Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker inviterer fylkeskommunen berørte parter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Informasjon om hvem som kan svare på de aktuelle høringene og hvordan svar skal sendes finner du i den enkelte sak.

Saker på høring

Rogaland fylkeskommune legger fram tre forslag til nytt ruteopplegg for hurtigbåt i Rogaland til høring. 

Riksantikvarens forslag til kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Rogaland var på høring i 2020 og høringsuttalelsene er nå til bearbeiding hos Riksantikvaren.

Frist for å komme med merknader er 5. mars 2021.

Arbeidet med oppdatering av gjeldende regionalplan for vannforvaltning er nå godt i gang. Et planprogram og et dokument som beskriver hovedutfordringene har vært på høring, og selve planen med tilhørende tiltaks- og handlingsprogram sendes nå på høring fra mars 2021.

Til toppen