Bedriftsintern opplæring (BIO)

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en tilskuddsordning til opplæringsprosjekter som skal gi ansatte kompetanseheving i forbindelse med en bedrifts omstilling.

Formål

Bedriftsintern opplæring i Rogaland fylkeskommune er en ordning som skal støtte prosjekter som bidrar til kompetanseheving av ansatte som bidrar til å fremme grønn omstilling. Med omstilling menes en fundamental endring i struktur, kultur og/eller praksis. Opplæringsprosjektene må være forankret i Rogaland fylkeskommune sin Næring- og innovasjonsstrategi for Rogaland.

BIO – 2023 er avsluttet, det vil bli ny utlysning i 2024

 Bedrifter som har fått innvilget støtte til Bedriftsintern opplæring (BIO)