Tilskot til verneverdige bygg og anlegg 2021

Mørkedalshuset i Rekefjord, Sokndal kommune"Mørkedalshuset" i Rekefjord er ein av dei 48 søknadane som får totalt 1,3 millionar kroner i tilskot til verneverdige bygg og anlegg i 2021. 

Tilskotsordninga for verneverdige bygg er eit viktig bidrag for å oppnå det nye nasjonale målet om at eit mangfald av kulturminne, kulturmiljø og landskap skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevingar og bruk.

Det blir gjort mykje restaureringsarbeid i Rogaland, og tilskotsordninga er med på å bidra til at eigarar kan gjere gode val og bevare den regionale kulturarven. Det er forsøkt å fordela midlane jamt ut i staden for å gje ekstra mykje til einskilde. Med så mange søknader som det er i år, vert kontakten og dialogen med søkarane vel så viktig som det økonomiske bidraget. Det er prioritert å reisa på synfaring og møte dei aller fleste av søkarane. Støtte til restaurering gis i hovudsak til utvendige tiltak og derfor er ein i liten grad innandørs. Tilskotsordninga er med å gje forvaltninga eit overblikk over kva som rører hos dei mange eigarane av verneverdige bygg og anlegg i fylket.

Regional-, kultur og næringsutvalet vedtok 4. februar følgande fordeling for 2021.

Tilskudd verneverdige bygg 2021
Kommune: Søker: Bygningstype: Tilskudd 2021:
Gjesdal Goran Ljuboja Bolighus  30 000
Haugesund Stiftelsen Haugesjøen Sjøhus 20 000
Haugesund Anne Lind Bolighus 20 000
Hjelmeland Ann Karin Stav Bolighus  30 000
Hjelmeland Nils Viga Hausken Flerfunksjonshus 20 000
Karmøy Stiftelsen Vigsnes Grubeområde Gruveområde 40 000
Karmøy Stiftelsen Green Eagle Mølle 20 000
Karmøy Geir Myre Våningshus 30 000
Klepp  Torger Nærland Stolpebu 10 000
Kvitsøy Jone Henrik Kristensen Bolighus 10 000
Lund Mohamad Obeid Bolighus 30 000
Lund Knut Torgeir Husebø Bolighus 20 000
Randaberg Katharyne Newland Bolighus 30 000
Randaberg Audun Vik-Mo Driftsbygning/naust 20 000
Sandnes Martin Christian Lea Bolighus  30 000
Sandnes  Christen Minos Bolighus  30 000
Sandnes  Kjell Jan Selvik Bolighus  40 000
Sandnes  Espen Hamre Lysthus 30 000
Sandnes  Morten Nyberg  Sjøhus 40 000
Sandnes  Astrid Lauvås Vasshjul 10 000
Sauda Sauda Klubb  Forsamlingshus 40 000
Sokndal Johnny Nesvåg Naust 40 000
Sokndal Jone Stene  Bolighus  40 000
Sokndal Hans Jakob Svanes Bolighus/Mørkedalshuset 75 000
Stavanger Verksgata 1 AS Næringsbygg 30 000
Stavanger Olav Piekkola Bolighus  40 000
Stavanger Pedersgata Utvikling Hermetikkfabrikk 30 000
Stavanger Butt Eiendom AS Sjøhus 30 000
Stavanger Kjersti Ruud  Bolighus 5 000
Stavanger Jone Staalesen Bolig/butikk 10 000
Stavanger Sameiet Grensegata 5 Bolighus 20 000
Strand Johan Skjeivik Gårdshus 10 000
Suldal Ola Slettedal  Uthus 30 000
Suldal Energihotellet  Kraftverk 40 000
Suldal  Torfinn Klungtveit Våningshus 40 000
Suldal  Astrid van Zijp Sjøhus/naust 30000
Suldal  Vegard Ankerstrand Fjellgard  10 000
Time Arild Digernes Bolighus  10 000
Time Ola Haugland bolighus 40 000
Time Fortidsminneforeningen Jæren Fjellgard  40 000
Time Smieparken AS Smie og bolig 20000
Time Smieparken AS Forretning og bolighus 10 000
Tysvær Ingunn Johannessen Næringsbygg/bolig 30 000
Tysvær Henriette Schevik Jakthytte 20 000
Tysvær Per Djursvoll Våningshus 40 000
Vindafjord Hans Daniel Nygaard Uthus 10 000
Vindafjord Pia Flæte Hesthus 30 000
Vindafjord Trygve Sandvik Eldhus 20 000
Totalt: 1 300 000

 

Det kom inn 61 søknadar med ein samla søknadssum på 14 192 921 kroner. Dette er ei auke på 22 søknadar frå iEnergihotellet i Suldal, tegnet av Geir Grung som funksjonærhotell for kraftverket, har fått støtte til restaurere vinduer og dører i teak. fjor. Regional- kultur- og næringsutvalet vedtok også å omdisponere 200 000 frå eldre unytta tilskot til kulturminnetiltak for verneverdige bygg og anlegg i 2021, den totale tilskuddet er derfor på 1,3 million kroner.

Tilskotsordninga skal bidra til å dekke nokre av meirkostnadane knytt til dette. Ordninga har over tid gitt gode resultat og god nytte av midla som investerast. Erfaringane viser at det er eit stort behov for støtte i forhold til tilgjengelege midlar over tilskotsordninga og at tilskot bidreg til ein god dialog mellom kulturminneforvaltninga og eigarar.