Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker inviterer fylkeskommunen berørte parter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Informasjon om hvem som kan svare på de aktuelle høringene og hvordan svar skal sendes finner du i den enkelte sak.

Saker på høring

Riksantikvarens forslag til kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Rogaland var på høring i 2020 og høringsuttalelsene er nå til bearbeiding hos Riksantikvaren.

Frist for å komme med merknader er 5. mars 2021.

Arbeidet med oppdatering av gjeldende regionalplan for vannforvaltning er nå godt i gang. Oppdatert plan med tilhørende tiltaks- og handlingsprogram var på høring våren 2021, og skal etter fremdriftsplanen vedtas innen utgangen av året. 

Til toppen