Fylkesordføreren åpner tre kilometer gang- og sykkelvei

 Marianne Chesak åpner fylkesvei 44 Grødaland-Brattland i Hå kommune fredag 21. august klokka 11:00.

Rogaland fylkeskommune inviterer til offisiell åpning av gang- og sykkelveien mellom Grødaland bygdetun i nord og Brattland i sør.

- Vi er glade for at gående og syklister nå får et trafikksikkert tilbud på strekningen mellom Grødaland og Brattland, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Prosjektleder Åsbjørn Søyland i Rogaland fylkeskommune supplerer:

- Hovedmålet har vært bedre trafikksikkerhet for gående og syklende. Denne strekningen har vært en «missing link» for sammenhengende gang- og sykkelvei langs fylkesvei 44. Nå blir det gang- og sykkelvei fra fylkesvei 44 fra Bryne til krysset mellom fylkesvei 44 og Odlandsvegen, sier Søyland.

Arbeidet startet våren 2019. Prosjektet har kostet 53 millioner kroner, og er finansiert av fylkeskommunen.

Det er blant annet bygd ei bru over Rongjabekken, og kulverten over Tvihaugånå er forlenga. Tidligere er det bygd en undergang i forbindelse med oppgraderingen av krysset fylkesvei 44/Næringsvegen. Den nye gang- og sykkelveien er koblet til denne på begge sider, slik at gående og syklende kan gå under krysset og opp til busslomme ved fylkesveien og snuplass ved Næringsvegen.