Lyser ut Karmsundgata

 Utvidelsen av fylkesvei 47 Karmsundgata i Haugesund starter i desember i år.

Byggeprosjektet blir lyst ut 30. juni. Fristen for å gi tilbud er 1. oktober

— Dette er en milepæl, for dette har vi ventet lenge på. Nå gleder vi oss til å gå i gang, sånn at bilister, fotgjengere og syklister kommer tryggere og bedre fram, sier prosjektleder Cato Severinsen i Rogaland fylkeskommune.

Karmsundgata skal utvides fra to til fire felt, fra Opelkrysset og snaut 1100 meter mot sentrum. På strekningen blir det bygd sykkel- og gangvei og to nye gangbruer over fylkesveien.  

Litt av det som blir bygd

  • Rundt 1080 meter ny firefelts fylkesvei
  • Cirka 1300 meter kommunale og private veier og atkomster
  • 1600 meter sykkelvei med fortau
  • 800 meter gang- og sykkelvei/fortau
  • To stålbruer for gående og syklende, Håvåsen bru og Storasund bru
  • Rundt 150 nye veilys
  • Alt i alt blir det montert 2200 kvadratmeter støyskjerming

Ferdig i 2023

 Vi skal legge flere kilometer drensledninger, overvannsledninger og vannledninger. I tillegg kommer vann- og avløpsarbeid for Haugesund kommune. Kabelarbeid for Haugaland kraft, Telenor og andre. Samarbeidet med Haugesund kommune, kabeletatene og Asplan viak som har prosjektert er veldig godt, forteller Severinsen.

Rogaland fylkeskommune legger opp til at alt skal være ferdig høsten 2023.