En million til utvikling av kulturnæringer

Thomas Dybdahl ble i høst tildelt Amandaprisen for musikken til familiefilmen Tottori. Film- og musikkaktører får nå støtte til økt bransjeutvikling. Den Norske Filmfestivalen STAR Rogaland ønsker å styrke regionens musikk- og filmaktører og håper på flere Amandapriser til Rogaland i framtiden. STAR er en av fire kulturaktører som totalt får en million kroner i støtte til regional bransjeutvikling.

Fylkeskommunene overtok fra og med i år tilskuddsordningen rettet mot regional bransjeutvikling fra Kulturrådet. Ordningen skal bidra til å utvikle og styrke kulturnæringene i Rogaland. Første tildeling, 1 020 000 kroner, ble enstemmig vedtatt i regional-, kultur- og næringsutvalget 9. september.

– Da ordningen var under Kulturrådet var det generelt få søknader og tildelinger av midler til prosjekter fra Rogaland. Overføringen av midlene ser ut til å ha en positiv effekt med tanke på antall prosjektsøknader i Rogaland, og viser at regionalisering av statlige midler virker. Fylkeskommunen har bedre oversikt over de aktuelle miljøene og har også en tettere dialog med disse, sier Inghild Langlo, leder av Regional-, kultur- og næringsutvalget.

Disse får støtte:

Tilskudd 2021 Bransjeutvikling kultur
Søker Prosjekt Tildelt støtte
Filmkraft NorDoc 200 000
Star Rogaland Musikk og Film 2022 300 000
Haugaland kunstverk HKV-Create & Export 350 000
Tekstallianse Et kompetansenettverk for litteratur- og skrivefeltet 170 000

Tilskudd 2021 Bransjeutvikling kultur

Tilskudd 2021 Bransjeutvikling kultur
Søker Prosjekt Tildelt støtte
Filmkraft NorDoc 200 000
Star Rogaland Musikk og Film 2022 300 000
Haugaland kunstverk HKV-Create & Export 350 000
Tekstallianse Et kompetansenettverk for litteratur- og skrivefeltet 170 000

– Vi mottok fire gode søknader innen både musikk, litteratur, film og tverrkunstneriske prosjekter. Prosjektene har også god geografisk fordeling, sier Ingild Vanglo.

Vil skape mer produksjon

STAR Rogaland får 300 000 kroner i støtte for å styrke de aktørene som arbeider med musikk og film i regionen gjennom mentoring, kompetanseheving, nettverksbygging og bygging av mer robuste selskaper.

– Vi ønsker å skape mer produksjon i vår region. Rogaland har en unik mulighet med det miljøet vi har her, innen musikk og film. At vi har hele verdikjeden her lokalt er en stor styrke, og vi må bygge videre på dette arbeidet, sier Martha Lyse, daglig leder i STAR Rogaland.

Hun trekker fram Thomas Dybdahls Amandapris for filmmusikken til familiefilmen «Tottori» som et godt eksempel på godt samarbeid mellom regionale musikk- og filmskapere.

– Vi har mange aktører med unike kvaliteter og med denne satsingen håper vi å vinne flere Amandapriser i framtiden. Det er veldig fint for oss at fylkeskommunen vil investere i prosjekter som løfter fram komponister og filmskapere. Til syvende og sist så trenger vi folk for å skape et godt miljø, og det er viktig at vi beholder aktørene her i vår region, sier Lyse.

Neste søknadsfrist i januar

Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle og styrke regionale bransjestrukturer innen kulturell og kreativ næring i Rogaland. Ordningen skal bidra til å styrke kunst- og kultursektorens økonomiske bærekraft, og skal dekke utgifter knyttet til tiltak som styrker kunnskapen om kultur som næring og kompetansen om entreprenørskap og forretningsdrift i Rogaland. Målgruppen er regionale kompetansesentre, organisasjoner, nettverk og andre bransjebyggende aktører med regionalt nedslagsfelt innen kulturell og kreative næringer.