Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker inviterer fylkeskommunen berørte parter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Informasjon om hvem som kan svare på de aktuelle høringene og hvordan svar skal sendes finner du i den enkelte sak.

Saker på høring

Rogaland fylkeskommune har startet arbeidet med å utarbeide en regionalplan for areal- og kraftkrevende virksomhet. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for verdiskaping og nye arbeidsplasser i Rogaland innenfor areal- og kraftkrevende virksomhet, samtidig som miljøulemper og inngrep begrenses.

30. november 2021 vedtok Fylkestinget å legge ut på høring nytt forslag til kart og retningslinje for regional blågrønn struktur. Bakgrunnen for høringen er at Fylkestinget vedtok et foreløpig kart i sin sluttbehandling av Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke i 2020.

Til toppen