Fredede bygg og anlegg

Med hjemmel i kulturminneloven er alle stående bygninger eldre enn 1649 automatisk fredet. I tillegg kan Riksantikvaren etter kulturminneloven frede byggverk og anlegg fra nyere tid, eller deler av dem som er av kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi ved vedtak (kulturminnelovens § 15).

Etter Kulturminnelovens § 19 kan man frede et område rundt et fredet objekt for å beskytte virkningen. Kulturminnelovens § 20 gir hjemmel til å frede kulturmiljø. En fredning omfatter i tillegg til eksteriør også fast inventar og i særlige tilfeller større løst inventar. Alle tiltak som går lenger enn vanlig vedlikehold (antikvarisk) krever en dispensasjon fra bestemmelsene.

Les mer i Riksantikvarens informasjonsark: Å eie et fredet hus

Du kan finne mer informasjon på Riksantikvarens nettsider

Søknad om dispensasjon fra fredningsvedtak

Dersom du eier en fredet bygning og ønsker å gjøre tiltak på bygningen som går lenger enn vanlig vedlikehold, kan du søke om dispensasjon fra fredningsvedtaket.

Vanlig vedlikehold er å ta vare på og reparere eksisterende bygningselementer, som for eksempel dører, vinduer, listverk, gerikter, overflater og overflatebehandling, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Å se over taket etter vinteren, og bytte ut en og annen knust takstein med tilsvarende, er vedlikehold. Det krever ingen dispensasjonssøknad. Skal du bytte lektene og skifte deler av undertaket for eksempel, må du derimot søke om dispensasjon. Ved tvil, kontakt fylkeskommunen.

Vanlig vedlikehold på fredede bygninger skal skje i samsvar med opprinnelig eller eksisterende teknikk, utførelse og materialbruk, og på en måte som ikke reduserer arkitektoniske og kulturhistoriske verdier.

Det kan gis dispensasjon dersom det ikke er snakk om et vesentlig inngrep i den fredete bygningen eller anlegget. Dispensasjon gis bare i særlige tilfeller.

Se mer om dette i kulturminneloven § 15

Hvorfor kreves det dispensasjon?

I Norge er det bare noen få bygninger som er fredet. De representerer viktige kunnskaps-, opplevelses- og bruksverdier. Dispensasjonsbehandlingen skal sikre disse verdiene for framtida dersom en eier ønsker å foreta endringer på en fredet bygning.

Riksantikvaren har utarbeidet et rundskriv om dispensasjonsbehandlingen av fredete bygg.