Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Ønsker din kommune å etablere frisklivssentral, eller utvide med flere tilbud? Eventuelt opprette andre frisklivs-, lærings- og mestringstilbud i kommunens helsetjeneste? Da kan denne tilskuddsordningen være aktuell for dere.  

Søknadsfrist 20. mars 2024

Søknadsskjema (PDF, 317 kB) kan fylles ut her. 

Frisklivssatsningen i Rogaland fylke er et viktig ledd i den forebyggende og helsefremmende kommunale satsningen og inngår som mål under satsningsområdet Sunne levevaner i Regionalplan for folkehelse 2013-2017.

Om tilskuddsordningen

Målet for ordningen er å stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD-strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, forbygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgstjenesten.

Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til etablering og videre utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud som bidrar til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon, og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom.

Målgruppen er personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom, og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager.

Alle kommuner skal ha tilbud om forebyggende helsetjenester til befolkningen. Frisklivssentralen er en anbefalt måte å organisere slike helse og omsorgstjenester på som en del av kommunens samlede helsetilbud. Tilskudd til etablering av frisklivssentral og videreutvikling av frisklivssentralens tilbud, vil derfor bli prioritert.

Det oppfordres til interkommunalt samarbeid. En kommune må da stå som søker på vegne av fellesskapet og vil være administrativt og økonomisk ansvarlig for prosjektet i hele prosjektperioden.

Målgruppe

Målgruppen er personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom, og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager.

Hvem kan søke

  • Kommuner i Rogaland

Det oppfordres til interkommunalt samarbeid. En kommune må da stå som søker på vegne av fellesskapet og vil være administrativt og økonomisk ansvarlig for prosjektet i hele prosjektperioden.

Forutsetninger for tilskudd og tildelingskriterier

  • Søker skal benytte søknadsskjemaet for ordningen
  • Søker plikter å gjøre seg kjent med og følge regelverket for tilskuddsordningen
  • Er søkersummen mer enn 500.000 kroner, skal det legges ved en evalueringsplan
  • Ved interkommunalt samarbeid må skriftlig samarbeidsavtale vedlegges
  • Søknaden skal underskrives av kommunaldirektør/rådmann eller den som er bemyndiget
  • Tildelingskriteriene baseres på skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse og følge kravene i pkt 4 i regelverk for tilskuddsordningen (PDF, 124 kB)
  • Tildeling av/avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages i henhold til forvaltningsloven §28.

Rapportering

Midler som tildeles i 2023 skal rapporteres til Rogaland fylkeskommune innen 1. april 2024. Mal for rapportering (PDF, 134 kB) kan benyttes.

Tilleggsinformasjon om tilskuddsordningen