Kultur- og næringsavdelinga

Kultur- og næringsavdelinga består av følgande tre seksjonar:

 • Seksjon for allmenn kultur
 • Seksjon for kulturarv
 • Næringsseksjonen

Kultur

Fylkestinget har gitt følgande overordna mål for den fylkeskommunale kulturpolitikken:

"Rogaland fylkeskommune har som mål å føre ein offensiv kulturpolitikk og utvikle kulturlivet på regionalt nivå både for profesjonelle, amatørar og publikum generelt dette i nært samarbeid med kommunar, stat og frivillige organisasjonar, institusjonar og private aktørar."

Kulturen skal vere eit sentralt punkt i regionalpolitikken. Han skal legge til rette for å skape like moglegheiter for kulturarbeid og kunstnariske opplevingar i dei ulike regionane i fylket.

Kultur har ansvar for fylkeskommunen si støtte til:

 • kulturinstitusjonar: teater, orkester og museum 
 • frivillige organisasjonar
 • idrett- og friluftsliv

Innan kulturfeltet ligg òg det operative ansvaret for:

 • Den kulturelle skolesekken
 • Fylkesbiblioteket 

Sektormyndigheit innanfor kulturminnevernet med saksbehandling ligg under kultur, og er lagt til seksjon for kulturarv.

Næring

FN sine bærekraftmål er sentrale i fylkeskommunen og ligg til grunn for arbeidet med næringsutvikling, og tek sikte på å utløyse og forsterke:

 • ei felles regional retning for kunnskapsbasert næringsutvikling
 • samordna offentleg verkemiddelbruk
 • ta ei leiarrolle som samfunnsutviklar
 • støtte opp under etableringar og entreprenørskap
 • legge til rette for auka internasjonalisering
 • ha ei koordinerande rolle og gi felles retning
 • samarbeide om å bygge solide regionale institusjonar

Auka kompetanse, forskingsinnsats, omstilling og dessutan auka medvit rundt klima- og miljøpolitikk i næringslivet skal sikrast gjennom regionale verkemiddel. Det vidare arbeidet skal gjerast i tett samarbeid med akademia, næringsliv og andre partnarar for å sikre at verkemidla treffer regionen sitt reelle behov.

I desember 2020 blei Rogalands nye nærings- og innovasjonsstrategi vedteke av fylkestinget. Nærings- og innovasjonsstrategien for Rogaland er førande og gir retning for fylkeskommunen sine prioriteringar innan næringsutvikling.