Bredbåndsutbygging i Rogaland

Rogaland fylkeskommune lyser ut midler til utbygging av bredbånd i fylket. Kommuner kan søke om tilskudd til områder der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har bevilget en ramme på kr 18 227 934 til bredbåndsutbygging i Rogaland i 2024. 

Søknadsfrist

Søknadsportalen åpner 11. mars 2024, og søknadsfrist er 30. april 2024.

Frem til søknadsfristen går ut, vil fylkeskommunene gi rådgivning, veiledning og bistå kommunene med informasjon om utforming av søknaden. 

Søknadsskjema

Søknaden opprettes og sendes i www.regionalforvaltning.no.

Hvem kan søke om tilskudd?

Kommuner i Rogaland.

Hva kan det søkes støtte til?

Ordningen er for kommuner i Rogaland som ønsker å søke om støtte til bredbåndsprosjekter i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. 

Nasjonale retningslinjer for bruk av midlene

1. Prosjekter som kan få støtte må være i tråd med GBER artikkel 52:  

a. Husholdninger og virksomheter som mangler tilbud om 30 Mbit/s. Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby nedlastningshastighet på minimum 100 Mbit/s.

b. Husholdninger og virksomheter som mangler tilbud om 100 Mbit/s. Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby en nedlastingshastighet på minimum 300 Mbit/s.

Hva kan du ikke søke støtte til?

  • Prosjektledertimer (Lokal offentlig personinnsats)
  • Støtte til fritidsboliger 

Krav til søknaden

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har utarbeidet adresselister for bygg som er støtteberettigede i Rogaland. Adresselistene er ikke offentlige, og blir sendt direkte til kommunene. Det er en forutsetning at søknadene tar utgangspunkt i disse adresselistene.  

Søknaden må inneholde områdekart som tydelig viser hvilke husstander som er inkludert i prosjektområdet. Dette må lages i en Keyhole Markup Language-fil (KML-fil) for at området skal være tydelig skissert. Legges som vedlegg i søknadsportalen.

Søknaden må inneholde et budsjett. Tidligere år har det vært et krav at kommunene går inn i prosjektet med en viss prosentandel egenfinansiering. Dette kravet er nå tatt bort, og kommunene kan derfor søke om å få dekket 100 prosent av de forventede kostnadene. Merk at tilskuddssummen ikke vil økes dersom kostnadene ved utbygging blir større enn forventet. Kommunene oppfordres derfor til å ta høyde for at det blir nødvendig å gå inn med en egenandel.

Søknaden må inneholde oppdaterte og reelle adresselister, der det tydelig spesifiseres hva som er husstander, bedrifter og fritidsboliger. Kommunen må undersøke at det bor folk i de husstandene de ønsker bredbåndsutbygging til, for eksempel ved å kvalitetssikre disse opp mot renovasjonslister.  Adresselistene legges ved som vedlegg i søknadsportalen, bruk malen for adresselister (XLSX, 32 kB)

Når får du svar på søknaden?

I etterkant av søknadsfristen vil Rogaland fylkeskommune gjøre en vurdering av de ulike søknadene. Deretter vil det bli sendt over tildelingsbrev til de aktuelle prosjektområdene. 

Prioritering av søknader

Ved prioritering vil det bli lagt vekt på

  • dekningsgrad i kommunen, der kommuner med lav dekningsgrad vil bli prioritert over kommuner med høy dekningsgrad
  • kostnadseffektiv utbygging, tilskudd per husstand og bedrift 

Rapportering

Kommunene som får tildelt støtte har et ansvar for å sluttrapportere og be om sluttutbetaling når prosjektet er ferdigstilt. Dette gjøres via regionalforvaltning side nettsider

Når kommunen sluttrapporterer og ber om sluttutbetaling, skal det gjøres rede for oppkoblede husstander (samt eventuelle virksomheter og/eller fritidsboliger). Mal for sluttrapportering finner man på Nkom sine nettsider

Oppdragsbrev 

For mer informasjon om offentlig støtte til bredbåndsutbygging, se NNKOM sine nettsider.

Nkom sine sider