mulighet til å be om innsyn og kontroll av bevilgede midler. Tilskuddsmottaker plikter å medvirke gjennom å fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon.

Rapporten sendes til: firmapost@rogfk.no

Stipendet blir utbetalt som lønn. Derfor ber vi om fødselsnummer og skattekommune. Stipendet blir innberettet til skattemyndighetene, men Rogaland fylkeskommune regner det ikke som skattepliktig, og det blir derfor ikke trukket skatt.

Artikkelliste