Idrett og fritidsanlegg

Rogaland fylkeskommune skal sammen med partnere koordinere og legge til rette for at flest mulig barn og unge, voksne og eldre, kan drive med egenorganisert fysisk aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten.

Hovedmålet for idrettsarbeidet i Rogaland er at fylkeskommunen som regional utviklingsaktør skal sikre et variert spekter av idretts- og friluftslivsanlegg med høy kvalitet for befolkningen i hele fylket og bidra til et forpliktende interkommunalt samarbeid.  Et viktig virkemiddel i den forbindelse er fordelingen av spillemidlene som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Rogaland.

Vi ønsker også å bidra til at det arrangeres større internasjonale idrettsarrangementer i fylket, som engasjerer stor frivillig innsats og skaper positive synergier i regionen på tvers av næringer og kommunegrenser.

Se hvilke støtteordninger du kan søke på innen idrett