Støtte til fartøy, brannsikring og kulturminner

M/S Sandnes er et av de 15 fartøyene i Rogaland som får støtte til vedlikehold, slik at de kan benyttes som ressurser i en bærekraftig samfunnsutvikling.  

M/S Sandnes - Klikk for stort bildeM/S Sandnes får støtte til fartøyvern. Ingvar Kristiansen

Regional-, kultur- og næringsutvalget vedtok 30. april følgende tildeling av midler fra statsbudsjettets kapittel 1429:

  • 10,4 millioner til fartøyvern
  • 700 000 kroner til tekniske og industrielle kulturminner
  • 1 025 000 kroner til brannsikringstiltak i tette trehusområder av kulturhistorisk verdi

Se tabeller med oversikt over alle som får støtte under beskrivelsen av de tre tilskuddsordningene. 

Støtte til fartøyvern

15 fartøy i Rogaland får totalt 10,4 millioner kroner i tilskudd til fartøyvern i 2023. I tillegg får tilskudd i 2023, får åtte fartøy tilsagn om 2,1 millioner kroner i tilskudd for 2024.

Formålet med tilskuddsordningen er å medvirke til at vernete og fredete fartøy kan bli vedlikeholdt og satt i stand etter antikvariske retningslinjer og bli benyttet som ressurser i en bærekraftig samfunnsutvikling.

Tilskuddsordningen skal bidra til å stimulere frivilliges kompetanse og innsats i verdiskaping lokalt og regionalt, og til å opprettholde kunnskapen om eldre håndverk og teknikker knyttet til tre- og stålfartøy og fagmiljøer med slik kunnskap.

  • Med fredete fartøy menes i forskriften fartøy som er fredet etter kulturminneloven § 14 a.
  • Med vernete fartøy menes i forskriften fartøy som er tildelt status som vernet etter søknad og særskilt avtale med Riksantikvaren.

Brannsikring i tette trehusområder

Karmøy, Sokndal og Stavanger får til sammen en millioner kroner i støtte til brannsikringstiltak i tette trehusområder av kulturhistorisk verdi.

Formålet med tilskuddsordningene er å bidra til brannsikring av bestemte tette trehusområder. Det kan kun gis tilskudd til tiltak i områdene som er definert som tette trehusmiljø av kulturhistorisk verdi. I Rogaland gjelder dette 19 områder.

Tilskudd til brannsikring av disse tette trehusområdene skal bidra til den nasjonale målsettingen om at «branner med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier ikke forekommer». For de tette trehusområdene er målsettingen at alle områdene skal ha en brannsikringsplan, og at alle tiltakene i planen skal være gjennomført.

Tekniske og industrielle kulturminner

Sju tekniske og industrielle kulturminner i Rogaland er tildelt til sammen 700 000 kroner i støtte for 2023. Fire kulturminner har fått tilsagn om en halv million kroner i 2024.

Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur som er av historisk, teknologisk, sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi.

Tekniske og industrielle kulturminner omfatter blant annet samferdsel og industrielle anlegg med bygninger og produksjonslinjer med maskineri, transport og øvrig infrastruktur samt den sosiale delen av industrihistorien med boliger, religiøse byggverk, skoler og rekreasjon- og grøntanlegg.

Formålet med tilskuddsordningen er å sette i stand og vedlikeholde tekniske og industrielle kulturminner for å bidra til kunnskap, opplevelser, bruk og verdiskaping. 

Fylkeskommunens ansvar fra 2020

Fylkeskommunen overtok i 2020 ansvaret for tildelingen av statsbudsjettets tilskuddsordninger i kapittel 1429: 

  • tekniske og industrielle kulturminner (post 72),
  • brannsikring av tette trehus av kulturhistorisk verdi (post 73)  
  • fartøyvern (post 74).

Dette er andre gang regional-, kultur- og næringsutvalget (RKNU) behandler disse tre tildelingene. De ble enstemmig vedtatt i RKNU 30. mars.