– De fleste har det bra

Folkehelseundersøkelsen i Rogaland viser at de fleste i fylket har det bra, men det er også utfordringer.

Personer går i bymiljø ved Breiavatnet. - Klikk for stort bilde

Hovedfunnene i Folkehelseundersøkelsen, der 18 500 rogalendinger har svart på spørsmål om egen helse, livskvalitet og trivsel, er positive. Samtidig er det en del ulikheter og utfordringer knyttet til folkehelse i befolkningen.

Hovedfunn i Rogaland:

  • To av tre trives i stor grad i nærmiljøet (tre av fire i 2020)
  • To av tre vurderer sin egen helse som god eller svært god (tre av fire i 2020)
  • To av tre er godt fornøyd med livet (dvs. svar på 7 eller høyere på en 0-10-skala om hvor fornøyde de er) (tre av fire i 2020)
  • Åtte av ti opplever middels eller god sosial støtte (ni av ti i 2020)

Les hele Folkehelserapporten for Rogaland

Christine Haver, regionalplansjef i Rogaland fylkeskommune.

Funnene får betydning for framtidig samfunnsutvikling i fylket. 

– Undersøkelsen er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for offentlig planlegging i Rogaland framover, sier Christine Haver, regionalplansjef i Rogaland fylkeskommune.

– Godt utgangspunkt

Fylkesordfører Ole Ueland mener faktagrunnlaget fra undersøkelsen gir et godt utgangspunkt for arbeidet med folkehelse i Rogaland. 

– Det er bra at to av tre trives godt i nærmiljøet, men vi ønsker at nivåene skal bli høyere enn dette. Det er tydelige forskjeller knyttet til både alder og økonomi, og forskjellene ser ut til å ha økt siden 2020. Vi må være oppmerksomme på dette, og gjøre det vi kan for å snu utviklingen og dempe forskjellene, sier Ueland.

FHI: – Kvinner bedre enn menn

Mange av resultatene fra 2023-undersøkelsen viser det samme som forrige gang undersøkelsen ble gjennomført i Rogaland, som var i 2020.

Da som nå kommer kvinner bedre ut enn menn på mange av utfallsmålene som dreier seg om livsstil.

– Dette gjelder for eksempel kosthold, alkoholbruk og bruk av snus, sier Leif Edvard Aarø, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, som har det overordnede ansvaret for Folkehelseundersøkelsen. 

– Kvinner kom på begge tidspunkt bedre ut på noen av de utfallsmålene som handlet om relasjoner til andre. De skåret for eksempel gjennomsnittlig høyere enn mennene på «støttende og givende sosiale relasjoner» og på tillit til andre. En høyere andel kvinner enn menn oppgav høy grad av sosial støtte, sier Aarø.

Negativ trend

Sammenligningen av resultatene i 2020 og 2023 viser en generelt negativ trend for økonomi, livskvalitet, psykiske problemer og sosiale relasjoner.

– De største forskjellene fra forrige undersøkelse er at flere oppgir å ha en utfordrende økonomi, og at det gir negative ringvirkninger for trivsel, livskvalitet og psykisk helse. De som hadde dårlig økonomi fra før av, rammes hardest av prisstigning og press på økonomien, sier regionalplansjef Haver.

Dette gjelder både i Rogaland og i flere andre fylker, blant annet Innlandet og Agder, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).  

– Dersom vi skal foreslå mulige forklaringer på endringene vi har funnet, er det nærliggende å peke på faktorer som COVID-19-pandemien, økte renter og priser, og informasjonsstrømmen rundt konflikter og kriger. Hva som har hatt betydning varierer sannsynligvis med utfallsmål og med demografi, sier Aarø i FHI.

Utfordringer og optimisme 

Fylkesordfører Ole Ueland (H). Foto - Klikk for stort bildeFylkesordfører i Rogaland, Ole Ueland.

Fylkesordfører Ole Ueland mener funnene i den ferske undersøkelsen peker på noen utfordringer, men samtidig gir grunn til optimisme.

– Det er gledelig at de fleste rogalendinger ser lyst på framtiden. Det gjør også jeg. Vi kan alle bidra med noe for at Rogaland skal bli et enda bedre sted å leve, og ved å ta vare på hverandre og samarbeide, skaper vi et bedre samfunn, sier Ueland. 

Andre lokale funn i undersøkelsen: 

  • Innbyggerne i Rogaland er stort sett godt fornøyde med tilgjengeligheten til parker og turterreng.
  • Tilfredsheten med kollektivtilbud varierer en del mellom kommunene.
  • Tilfredsheten med gang- og sykkelstier i Strand steg kraftig fra 2020 til 2023, etter at Rogaland fylkeskommune bygget ny sykkelsti mellom Jørpeland og Tau.
  • Antall som har oppgitt at de har utfordringer har økt siden 2020. Trivselen er lavere, og flere sliter psykisk. En viktig del av forklaringen ser ut til å være prisstigningen – flere sliter økonomisk, og det har store negative ringvirkninger.
     

18 500 rogalendinger har svart

Rapporten Folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2023 (lenke til rapport) viser resultatene fra en spørreundersøkelse med mer enn 18 500 deltakere fra Rogaland fylke. 

Undersøkelsen ble gjennomført i september/oktober 2023 for å kartlegge hvordan innbyggere i Rogaland har det.  Lokalt tjenestetilbud, helse, trivsel, trygghet, livskvalitet og levevaner som kosthold og mosjon var blant temaene i undersøkelsen.

Les hele Folkehelserapporten for Rogaland