Regionalplan for vannforvaltning 2022-2027

Klikk for stort bilde Jarle Lunde Arbeidet med oppdatering av gjeldende regionalplan for vannforvaltning er nå godt i gang. Et planprogram og et dokument som beskriver hovedutfordringene har vært på høring, og selve planen med tilhørende tiltaks- og handlingsprogram sendes nå på høring fra mars 2021.

Planen – kort fortalt

Formålet med Regionalplan for vannforvaltning 2022-2027 for Rogaland vannregion, er å gi en oversiktlig framstilling av hvordan vi ønsker å forvalte vannmiljøet og vannressursene i regionen i et langsiktig perspektiv. Planen skal bidra til å koordinere og samordne vannforvaltning og arealbruk på tvers av sektorer, samt kommune- og fylkesgrenser. Gjennom samarbeidet og iht. vannforskriften, skal vannforvaltningen beskytte vannmiljøet mot forringelse, samt forbedre og gjenopprette miljøtilstanden der forholdene ikke er gode nok.

Opplegg for høringsperioden

Det vil holdes fem høringsmøter; ett på regionalt nivå, og ett for hvert vannområde. På grunn av smittevernhensyn vil disse være digitale via Microsoft Teams.

Påmelding er tilgjengelig i de aktuelle lenkene under:

I tillegg til dette kan fylkeskommunen sette opp særskilte møter eller orientere om arbeidet til aktører etter avtale.

Se opptak og presentasjoner fra høringsmøtene som er gjennomført på vannportalen.no.

Innspill og merknader til planen sendes til:

E-post: firmapost@rogfk.no
Merk emnefelt med: «Regionalplan for vannforvaltning – høring».

Eventuelt send brev til Rogaland fylkeskommune, Pb. 130 sentrum, 4001 Stavanger.

Frist for høringsinnspill: 31. mai 2021.

Hva ønsker vi tilbakemelding på?

Vi ønsker særlig tilbakemelding på om planen treffer i forhold til den regionale og lokale tilstanden og behovene i vannregionen (spesielt fastsatte miljømål og planlagte tiltak), prioriteringene, forslaget til retningslinjer for arealplanlegging og konsekvensutredningen for planen.

Høring – kom med innspill!

Forslag til planen og tilhørende dokumenter er sendt på høring og offentlig ettersyn i samsvar med nasjonal fremdriftsplan for arbeidet. Vedtak om høring er gjort i fylkesutvalget 16.02.2021 (sak PS 0020/21)

På nasjonal høring fra 1. mars - 31. mai 2021:

Rogaland fylkeskommune inviterer berørte myndigheter og alle berørte og interesserte aktører til å uttale seg om planforslagene.

Vi oppfordrer kommunene til bred tverrfaglig og politisk behandling av forslagene.

EUs vanndirektiv, organisering og ansvar i Rogaland vannregion

En kort beskrivelse av knytningen mellom EUs vanndirektiv, vannforskriften og vannarbeidet finner du i regionalplan for vannforvaltning 2016–2021.

I samme artikkel fins det og en kort beskrivelse av organiseringen og ansvarsfordelingen i Rogaland vannregion.

Nettsider: Vannportalen og Vann-Nett

Informasjon om norsk vannforvaltning finner du på vannportalen. På vannportalen Rogaland kan du lese mer om arbeidet med vannforvaltning i Rogaland. 

Alt dataunderlag i vannforvaltningsarbeidet, påvirkninger, økologisk tilstand, miljømål, tiltak og mye mer, er å finne på vann-nett.no. Her kan du også gå inn i kartverktøyet (liten pil i høyre side) og sjekke hvordan det står til med bekken i nabolaget ditt.

Andre dokumenter

Vår/sommer 2019 var planprogrammet for vannforvaltningsplanen, og et dokument for hovedutfordringer i Rogaland vannregion på høring:

Les mer om vedtatt regionalplan for vannforvaltning for vannregion Rogaland 2016-2021 med tilhørende dokumenter.

Vedtatt plan er gjeldende ut 2021, og kommuner, vannområder og andre følger opp planen med gjennomføring av ulike typer tiltak, beskrevet i tiltaksprogrammet.

Til toppen