Grønt lys for Bussveien gjennom Jåttåvågen

Oversiktsbilde Jåttåvågen - Klikk for stort bildeOversiktsbilde Jåttåvågen Multiconsult Bussveien fra Stasjonsveien til Gauselvågen ble vedtatt i Stavanger kommunestyre 19. oktober. Prosjektet er en sentral brikke i utbyggingen som kommer på Jåttåvågen i fremtiden. 

- Når denne planen er vedtatt har vi sikret sammenhengende bussvei mellom Stavanger og Sandnes. Det er på denne strekningen vi har flest passasjerer. I tillegg er Bussveien gjennom Jåttåvågen et vilkår for framtidig utvikling i bydelen. Vi får en viktig kobling mot universitetet og nye SUS, og det blir bedre for myke trafikanter, sier seksjonsleder for Bussveien i Rogaland fylkeskommune, Harald Bøhn.

Harald Bøhn på åpningen av Diagonalen - Gausel Stasjon - Klikk for stort bildeHarald Bøhn på åpningen av Diagonalen - Gausel Stasjon 

Full fremkommelighet i egne felt

Delstrekningen som skal bygges er i underkant av 2,5 kilometer, og går mellom den ferdige Bussveien på Vaulen og den store rundkjøringen der fylkesvei 44 møter Diagonalen. I Hinnasvingene går bilene i kulvert under bakken, med Bussveien oppå. På Hinna krysser Bussveien jernbanen over en bro, og fortsetter til området som blir den nye bydelen i Jåttåvågen.

I sør-enden av strekningen, over den store rundkjøringen, kommer et lokk der Bussveien og kollektivfelt mot nye SUS, Kunnskapsparken og universitetsområdet møtes i et viktig kollektivknutepunkt. Bussen får eget felt i midten med sykkelfelt og fortau på sidene. Løsningen sikrer full fremkommelighet for bussen, og tryggere veier for de som sykler og går.

- Grepene som gjøres her bryter ned adkomstbarrierer for myke trafikanter som skal til arbeidsplasser, hjem, og skoler i området. Med bilene under bakken og grønne lunger på toppen, er det samtidig et vesentlig ansiktsløft og miljøtiltak. En klar forbedring sammenlignet med dagens situasjon, sier prosjektleder Per Ove Stokkeland i Rogaland fylkeskommune.

Prosjektleder for Rogaland fylkeskommune, Per Ove Stokkeland - Klikk for stort bildeProsjektleder for Rogaland fylkeskommune, Per Ove StokkelandFremtidsrettet

Stavanger kommune planlegger en ny bydel på det gamle industriområdet i Jåttåvågen. Planene legger til rette for 1500 nye boliger og 6000 nye arbeidsplasser. Bussveien er en utløsende faktor for å gjennomføre den planlagte utviklingen og samtidig nå målet om å få flere til å reise kollektivt.  

- Bussveien er planlagt med tanke på fremtiden. Denne strekningen er helt avgjørende for å utvikle den nye bydelen i Jåttåvågen og koblingen mot det nye sykehuset, sier Stokkeland.

Oversikt og status for de andre delprosjektene i Bussveien

Krevende byggeperiode

Nå venter prosjektering, grunnerverv og byggeplanlegging før endelig bygging av delstrekningen starter. Prosjektet er utfordrende og sammensatt. Samtidig vil det pågå arbeider med Bussveien lenger sørover mot Sandnes på andre delstrekninger i prosjektet. Dette innebærer at det blir noen år med mye byggeaktivitet på veiene i området.

- Det blir utfordrende å avvikle trafikken i anleggsperioden. Dette har vi planer for, og vi forsøker selvfølgelig å gjøre ulempene minst mulig for de som må ferdes i området, poengterer Stokkeland.  

Løsning ved Stadionparken

Et sentralt punkt i reguleringsplanen som politikerne måtte ta stilling til var hvilken løsning som legges til grunn i området mellom Aker Solutions-bygget og Stadionparken, det såkalte scenerommet. Politikerne kunne velge mellom tre ulike løsninger. Hver for seg gir løsningsforslagene ulike forutsetninger for trafikkprioritering, utforming, og innkjøring til parkeringsanlegget til Stadionparken. Valget falt til slutt på løsningen som er foreslått av prosjekteier Rogaland fylkeskommune.

- Vi har tilrettelagt både for Bussveien og myke trafikanter. Når det til slutt stod mellom å velge blant tre ulike løsninger, synes jeg i sum at dette er den beste løsningen, sett i lys av trafikksikkerhet, adkomst og kostnader, poengterer Stokkeland.

Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken. Les gjerne mer om Bymiljøpakken her.