Søknad om reklame langs vei

Du må søke om tillatelse fra fylkeskommunen for å sette opp reklame langs fylkesvei. Det gjelder uavhengig av avstand til veien, byggegrenser og eiendomsforhold. 

For reklame langs riksvei må du kontakte Statens vegvesen, og for reklame langs kommunal vei må du kontakte den kommunen det gjelder.

Slik søker du om tillatelse

Som søker er du selv ansvarlig for å finne ut hvilke bestemmelser du må ta hensyn til, og når du må søke om tillatelse. Flere bestemmelser kan gjelde: 
•    Veiloven (forvaltes av Statens vegvesen eller kommunen)
•    Plan- og bygningsloven (forvaltes av kommunen)
•    Lokale politivedtekter (forvaltes av politiet eller kommunen)
•    Veitrafikkloven og skiltforskriften (forvaltes av politiet og Statens vegvesen)

Søknad om tillatelse til å sette opp reklame ved fylkesvei sender du på e-post til Rogaland fylkeskommune: firmapost@rogfk.no Merk sendingen med: “Søknad om reklame langs vei”

Søk om reklame langs vei (PDF, 143 kB)

For riksvei og europavei må du søke Statens vegvesen. Se vegvesen.no. Hvis reklamen retter seg mot kommunal vei, sender du til kommunen.

Søknaden blir vurdert ut i fra hvor stor trafikkfare reklamen forårsaker. Vi vurderer også trafikkmengde, fartsnivå og antall kryss og gangfelt. Faren for ulykker øker når farten er høy eller trafikkmiljøet er krevende.
 

Reklame og trafikkfare

Reklame langs veien er trafikkfarlig dersom den hindrer nødvendig sikt, for eksempel i kryss eller ved gangfelt. Reklame kan også skape trafikkfarlige situasjoner hvis den tar oppmerksomheten bort fra veien og trafikken. På fortau og gangveier kan reklame være til hinder for fri ferdsel, særlig for syns- og  forflytningshemmede.

Hva regnes som reklame?

Etter veiloven er dette reklame: alle ytringer som har til hensikt å fremme bestemte kommersielle, politiske eller ideelle interesser, eller å kunngjøre private meninger eller hendelser. Reklame omfatter mer enn skilt og plakater, for eksempel vimpler, flagg, bannere, ballonger, figurer, installasjoner, symboler og lys. Det omfatter også reklame på kjøretøy som ikke er i drift, så lenge kjøretøyet er plassert godt synlig fra veien.

Forbud mot reklame på veiens eiendomsområde og på veiutstyr

Du har ikke lov til å sette opp reklame eller annen innretning på eiendomsområdet til offentlig vei uten tillatelse.
Forbudet gjelder blant annet følgende steder: veibane, veiskråninger, grøfter, fortau, gang- og sykkelveier, rabatter, rasteplasser, gangbruer, skiltutstyr og ulike vei-installasjoner. 
Rogaland fylkeskommune kan uten varsel fjerne reklame eller annen innretning som er plassert på veiens eiendomsområde og på veiutstyr.

Variabel reklame

Utenfor tettbygd strøk gjelder et generelt forbud mot reklame som endrer budskap mer enn én gang i døgnet (variabel reklame). Innenfor tettbygd strøk, der fartsgrensen er 50 km/t eller lavere, gjelder dette forbudet bare ved signalregulerte kryss og rundkjøringer.

Retningslinjer

Det er ikke lov å sette opp reklame langs offentlig vei uten tillatelse.

Det er heller ikke lov å sette opp reklame eller andre innretninger i:

  • veibanen
  • veiskråninger
  • grøfter
  • fortau
  • gang- og sykkelveier
  • rabatter
  • rasteplasser
  • gangbruer
  • skiltutstyr og ulike veiinstallasjoner


Hvis det er snakk om reklame på bygningen der virksomheten blir drevet, og som kun viser firmanavn eller type virksomhet, trenger du ikke tillatelse fra fylkeskommunen. Dersom Rogaland fylkeskommune mener reklamen er trafikkfarlig, kan vi likevel kreve at den blir fjernet.