Reglement for Ungdommens fylkesråd Rogaland

Vedtatt av Rogaland fylkesting april 2020.

Navn

a) Ungdommens fylkesråd Rogaland.

Hjemmel

a) Ungdommens fylkesråd Rogaland (UFR) opprettes i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner av 22.06.2018 §5-12 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.

b) FNs konvensjon om barnets rettigheter legges til grunn.

Formål

a) Ungdommens fylkesråd er rådgivende høringsorgan for Rogaland fylkeskommune, og skal gi ungdommen mulighet til å uttale seg i fylkeskommunale saker som er av stor betydning for ungdom i alle deler av fylket.

b) Ungdommens fylkesråd skal være et talerør for ungdom i Rogaland, og skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom i hele fylket i alle saker som gjelder dem. Rådets formål er å gi ungdom reell mulighet til påvirkning i fylkeskommunale saker, fremme ungdommens samfunnsengasjement og skape et godt og trygt debattklima rundt saker som angår ungdom i fylket.

c) Ungdommens fylkesråd skal være partipolitisk uavhengig.

Sammensetning

a) UFR består av totalt ni (9) medlemmer og fire (4) varamedlemmer. Disse skal i hht kommuneloven §5-12 ikke ha fylt 19 år når de velges.

b) Hvert kjønn skal være representer med minimum fire (4). Det skal være god geografisk spredning innad i rådet, det tilstrebes at Dalane, Haugalandet, Nord-Jæren, Jæren og Ryfylke har minst ett medlem i Ungdommens fylkesråd. Dersom det ikke er aktuelle kandidater fra en region kan denne regelen fravikes. Øvrige medlemmer velges uten hensyn til geografisk tilknytning.

c) Den samlede sammensetningen skal representere et størst mulig mangfold av ungdom i Rogaland.

Innstilling og valg

a) Ungdommens fylkesråd Rogaland velges årlig av fylkestinget etter innstilling fra valgkomiteen.

b) Ungdommens fylkesråd velger hver høst en valgkomité. Valgkomiteen består av to medlemmer i Ungdommens fylkesråd som ikke tar gjenvalg og en av mentorene som er oppnevnt av fylkestinget. Valgkomiteen innstiller på nytt ungdomsråd til fylkestinget og på ungdommens fylkesordfører og ungdommens fylkesvaraordfører til Ungdomsrådet.

c)Ungdommens fylkesråd konstituerer seg selv og velger ungdommens fylkesordfører og ungdommens fylkesvaraordfører blant de valgte medlemmene etter innstilling fra valgkomiteen.

Møter

a) Møter skal holdes etter oppsatt plan samordnet med dato for samlinger i hovedutvalgene.

b) Møter kan holdes når leder eller minst to av Ungdommens fylkesråd medlemmer krever det. Det avholdes gjerne 8-10 møter årlig, inkludert budsjettkonferanse i forkant av årlig budsjett og politiske workshops i forbindelse med regionale planstrategier. Dette for å styrke ungdommens fylkesråds involvering og initiativ tidlig i prosessen.   

c) Forvaltningslovens regler om taushetsplikt og inhabilitet gjelder ved behandling av saker i Ungdommens fylkesråd.

d) Møtene holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller i medhold av Kommunelovens § 11-5.

e) Minst halvparten av medlemmene må være til stede for at møtet i Ungdommens fylkesråd skal være vedtaksført, dette i henhold til Kommunelovens § 11-9.

f) Ungdommens fylkesordfører, eller -varaordfører i fylkesordførerens fravær, leder møtene i Ungdommens fylkesråd.

g) Ungdommens fylkesordfører eller -varaordfører må være til stede på hvert møte i UFR.

h) Ved stemmelikhet har ungdommens fylkesordfører, eller  varaordfører i fylkesordføreres fravær, dobbeltstemme.

i) Fylkestinget velger ved starten av sin periode to av sine medlemmer til mentorer for Ungdommens fylkesråd. Det tilstrebes at en eller begge disse deltar på møtene til UFR.