Tilskudd til stedsutvikling

Er du og din organisasjon opptatt av at ditt tettsted er attraktivt å bo i, arbeide i og drive næring i? Arbeider du og dere med utvikling av levende, identitetsskapende og miljøvennlige tettsteder?

Rogaland fylkeskommune deler hvert år ut 1,6 millioner kroner til mange forskjellige prosjekter innen tettstedsutvikling. Støtten til ulike prosjekter har til nå variert fra 50 000 til 200 000 kroner. Sjekk retningslinjene under og finn ut om din organisasjon eller kommune kan søke om tilskudd til tettstedsutvikling og få hjelp til nettopp deres prosjekt.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 21. januar 2024. Søknadsskjema vil bli åpnet 15. desember.

Søknadsskjema

Søknad fylles ut og sendes inn via søknadsportalen Regionalforvaltning.no.

Hvem kan søke om tilskudd

Alle kan søke.

Formål

Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle attraktive tettsteder i Rogaland.

Støtten skal stimulere til utvikling av levende, identitetsskapende og miljøvennlige tettstedssentre.
Tiltak skal bidra til utvikling av tettstedssentre i tråd med prinsippene i de regionale areal- og transportplanene. Eksempler på dette kan være tilrettelegging for;

  • Mer variert boligstruktur/konsentrert bebyggelse.
  • Attraktive offentlige byrom og møteplasser.
  • Gjenbruk av tomme sentrumslokaler.
  • Nye løsninger for gående og syklende
  • Samlokalisering av funksjoner og fortetting
  • Ivaretakelse av historiske kvaliteter og identitetsskapende elementer

Generelle krav

  • Prosjekter må gjennomføres i Rogaland.
  • Aktører som mottar støtte fra Rogaland fylkeskommune må, med unntak for privatpersoner, være registrert i Brønnøysundregistrene.
  • Kommuner som mottar tilskudd, forplikter seg til deltakelse i læringsnettverket for Attraktive tettsteder i distriktene i Rogaland.
  • Tiltaket skal være universelt utformet der tiltakets art gjør dette relevant. Dette kan være ved fysisk tilrettelegging eller gjennomføring av arrangementer og andre aktiviteter for allmennheten
  • Fylkeskommunen gir maks tilskudd på 50% av prosjektets samlede kostnader ved sluttførelse.

Eksempler på hva det kan gis tilskudd/støtte til

  • Leie inn faglig plankompetanse, eller dekke lønn til ekstra prosjektmedarbeider
  • Utarbeide kunnskapsgrunnlag for stedsutviklingsarbeid, herunder mulighetsstudier, stedsanalyser, mobilitetsanalyser mm.
  • Utrede virkninger av stedsutviklingstiltak på samfunn og miljø
  • Arrangere samlinger for kompetanseheving, erfaringsdeling, medvirkning og samarbeid om tiltak.
  • Etablere lettere og temporære fysiske tiltak; for eks. midlertidige møteplasser, gjenbruk av tommelokaler

Det gis ikke tilskudd/støtte til

  • Allerede gjennomførte prosjekter
  • Ordinær drift. Ordinære driftsutgifter er de utgifter som tilhører den løpende driften i virksomheten.
  • Egne medlemsaktiviteter og vanlig vedlikehold.
  • Større bygge- og anleggstiltak
  • Allerede fullfinansierte tiltak kan ikke få støtte.

Prioriteringskriterier

Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:

  • I hvilken grad tiltaket bidra til å oppnå tilskuddsordningens formål.
  • Grad av medvirkning og involvering av brukergrupper, offentlige, næringsliv og frivillige i prosjektutvikling/prosess.
  • Realisme med hensyn til budsjett og gjennomføringsplan.
  • Sannsynligheten for andre positive effekter av tiltaket for miljø og samfunn.
  • Grad av tverrsektorielt og/eller -faglig arbeid.
  • Grad av innovasjon og overføringsverdi.
  • Små og mellomstore tettsteder, særlig i distriktene, prioriteres.

Søknadsprosedyre

Vilkår ved tildeling

  • Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknaden og en eventuell endring eller utsettelse må søkes godkjent av Rogaland fylkeskommune.
  • Det forutsettes at Rogaland fylkeskommune oppgis som finansieringskilde når det blir informert om prosjektet i media, til samarbeidspartnere eller andre. Ved trykt presentasjon av prosjektet (brosjyrer, nettsider, skilt, infotavler mv.) skal Rogaland fylkeskommunes logo vises.
  • Bevilgningen er gyldig i bevilgningsåret og de to påfølgende budsjettårene. Etter utløp av bevilgningsperioden vil tilsagn som ikke er benyttet bli trukket tilbake uten varsel.
  • Tildelt beløp kan avkortes dersom tiltaket ikke er gjennomført som omsøkt.

Utbetalingsprosedyre og krav til rapportering

  • Tilskudd utbetales som hovedregel etter at tiltaket er gjennomført og etter at fylkeskommunen har mottatt utbetalingsanmodning med regnskap og rapport, utfylt og sendt inn gjennom Regionalforvaltning.no.
  • For prosjekter der samlet tilsagn fra fylkeskommunen er større enn kr. 200 000,- forutsettes framlagt revisorgodkjent regnskap i forbindelse med sluttrapportering. Utgifter til dette kan legges inn i prosjektets budsjett. For andre prosjekter holder det med regnskap underskrevet av regnskapssjef/leder eller kasserer i mindre organisasjoner.
  • Kostnaden/verdien av egeninnsats i form dugnadsarbeid settes til kr 250,- per time.
  • Kostnad/verdi av egeninnsats i form av lønnet arbeid settes lik dokumentert timelønn, dog maksimalt kr. 600,- per time. Timelønn dokumenteres med lønnsutskrift signert av overordnede.

Klageadgang

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.