Detaljerte seriøsitetskrav i Rogaland fylkeskommune

1. HMS-kort. Alle arbeidstakarar skal bere lett synleg eit gyldig HMS- kort.

Alle arbeidstakarar skal bere eit lett synleg og gyldig HMS-kort frå Arbeidstilsynet. Ordre-stadfesting, søknadsskjema o.l. aksepterast ikkje som HMS-kort. Arbeidstakarar som ikkje har slikt HMS-kort vil bli vist bort frå byggeplassen. Alle avtalar leverandøren inngår for arbeid under denne kontrakten skal innehalde tilsvarande bestemmingar.

2. Pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarande leverandørregister.

Leverandøren skal ved kontraktsinngåing oppgi StartBANK-ID eller legge fram kopi av registreringsbevis frå StartBANK eller tilsvarande leverandørregister som inneheld oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Leverandøren skal gi leverandørregisteret fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og avgiftsinformasjon) i heile kontraktsperioden.

3. Krav om faglærte håndverkarar

Minimum 50 prosent av timar innanfor bygg- og anleggsfaga (dei fag som blir omfatta av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk og dessutan anleggsgartnarfaget) samla blir utført av personar med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i samsvar med nasjonal fagopplæringslovgiving eller lik utanlandsk fagutdanning.

Det skal vere fagarbeidarar i alle ovannemnde fag. Kravet kan også̊ oppfyllast ved at arbeidede timar er utført av personar som er under systematisk opplæringa og er oppmeldt etter krava i praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarande ordning i anna EU/EØS-land. I enkeltpersonføretak utan tilsette gjeld ovenstående krav for eigar.

Leverandøren skal etter kontraktsinngåinga gjere greie for korleis kravet vil bli oppfylt, og dessutan jamleg sende over bemanningsplanar og rapportar som viser oppfølgingsgraden. Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til å tru at mishald vil inntreffe, og forholdet ikkje blir retta innan ein rimeleg frist gitt ved skriftleg varsel frå byggherren.

4. Lærlingar

Ved utføringa av kontraktarbeidet skal minimum 15 % av arbeidede timar innanfor bygg- og anleggsfaga samla (dei fag som blir omfatta av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, og dessutan anleggsgartnarfaget) utførast av lærlingar, jf. opplæringslova § 4–1.

Krava kan oppfyllast ved at arbeidstimar er utført av personar som er under systematisk opplæringa og er oppmeldt etter krava i praksiskandidatordninga, jf. opplæringslova § 3–5. Krava kan også̊ oppfyllast ved å nytte lærlingar etter tilsvarande ordning i anna EU/EØS- land og personar som er under systematisk opplæringa og er oppmeldt etter tilsvarande ordning som krava i praksiskandidatordninga, jf. opplæringslova § 3-5, i anna EU/EØS-land.

Kravet kan oppfyllast av leverandøren og ein eller fleire av underleverandørane hans.
Dersom arbeida ikkje er eigna ut frå arbeidet si art og helse, miljø og sikkerheit kan byggherren tillate at prosentkrava ovanfor fråvikast.

Leverandøren skal ved oppstart, og på oppmoding under gjennomføringa av kontraktsarbeidet, sannsynliggjøre at krava vil bli oppfylte. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over tal lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på oppmoding.

5. Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Kontrakt gitt til utanlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakarar på slik kontrakt, skal rapporterast til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i samsvar med likningslova § 5–6.

Leverandøren er ansvarleg for at slik rapportering skjer i heile kontraktskjeda. Leverandøren skal på førespurnad dokumentere at rapporteringsplikta er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering frå Altinn.

Eventuelt ansvar for skattar eller avgifter, gebyr eller tvangsmulkt pålagt byggherren som følge av at leverandøren ikkje har overhalde forpliktingane sine etter dette punktet, er leverandøren sitt ansvar og skal betalast av han. Alle avtalar leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal innehalde tilsvarande bestemmingar.

6. Internkontroll. Sikkerheit, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Leverandøren skal følge den alltid gjeldande arbeidsmiljølova med tilhøyrande forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators rettleiingar. Leverandøren pliktar å ha eit internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerheitsarbeid i verksemder. Relevante delar av byggherrens SHA-plan skal innarbeidast i, og følgast opp gjennom, leverandøren sin internkontroll. Innarbeidinga skal skje slik at SHA-planens bestemmingar kan identifiserast.

Med mindre anna er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersonar i prosjektet foregå på norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakarane han og eventuelle underleverandørar nyttar kan kommunisere på ein slik måte at manglande kommunikasjon ikkje utgjer ein sikkerheitsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikkje alle forstår informasjonen som blir gitt, gjeld følgande:

  • Minst én av det utførande personellet på kvart eit arbeidslag skal kunne forstå og gjere seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom fleire utfører oppdrag saman, skal vedkommande i tillegg forstå og gjere seg forstått på eit språk alle dei andre på arbeidslaget forstår og kan gjere seg forstått på.
  • Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerheitsopplæring, HMS-rutinar, verneprotokollar, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksrettleiing for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilt mv. Materialet skal ligge føre på det språk vedkommande arbeidstakar bruker som morsmål, såfremt arbeidstakaren ikkje forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.

