Student til låns

Hvem kan søke?

Bedrifter i Rogaland

Hva det kan søkes om støtte til

Tilskudd for at bachelor- og masterstudenter får skrive sin oppgave som del av et innovasjonsprosjekt i bedriften. Studentene skal arbeide med problemstillinger som er relevante for næringslivet.

Støttebeløp

Maksimum kr 40 000

Egenandel

Minimum 50%

Kostnader det kan søkes om støtte til

Tilskuddet skal kun dekke kostnader som er nødvendige for å realisere prosjektet og formålet med ordningen

 • Bedriftens timer til veiledning av student
 • Eventuelle reiseutgifter for studenten
 • Andre driftsutgifter i prosjektet

Kostnader det ikke kan søkes støtte til

 • Utgifter til utstyr, kun materiell som blir brukt i prosjektperioden
 • Markedsundersøkelser og markedsføring
 • Skriving av søknad

Krav

 • Studenten skal veiledes av både bedriften og utdanningsinstitusjonene
 • Bedriften kan ikke søke støtte til egne ansatte som skriver bachelor- eller masteroppgave
 • Søknaden må inneholde begrunnelse for hvordan prosjektet er forankret i minst ett av satsingsområdene i nærings- og innovasjonsstrategien
 • Det kan ikke søkes om tilskudd til oppgaver som er kommet godt i gang eller er ferdigstilt

Slik søker du

 • Ta først kontakt med en kompetansemegler. Søknader kan kun sendes inn etter dialog og prosess med en av FORREGION Rogaland sine kompetansemeglere
 • Last ned og fyll ut prosjektbeskrivelse student til låns-prosjekter FORREGION Rogaland (DOCX, 74 kB) i samarbeid med kompetansemegler
 • Når prosjektbeskrivelsen er blitt godkjent av FORREGION Rogaland, opprett søknad i www.regionalforvaltning.no på støtteordning «FORREGION Rogaland 2024».
 • Fyll kort ut den elektroniske søknaden i regionalforvaltning og last opp den godkjente prosjektbeskrivelsen som vedlegg

Svar på søknad

Svar på søknad sendes ut til bedriftens digitale postkasse. Vi etterstreber å gi svar i løpet av tre uker etter innsendt søknad. Ferie og uforutsette hendelser kan føre til at det tar lengre tid å få svar.

Utbetaling av støtte

Tilskudd utbetales når sluttrapport med regnskap er innsendt og godkjent av FORREGION Rogaland.

Sluttrapport

 • Ta kontakt med kompetansemegleren som veiledet søknaden
 • Last ned sluttrapporteringsskjema student til låns-prosjekter (DOCX, 75 kB)
 • Sluttrapportering skal skje i samarbeid med kompetansemegler, og må godkjennes av FORREGION Rogaland før innsending i regionalforvaltning
 • Fyll kort ut den elektroniske sluttrapporteringen i www.regionalforvaltning.no på støtteordning «FORREGION Rogaland 2024» og last sluttrapporteringsskjema student til låns-prosjekter opp som vedlegg

Statsstøtte

Student til låns-prosjekter regnes normalt ikke som statsstøtte