Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg som skal føre kontroll med den fylkeskommunale forvaltningen på vegne av fylkestinget. 

Utvalget skal se til at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget rapporterer direkte til fylkestinget i kontrollsaker.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid bidra til at innbyggerne og andre interessenter har tillit til Rogaland fylkeskommune, og at fylkeskommunen leverer sine tjenester og utøver sin myndighet effektivt og målrettet i samsvar med lov, forskrifter og andre bestemmelser i tillegg til fylkestingets forutsetninger og vedtak. 

Kontrollutvalget skal fremstå som et kompetent, uavhengig, objektivt og synlig organ med høy integritet.

Forespørsler til kontrollutvalget

Du kan ta kontakt med kontrollutvalget dersom du har generelle innspill eller tips om konkrete eller mulige kritikkverdige forhold som kan være tema eller område for kontroll og revisjon.

Det er likevel i hovedsak utenfor kontrollutvalgets mandat og reglement å behandle forespørsler som gjelder enkeltsaker, klagesaker, saker som er til behandling i rettsapparatet, uenighet i politiske vedtak eller varsel etter arbeidsmiljølovens kapittel 2a.

Kontrollutvalget har bare plikt til å behandle saker som fylkestinget ber om, eller som kommer frem av kommunelovens kapittel 23 og 24. Når det gjelder forespørsler fra andre enn fylkestinget, må kontrollutvalget selv vurdere om det vil prioritere å se nærmere på dette.

Vi gjør oppmerksom på at kontrollutvalget ikke er et forvaltningsorgan som fatter enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2. Personer som tar kontakt med kontrollutvalget blir ikke å regne som part i en eventuell påfølgjende kontrollsak. Det er derfor ikke klagerett på vedtak gjort av kontrollutvalget, ei heller andre partsrettigheter etter forvaltningslovens § 28, knyttet til vedtak gjort av utvalget.

Kontrollutvalget 2023 - 2027 består av:

Morten Larsen AP portrett. Foto - Klikk for stort bilde

Morten Larsen (Ap)

leder kontrollutvalget

E-post: morten.larsen@rogfk.no

Mobil: 91 32 96 80

Solveig Ege Tengesdal KRF portrett. Foto - Klikk for stort bilde

Solveig Ege Tengesdal (KrF)

nestleder kontrollutvalget

E-post: Solveig.Ege.Tengesdal@rogfk.no

Mobil: 90 72 20 27

Øvrige medlemmer:

Høyre (H)

Ragnvald Nilsen

Senterpartiet (Sp)

Katrine Sægrov

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Reidar Sand

Sekretariat

Mette Jensen Moen, kontrollsjef
E-post: mette.jensen.moen@rogfk.no
Mobil: 97 09 03 18

Postadresse:

Kontrollutvalgets sekretariat
Postboks 130
4001 Stavanger 

Tips oss!

Hvis du har en sak du mener kontrollutvalget bør se nærmere på, kan du kontakte sekretariatet, mette.jensen.moen@rogfk.no eller utvalgets leder.