Handlingsprogram for Ungdommens fylkesråd 2024

Vedtatt 26. januar 2024.

Helse

1. UFR ønsker helsesykepleier tilstede på skolen hver dag, eventuelt en annen miljøterapeut/ungdomsarbeider som er tilstede når helsesykepleier ikke er tilgjengelig.

2. UFR ønsker å ha en obligatorisk sjekk hos sykepleier hvor man snakker om hvordan det går hjemme/skolen og generelt på VG1.

3. UFR ønsker å synligjøre helsestasjonene vi har og oppfordrer dem til å utvide sine åpningstider.

4. UFR ønsker bedre seksualundervisning gjennom helsesykepleier eller andre eksterne aktører med fagkompetanse, særlig om samtykke, kjønnssykdommer, voldtekt og legning.

5. UFR krever at hjernehinnebetennelsevaksinen blir gratis.

6. UFR ønsker obligatorisk oppfølgning etter skole-/klassebytte og når elever dropper ut av skolen.

7. UFR ønsker gratis tannhelse til man blir 25 år.

8. UFR ønsker mer midler til forskning på kvinnehelse.

9. UFR ønsker gratis prevensjon for alle under 25 år.

10. UFR ønsker å arbeide for en mer inkluderende russefeiring.

11. UFR ønsker en oversikt til alle lærlinger om helsetilbudene deres.

12. UFR ønsker å tilby foreldrekurs for å bedre kommunikasjon mellom foreldre og ungdom. Kurset skal inneholde tips om hvordan man håndterer vanskelige situasjoner og for å hjelpe foreldre med å gi råd til ungdom.

13. UFR oppfordrer andre aktører til å opprette flere tilbud som fokuserer på å bryte ned barrierer og fordommer i samfunnet.

14. UFR ønsker at det opprettes flere helsestasjoner for gutter flere steder i Rogaland.

 

Kultur og næring

1. UFR ønsker at fylket skal oppmuntre flere bedrifter til å sysselsette ungdom og at deres jobbrettigheter skal bli ivaretatt.

2. UFR ønsker mer tilrettelegning for mennesker med funksjonsnedsettelse i arbeidslivet3. UFR ønsker å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger og gjøre det gunstigere for bedrifter å ansette lærlinger.

4. UFR ønsker økt satsing på lokalprodusert mat.

5. UFR støtter prosjektet «Nye Rogaland Teater og Stavanger Museum».

6. UFR ønsker flere kulturarenaer for barn og unge og ønsker også at de fritidstilbudene som tilbys skal bli bedre synligjort.

7. UFR ønsker en oversikt over fritidstilbudene i fylket.

8. UFR ønsker at kulturkort eller fritidskort skal være et tilbud for barn og unge som ikke har økonomi til å betale for aktiviteter.

9. UFR ønsker å utvide ressurser som tilbyr utstyr som for eksempel Frilager og Skattekammeret.

10. UFR stiller seg positive til flere tiltak som «Ung kultur i Sola».

11. UFR ønsker tettere kontakt mellom politi og ungdom.

 

Opplæring

1. UFR ønsker mer praktisk læring og flere kreative valgfag på skolen.

2. UFR ønsker lærere som har kompetanse i sitt fag.

3. UFR ønsker tilstrekkelig teknologisk kompetanse hos lærere.

4. UFR ønsker mer variert skolefrokost og en styrking av skolefrokostordningen.

5. UFR ønsker gratis varm skolemat på skolen.

6. UFR ønsker mer valgfrihet rundt vurderinger.

7. UFR ønsker økt fokus på livsmestring i skolen.

8. UFR ønsker mer fysisk aktivitet i skolen.

9. UFR ønsker at det blir sett på en fraværsordning med x antall sykedager hvor man går over til dagens fraværsordning når x antall sykedager er brukt opp.

10. UFR ønsker at all obligatorisk trafikkopplæring blir gyldig fravær.

11. UFR ønsker at sidemålsvurdering blir valgfritt.

12. UFR ønsker en oppfølgning av elever som ikke får læreplass.

13. UFR ønsker at det opprettes et eget lærlingsråd i Rogaland for å sikre lærlinger og lærekandidaters rettigheter.

14. UFR ønsker å jobbe for at det skal være tilstrekkelig med læreverk og oppdatert læreverk til alle skoler.

15. UFR ønsker mer praksis og tilrettelagt undervisning for både sterke og svake elever på de videregående skolene i Rogaland.

16. UFR ønsker å arbeide for at loven om universell utforming på alle videregående skoler overholdes.

 

Samferdsel

1. UFR ønsker at Kolumbus bruker minibuss i distriktene og at de har hyppigere avganger der det er hensiktsmessig.

2. UFR ønsker å utbedre kollektivtilbudene på nattestid i helgene og hele søndagene.

3. UFR ønsker at timeplanen til videregående skoler og kollektivtransport skal være mer samkjørt.

4. UFR ønsker dobbeltspor til Moi.

5. UFR ønsker å bevare ungdomsbilletten på kr 299,-.

6. UFR ønsker bybåt i Egersund og Haugesund.

7. UFR ønsker å tilrettelegge mer for sykkel.

8. UFR ønsker å ikke bygge mer i urørt natur.

9. UFR ønsker bedre veisikring – gamle veier må sjekkes (autovern).

10. UFR ønsker hyppigere politikontroller for å øke sikkerheten.

11. UFR ønsker bedre kollektivtransport til og i Ryfylke

12. UFR ønsker bedre ordninger for brøyting.

13. UFR ønsker å utvide «Hent meg» ordningen, «Hjem for en 50 lapp» eller lignende ordninger til å gjelde flere kommuner hvor det er hensiktsmessig og at kjøretidene utvides.

14. UFR ønsker å utvide bysykkeltilbudet.

15. UFR stiller seg positive til utbygging av Saudatunnelen.

16. UFR ønsker å rassikre riksvei 13.

 

Egen organisasjon/samarbeid

1. UFR ønsker bedre kontakt med elevrådene i fylket.

2. UFR ønsker å bidra til å synligjøre ungdomsmedvirkningsorgan.

3. UFR stiller seg positive til Nasjonalt ungdomsråd.

4. UFR ønsker å jobbe for godt nasjonalt og internasjonalt arbeid, f.eks. gjennom Fylkesledernettverket og Nordsjøkommisjonen.

5. UFR ønsker å jobbe for at vi får tale- og forslagsrett i Fylkestinget og i de øvrige politiske utvalgene i fylket.

6. Det utnevnes medlemmer i UFR som får ansvar for å følge opp saker under et bestemt tema på̊ handlingsprogrammet. De får ikke mandat til å foreta beslutninger, men får i oppdrag å følge opp saker, skape engasjement og få disse på dagsorden.