Tilpasset nettbasert opplæring

Unge som ikke kan delta i ordinær undervisning skal kunne fullføre og bestå videregående opplæring. 

Hvem er nettundervisningen for?

 • Elever med langvarig sykdomsrelatert fravær
 • Ungdom mellom 16 og 24 år som av sykdomsrelaterte grunner har behov for avvik fra ordinær undervisning og som ikke kan ivaretas innenfor tilpasset opplæring.
 • Elever som av sykdomsrelaterte årsaker har rett til hjemmeundervisning, men som blir vurdert av PP-Tjenesten til å ha bedre utbytte av at spesialundervisningen blir gitt som nettundervisning.

Fagene vi tilbyr

Generell studiekompetanse: Engelsk, norsk, matematikk, naturfag,  samfunnskunnskap og historie 

Fellesfag på yrkesfag: Engelsk, norsk, matematikk, naturfag og samfunnskunnskap

Slik foregår undervisningen

Nettbasert undervisning foregår via nettet hvor du som elev jobber individuelt og noen ganger sammen med andre i ulike typer aktiviteter. Opplæringen skal være variert og tilpasses den enkelte elevs behov. Nettundervisningen i Nettskolen Rogaland består av ulike aktiviteter. Her er noen eksempler:

 • Ukentlige digitale møter og samlinger på nett. I nettskolen Rogaland bruker vi Microsoft Teams til de digitale møtene
 • Omvendt undervisning/flipped classroom (videoopptak/videoforelesning)
 • En til en veiledning på nett
 • Oppgaveskriving
 • Digitale tester og quizer
 • Prosjektarbeid
 • Selvstudium
 • Andre læringsaktiviteter
 • Fysiske samlinger

Faginnholdet organiseres og struktureres i moduler med hensiktsmessig rekkefølge etter fagets egenart slik at inntak kan skje fortløpende. Du følger din egen opplæringsplan og læringssti som tar hensyn til din progresjon i faget. Foruten bøker vil du få Microsoft 365.

I løpet av skoleåret vil du også få anledning til å delta på noen sosiale treff. Dette mener vi i Nettskolen er viktig slik at du kan få mulighet til noe sosial samhandling utover å bare treffes i det virtuelle klasserommet. Eksempler på slike samlinger kan være:  juleavslutning, sommeravslutning, kino/teater/konsert og faglig samling.

Slik søker du

For å få spesialundervisning i form av nettbasert opplæring, må du henvises til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning. Det er PPT som bestemmer om du kan få dette tilbudet. 

Henvisning til PPT gjøres av skolen/sosialrådgiver, OT, foresatte eller eleven selv ved å benytte dette skjemaet.

Ved henvisning til PPT må disse vedleggene legges med:

 • Helsefaglig vurdering fra lege/psykolog
 • Pedagogisk rapport:
  • utarbeides av rådgiver og kontaktlærer ved elevens nåværende videregående skole
  • beskriver elevens utfordringer og hvilke tiltak som er prøvd ut og hvordan tiltakene har fungert
  • begrunne behovet for et mer tilpasset opplegg enn det skolen kan tilby og inneholde informasjon om tidligere gjennomført opplæring
  • utdanningsprogram eleven går/gikk på og ønsket fag for kommende skoleår. Søknaden sendes PPT, fortrinnsvis elektronisk

Det er ingen frist for henvisningstidspunkt til PPT. Henvisningene behandles fortløpende. Før saksbehandlingen starter må all dokumentasjon foreligge. For mer informasjon, kontakt  PPT.