Kulturlandskapet rudt Vistneshyttå

Landskapet rundt dagsturhyttene rommer mye kulturhistorie som gjør hver hytte og turen dit unik.Vistneshyttå ligger i et kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse.  

Turkart Viste Randaberg. Kart - Klikk for stort bilde

Turstien langs kysten er merket med striplet linje. Tursti tilgjengelig for rullestol og barnevogn er merket med svart linje. Dagsturhytta og kulturminner er merket med nummer. (1) Vistnestunet, (2) Gravrøys, (3) Dagsturhytta, (4 og 8) Krigsminner, (5) Vistnestangen fyrlykt, (6) jernaldernaust, (7) Vistehola, (9) Viste Strandhotell. 

Hvorfor har Randabergkysten nasjonal interesse? 

Kart oversikt Randaberg. Kart - Klikk for stort bilde

Randabergkysten er et kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Landbruk og fiske har en lang historie i Randaberg. Fiskerbonde-tradisjonen er særlig synlig gjennom gårdstun og steingarder, naust, havner og båtopptrekk. Her kan du oppleve et sammenhengene kulturlandskap der du går.

Landskapet innenfor kysten er i stor grad prega av det moderne jordbruket, med irrgrønne marker og et omfattende nettverk av steingjerder fra mange tidsperioder gjennom tusenvis av år. Skiftegjerdene er karakteristiske, der de deler opp landskapet i lange smale teiger, for eksempel på Ytre Bø. Langs Sandevegen, Bøvegen og Vistnesvegen ligger både boliger og gårdstun, med teiger som løper fra tunet og ned til sjøen.

Vistnestunet. Foto - Klikk for stort bildeVistnestunet Rogaland fylkeskommune

Blant de godt bevarte gårdstunene er Vistnestunet, et komplett jærtun med jærhus, grindbygd løe, eldhus og vindmaskin. I dag drives den som museumsgård. Spredt langs kystlinjen ligger en rekke sjøhusmiljø, små havner og båtstøer som vitner om den store betydningen fisket har hatt, ved siden av jordbruket. Både sjøgårdene og gårdene innenfor hadde strandrett og naust. Tungenes fyr, med tilhørende bygningsmiljø, er også et framtredende element i kulturlandskapet på Jærkystens ytterste og nordligste punkt. Lengst sør på Randaber-kysten finner du Vistnestangen fyrlykt. 

Tungenes fyr. Foto - Klikk for stort bildeTungenes fyr Rogaland fylkeskommune

Randabergkysten har vært strategisk viktig, også for okkupasjonsmakten under andre verdenskrig. Krigsminnene langs kysten av Randaberg inngår i Atlanterhavsvollen og skulle forsvare innseglingen til Stavanger. De ligger tett, er særlig godt synlige, og utgjør derfor en viktig del av kulturlandskapet. Kystfortet på Bø, med kommandobunkeren, er et av de viktigste og mest synlige anleggene på strekningen.

Kommandobunkeren på Bø i Randaberg. Foto - Klikk for stort bildeKommandobunkeren på Bø i Randaberg. Rogaland fylkeskommune

Det kan også nevnes at hele Randabergfjellet ble gjort om til en bunker av tyskerne. Etter krigen etablerte det norske luftforsvaret seg her med et omfattende overvåkingssystem, som del av den kalde krigen. 

Krigsminner og gravhauger i kulturlandskapet. Foto - Klikk for stort bildeKrigsminner og gravhauger i kulturlandskapet langs Randabergkysten. Rogaland fylkeskommune

Det kystnære landskapet i Randaberg har stor tidsdybde. Vi kan se spor etter menneskelig aktivitet her helt fra steinalder til våre dager. I Vistehola, eller Svarthola som den også blir kalt, er det dokumentert steinalderbosetning fra 6500 f.Kr. til 500 e.Kr. Hulen er unik i nasjonal sammenheng og var den første som ble undersøkt av fagfolk, tidlig på 1900-tallet. Opptil to meter tykke avfallslag har gitt særlig gode bevaringsforhold og rike funn, blant annet et stort beinmateriale. Blant disse ble skjelettet av en ung gutt funnet, Vistegutten. Hans skjelett er nærmest komplett, og det best bevarte steinalderskjelettet som er funnet i Norge.  

Vistehola. Foto - Klikk for stort bildeVistehola Rogaland fylkeskommune

Langs kysten av Randaberg finnes også andre viktige fornminner. Grøderøysa på Vistnes er den største langrøysa i Rogaland og blant de største i landet. Røysa er svært synlig i landskapet og måler i dag 46 meter i lengde, 13 meter i bredde og er to meter høy. Røysa ble restaurert på 1930-tallet og gjort mer imponerende enn det var belegg for, med bakgrunn i en nasjonalromantisk innfallsvinkel. 

Restaureringen begynner å bli preget av tidens tann. Tidligere var det mulig å gå inn i røysen, men nå er den stengt på grunn av rasfare. Du kan fortsatt oppleve den fra utsiden. Langs kysten finnes også andre markante gravrøyser, for eksempel på Gardsenden og på Ytre Bø. Gravrøysene vitner om maktforhold og storgårder i forhistorisk tid. 

Grøderøysa. Foto - Klikk for stort bildeGrøderøysa Rogaland fylkeskommune

I le av Randabergfjellet mot øst, ligger den ene av de to tuftene etter middelalderens kirkesteder på Randaberg. Kirkeruinen på Viste er imidlertid mer synlig, der deler av veggene i steinkirken er godt bevart. Kirkene ble reist av rike stormannsslekter på Randaberg og på Viste. 

Mer informasjon

Kulturminnesøk.no 

Lokalhistoriewiki.no