Ren energi og maritim framtid

Vi skal være en pådriver for å utnytte kompetansen i energisektoren og maritim sektor, blant annet til å fremme det grønne skiftet. Vannkraftsystemer og kraftkrevende industri skal videreutvikles. 

Petroleumsnæringene har en dominerende rolle for verdiskaping og arbeidsplasser i Rogaland. Samtidig er det i regjeringens perspektivmelding varslet en betydelig nedgang i aktiviteten i disse næringene frem mot 2030 og ytterligere frem mot 2050. 

Dette medfører store utfordringer for Rogaland fremover. Samtidig har regionen sterk kompetanse innen maritime næringer og energi, både innenfor og utenfor petroleumsnæringene. Denne kompetansen er et sterkt konkurransefortrinn og danner et godt grunnlag for vekst innen både ren energi og maritime næringer. 

Regionen har sterke innovasjonsmiljøer og klynger. I 2021 ble Norwegian Offshore Wind Cluster og Norwegian Energy Solutions tatt opp i Innovasjon Norge sitt Arena pro program. Rogaland fylkeskommune støttet aktivt opp om søknadene om dette og vil fortsette å arbeide for å understøtte slike viktige innovasjonsklynger. 

Videre arbeides det med en Regionalplan for areal- og kraftkrevende industri og en regionalplan for kompetanse. I begge planprosessene er tilrettelegging for økt aktivitet innen Ren energi og maritim fremtid på ryggen av våre kompetansemessige og naturgitte fortrinn sentralt.