Bedriftsintern opplæring (BIO)

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en tilskuddsordning til opplæringsprosjekter som skal gi ansatte kompetanseheving i forbindelse med en bedrifts omstilling.

Omstillingen og opplæringsprosjektene må være forankret i Rogaland fylkeskommune sin nærings- og innovasjonsstrategi.

Slik søker du

Den økonomiske rammen for BIO 2023 er 4,4 millioner kroner. 

Søknadsfrist: 15. september 2023

Søknadsskjema gjørs tilgjengelig fra sommeren 2023.

Søknad leveres på nettsiden til regionalforvaltning

 • Alle punkter i søknadsskjemaet skal fylles ut
 • All etterspurt informasjon må besvares
 • Ønskes det veiledning til søknaden, gis den i forkant av innsending
 • Søknaden vurderes/behandles ut ifra den informasjon som er lagt inn i søknadsskjemaet
 • Ved mangler i søknaden i henhold til retningslinjer, krav, kriterier og vilkår, vil søknaden avvises på grunn av formelle feil

Hvem kan søke om tilskudd?

Bedrifter med behov for omstilling

 • Bedriften må foreta en vesentlig endring av sin produksjon (nye tjenester/produkter) og/eller etablere seg på helt nye markeder
 • Bedriften kan ha maksimum 250 ansatte
 • Bedriften må ha ansatte i Rogaland
 • Bedrifter/Næringshager/Næringsforeninger kan søke sammen om et felles opplæringsprosjekt

Bedrifter som ikke kan søke tilskudd

 • Oppstartsbedrifter, det må kunne leveres årsregnskap
 • Bedrifter i økonomiske vanskeligheter

Hva kan det søkes støtte til?

Opplæringsprosjekter forankret i Rogaland fylkeskommune sin nærings- og innovasjonsstrategi, med ekstern kompetansetilbyder, og som gir ansatte ny kompetanse knyttet til bedriftens omstilling.

Dette kan du søke støtte til:

Opplæringsprosjekt med maksimum varighet på 26 uker

 • Kurskostnader
 • Kursmateriell
 • Reiseutgifter knyttet til selve opplæringen
 • Lønnsutgifter til ansatte under opplæring
 • Rådgivning- og veiledningstjenester
 • Ett tilskudd per opplæringsprosjekt

Hva kan du ikke søke støtte til:

 • Opplæring til det som i dag må ansees som elementær/nødvendig kompetanse (for eksempel innen digitalisering, forretningsutvikling, markedsføring o.l)                     
 • Obligatorisk opplæring for å oppfylle nasjonale krav
 • Varig utstyr
 • Skriving av søknad
 • Interne kartleggingsprosesser, gruppearbeid, idémyldring og planlegging

Tilskuddsbeløp:

 • Maksimum 400 000 kroner per opplæringsprosjekt
 • Maksimum 40 000 kroner per ansatt som deltar i opplæringsprosjektet
 • Tilskudd kan kun gis til opplæring av egne ansatte i Rogaland
 • Innvilget tilskudd kan utgjøre maksimum 70 prosent av de totale opplæringsprosjektkostnadene

Krav til søknaden

Opplæringsprosjektet skal bidra til bærekraftig omstilling, og omstillingen må være tilknyttet et av de fire satsingsområdene i nærings- og innovasjonsstrategien

 • Ren energi og maritim framtid
 • Mat
 • Reiseliv og opplevelse

Søknaden må inneholde

 • Begrunnelse for hvordan omstillingen vil styrke bedriften
 • Konkret beskrivelse av opplæringsprosjektet, og hva det vil tilføre bedriften
 • Detaljert opplæringsprosjektplan
  • Hovedmål
  • Delmål – milepæler
  • Forventet resultat, og hvordan resultatet skal evalueres
  • Konkrete opplæringsaktiviteter
  • Tidsplan (start, slutt og varighet)
  • Antall ansatte i bedriften
  • Antall ansatte som skal delta i opplæringen
  • Hvem som er ekstern kompetansetilbyder, og hva den skal bidra med
 • Budsjett for opplæringsprosjektet
  • Kostnadsplan, inkludert totalbeløp for opplæringsprosjektet
  • Finansieringsplan
  • Søkers egenandel, minimum 30%
  • Timesats i egenandel kan ikke overskride 450 kroner per time
  • Tilskuddsbeløp det søkes om, maksimum 70% av de totale opplæringsprosjektkostnadene
  • 1/3 av støtteberettiget beløp må være opplæringskostnader
 • Opplysninger om tidligere mottatt støtte fra offentlige myndigheter/andre kilder
  • Hvem det er mottatt støtte fra
  • Støttebeløp
  • Når støtten er mottatt
  • Hva og hvor mye som eventuelt er bagatellmessig støtte
 • Bedriftens siste årsregnskap

Når får du svar på søknaden?

Saksbehandlingstid er ca. 4 uker fra innleveringsfrist (lengre tid i forbindelse med helligdager/ferier).

Vurderingskriterier

 • Oppfyller søknaden BIO sine retningslinjer, krav, kriterier og vilkår
 • Søknader som har en kobling mellom bedriftens omstilling og FNs bærekraftsmål, og med opplæringsprosjekter som legger til rette for;
  • Det grønne skiftet
  • Sirkulærøkonomi
  • Digitalisering av næringslivet

              foretrekkes og vurderes positivt, men er ikke et krav

 • Har søker en gjennomtenkt og tydelig plan med omstillingen og kompetansehevingen
 • Sannsynligheten for at søker vil klare å gjennomføre omstillingen ved å gjennomføre opplæringsprosjektet
 • Bedriftens betydning i sitt lokalsamfunn

Utbetaling

 • 50 prosent av tilskuddet kan utbetales ved innvilget søknad etter anmodning, resterende midler utbetales etter godkjent sluttrapport
 • Støtten gis som bagatellmessig støtte

«Bagatellmessig støtte gis i medhold av kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 av 18. desember 2013, publisert i EU-tidende 24. desember 2013, s. 1-8, jf. Forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. For å motta bagatellmessig støtte kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår (100 000 euro innenfor transportsektoren), jf. Forordningens artikkel 3, annet punkt. Det er søkers plikt å ha kontroll over at samlet offentlig støtte gitt som bagatellmessig støtte til bedriften ikke overstiger grensebeløpet for en 3-års periode»

Rapportering

Etter gjennomført prosjekt må tilskuddsmottaker sende inn en sluttrapport som beskriver gjennomføringen av prosjektet, resultat og måloppnåelse i samsvar med søknad, samt regnskapsrapportering. Dette utføres i regionalforvaltning og vil bli nærmere beskrevet i et tilsagnsbrev.

Bedrifter som har fått innvilget støtte til Bedriftsintern opplæring (BIO)