Ved brot på ovannemnde plikter har byggherren rett til å stanse arbeida i den utstrekning byggherren reknar det nødvendig. Vesentleg mishald av ovannemnde plikter, som ikkje blir retta innan ein rimeleg frist, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving. Der slikt mishald består i stadige brot på pliktene, kan byggherren heve sjølv om leverandøren rettar forholda. Byggherren kan på same måte krevje at leverandøren skiftar ut underleverandørar. Dette skal skje utan kostnader for byggherren. Alle avtalar leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal innehalde tilsvarande bestemmingar.

7. Krav til lønns- og arbeidsvilkår

Leverandøren er ansvarleg for at eigne tilsette, tilsette hos underleverandørar (blant anna innleia) har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med:

  • Forskrift om allmenngjort tariffavtale.
  • Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar av 8. februar 2008 der denne kjem til bruk

PÅ områder som ikkje er dekt av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene vere i samsvar med landsomfattande tariffavtale for den aktuelle bransjen. Med lønns- og arbeidsvilkår meinast bestemmingar om minste arbeidstid, lønn, blant anna overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmingar følger av tariffavtalen.

Leverandøren pliktar på førespurnad å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for eigne arbeidstakarar, arbeidstakarar hos eventuelle underleverandørar (blant anna innleia). Opplysningane skal dokumenterast ved blant anna kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgivaren si bankutskrift. Dokumentasjonen skal vere på personnivå og det skal fremgå kven den gjeld.

Ved brot på krava til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet. Dei vilkår og avgrensingar som følger av lov om allmenngjering av tariffavtalar m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde. Byggherren har rett til å halde tilbake eit beløp tilsvarande ca. to gongar innsparinga for arbeidsgivaren. Tilbakeholdsretten opphøyrer så snart retting etter foregående ledd er dokumentert. Vesentleg mishald av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving, sjølv om leverandøren rettar forholda.
Dersom brotet har skjedd i underleverandørleddet (blant anna bemanningsselskap), kan byggherren på same måte krevje at leverandøren skiftar ut underleverandørar. Dette skal skje utan kostnader for byggherren. Alle avtalar leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal innehalde tilsvarande bestemmingar.

8. Bruk av underleverandørar, blant anna innleia arbeidskraft

Leverandøren kan ikkje, utan byggherren sitt skriftlege samtykke, ha fleire enn eitt ledd underentreprenørar i kjede under seg. Vesentleg mishald som ikkje blir retta innan ein rimeleg frist gitt ved skriftleg varsel frå byggherren, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving.

Leverandøren sine bruk av enkeltpersonføretak skal grunngivast skriftleg. Bruk av bemanningsselskap skal varslast byggherren og er underlagt arbeidsmiljølova, blant anna kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan berre nekte bruk der han har sakleg grunn.

Ved inngåelse av kontraktar om underentreprise som overstig ein verdi på kr 500.000 eks. mva. skal leverandøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlege anskaffingar. Frå underentreprenørar med forretningsadresse i andre EØS-land enn Noreg, skal det innhentast tilsvarande attest. Leverandøren skal på førespurnad frå byggherren legge fram skatteattesten. Dersom attesten ikkje fremlegges eller viser restansar som ikkje er ubetydelege, kan byggherren krevje at underentreprenøren skiftes ut utan kostnader dersom forholdet ikkje rettast innan ein rimeleg frist, gitt ved skriftleg varsel. Alle avtalar leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal innehalde tilsvarande bestemmingar.

9. Krav om betaling til bank

Lønn og anna godtgjering til eigne tilsette, tilsette hos underleverandørar og innleia skal utbetalast til konto i bank. Alle avtalar leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal innehalde tilsvarande bestemmingar.

10. Mishald av kontraktsforpliktingar – konsekvensar for seinare konkurransar

Brot på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i seinare konkurransar, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i samsvar med regelverket for offentlege anskaffingar. Alle avtalar leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal innehalde tilsvarande bestemmingar.

11. Revisjon

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos leverandøren og eventuelle underleverandørar i perioden frå kontraktsinngåelse til sluttfaktura er betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne tilgjenget omfattar også̊ kontraktar og dokumentasjon i underliggande ledd.
Ved større byggeprosjekter vil byggherren gjennomføre kontrollar i samarbeid med statlege myndigheiter. Alle avtalar leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal innehalde tilsvarande bestemmingar.

Last ned seriøsitetskrav Rogaland fylkeskommune (PDF, 230 kB)