Handlingsprogram for Ungdommens fylkesråd 2023

Vedtatt 27. januar 2023

Opplæring

 1. UFR ønsker at timeplanen til videregående skoler og kollektiv transport skal være mer samkjørt.
 2. UFR ønsker at det blir sett på en fraværsordning der det blir sett på muligheten for x antall sykedager.
 3. UFR ønsker at det skal bli åpnet opp for at skolehelsetjenesten skal kunne gi gyldig fraværsdokumentasjon for sykdom.
 4. UFR ønsker at all obligatorisk trafikkopplæring blir gyldig fravær.
 5. UFR ønsker mer praksis og tilrettelagt undervisning for både sterke og svake elever på de videregående skolene i Rogaland. 
 6. UFR ønsker mer variert skolefrokost og en styrking av skolefrokostordningen.
 7. UFR ønsker en prøveordning på varmlunsj i skolen etter amerikansk modell, men at vanlig kantinedrift fortsatt skal opprettholdes. 
 8. UFR ønsker å bedre seksualundervisningen gjennom helsesykepleiere under russetiden og ellers. Spesielt med fokus på samtykke, voldtekt, kjønnsidentitet, legning og sikkert samleie. 
 9. UFR ønsker tilstrekkelig teknologisk kompetanse hos lærere. 
 10. UFR ønsker at sidemålsvurdering skal være valgfritt.
 11. UFR ønsker å jobbe for at det skal være tilstrekkelig og oppdatert læreverk til alle skoler.
 12. UFR ønsker faglig relevant utplassering til alle utplasseringselever.
 13. UFR ønsker bedre oppfølging av elever som bytter skole grunnet mobbing. 
 14. UFR ønsker å arbeide for at loven om universell utforming på alle videregående skoler overholdes. 
 15. UFR ønsker at tidsbruken og tilgjengeligheten økes for helsesykepleiere på alle videregående skoler i Rogaland. 
 16. UFR ønsker at det settes av tilstrekkelige ressurser til helsesykepleiere  
 17. UFR ønsker mer fokus på livsmestring i undervisningen.  
 18. UFR ønsker at det opprettes et eget lærlingeråd i Rogaland for å sikre lærlinger og lærekandidaters påvirkning og medinnflytelse i fylkeskommunale saker (etter modell fra Trøndelag). 

Helse

 1. UFR ønsker å ha opplæring for akutt psykisk helsehjelp på videregående skoler. 
 2. UFR ønsker å utvide åpningstider på lavterskel helsetjenester slik at det legges til rette for ungdommers hverdag.
 3. UFR ønsker å synliggjøre ulike helsetilbud for unge, f.eks. psykologhjelp, helsestasjoner og chattetjenester. 
 4. UFR ønsker obligatorisk oppfølging etter skolebytte.
 5. UFR ønsker bedre informasjon om vaksinasjonsprogram. 
 6. UFR ønsker tilbud om gratis hjernehinnebetennelsevaksine til alle elever på videregående skoler i Rogaland. 
 7. UFR ønsker en oversikt til alle lærlinger om helsetilbudene deres.
 8. UFR ønsker å bedre oppfølgingen av pårørende som har opplevd sykdom eller andre krevende situasjoner i nær relasjon. 
 9. UFR ønsker å tilby foreldrekurs for å bedre kommunikasjon mellom foreldre og ungdom. Kurset skal inneholde tips om hvordan man håndterer vanskelige situasjoner og for å hjelpe foreldre med å gi råd til ungdom. 
 10. UFR oppfordrer andre aktører til å opprette flere tilbud som fokuserer på å bryte ned barrierer og fordommer i samfunnet. 
 11. UFR ønsker mer undervisning om rus og rusmisbruk i skolen ved hjelp av samarbeid med eksterne aktører med fagkompetanse. 
 12. UFR ønsker at det opprettes flere helsestasjoner for gutter flere steder i Rogaland. 

Samferdsel

 1. UFR ønsker å utvide «Hent meg»-ordningen, «Hjem for en 50 lapp» eller lignende ordninger til å gjelde flere kommuner hvor det er hensiktsmessig.
 2. UFR ønsker dobbeltspor til Egersund.
 3. UFR ønsker å forbedre togstrekningen mellom Egersund og Moi. 
 4. UFR ønsker å utvide bysykkeltilbudet. 
 5. UFR stiller seg positive til utbygging av Saudatunnelen. 
 6. UFR ønsker at kollektivtilbudene samkjøres mer. 
 7. UFR ønsker at aldersgrensen for barnebillett til båt og ferje økes til og med 17 år. 
 8. UFR ønsker å bevare og videreutvikle hurtigbåt tilbudet til Indre Ryfylke. I tillegg ønsker vi å videreutvikle fergetilbudet i Rogaland. 
 9. UFR ønsker å bedre trafikksikkerheten i Rogaland. 
 10. UFR ønsker å rassikre riksvei 13. 
 11. UFR ønsker å utvide timersregelen i bomringene fra 1 time til 2 timer.
 12. UFR ønsker å gjenåpne Ålgårdbanen. 
 13. UFR ønsker fortgang på E39. 
 14. UFR ønsker gratisbillett opp til 8 år.
 15. UFR ønsker å utbedre kollektivtilbudene på nattestid i helgene og hele søndagene

Kultur og næring

 1. UFR ønsker ett bredt mangfold av fritidsaktiviteter i hele fylket. 
 2. UFR stiller seg positive til fritidskort i alle kommuner.
 3. UFR ønsker å legge til rette for flere deltidsjobber og sommerjobber for ungdom. 
 4. UFR ønsker økt satsing på lokalprodusert mat. 
 5. UFR ønsker en felles portal for alle kulturtilbud i Rogaland. 
 6. UFR oppfordrer private og offentlig sektor til å ta inn lærlinger. 
 7. UFR ønsker å videreføre samarbeidet med den kulturelle skolesekken. 
 8. UFR ønsker at alle kommuner og fylkeskommunen legger til rette for samlingsplass for ungdom med alle slags interesser .
 9. UFR ønsker tettere dialog mellom politi og ungdom.
 10. UFR ønsker at man legger til rette for flere lavterskeltilbud.  
 11. UFR stiller seg positive til flere tiltak som «Ung kultur i Sola».

Egen organisasjon/samarbeid

 1. UFR ønsker bedre kontakt med elevrådene i fylket.
 2. UFR ønsker å bidra til å synligjøre ungdomsmedvirkningsorgan. 
 3. UFR stiller seg positive til Nasjonalt ungdomsråd. 
 4. UFR ønsker å jobbe for godt nasjonalt og internasjonalt arbeid, f.eks. gjennom Fylkesledernettverket og Nordsjøkommisjonen. 
 5. UFR ønsker å jobbe for at vi får tale- og forslagsrett i Fylkestinget og i de øvrige politiske utvalgene i fylket. 
 6. Det utnevnes medlemmer i UFR som får ansvar for å følge opp saker under et bestemt tema på̊ handlingsprogrammet. De får ikke mandat til å foreta beslutninger, men får i oppdrag å følge opp saker, skape engasjement og få disse på dagsorden.