Kollektivtrasé Ullandhaug–Jåttå

Rogaland fylkeskommune bygger kollektivtrasé mellom Bussveien på Jåttå og det nye sykehuset (nye SUS) på Ullandhaug. Arbeidet startet i september, og skal være ferdig i desember 2024. Målet er å bedre kollektivforbindelsen mellom nye SUS og Bussveien og øke trafikksikkerheten for myke trafikanter langs Madlaveien og Diagonalen. Du finner kontaktinformasjon helt nederst på siden.

Spunte-arbeid ved Madlaveien til midten av desember

kart viser Madlaveien og hvor det blir spunte-arbeid fram til 12. desember. - Klikk for stort bildeKartet viser hvor det blir spunte-arbeid fram til 12. desember.

Tirsdag 29. november starter vi med spunting langs Madlaveien, i området ved Gamle Grannesveg. Spunting vil si å slå ned stålrør i bakken for å lage en vegg. Spuntvegger brukes for å stive av jordmassene slik at veggene ikke kollapser under graving. Etter at spuntveggene blir slått ned i den løse massen kan gravearbeidet begynne.

Vi spunter i torv og myr, så det skal ikke være støyende arbeid.

Spunte-arbeidet pågår mandagonsdag klokka 0719 og 0715 på torsdager. Det blir ingen spunting på fredager.

Det er nødvendig å flytte to av IVAR sine kloakkledninger, og for å opprettholde kontinuerlig drift i ledningene, må entreprenøren etablere en midlertidig rørvegg (spunt) mellom ledningene.

På den måten kan kan den ene flyttes mens den andre er i drift. Etterpå flytter vi driften til de nye IVAR-ledningene, og fjerner de gamle.

Tegning viser nye og gamle kloakkledninger ved Madlaveien, der vi bygger ny kollektivtrasé til nye SUS. - Klikk for stort bildeTegning viser nye og gamle kloakkledninger ved Madlaveien, der vi bygger ny kollektivtrasé til nye SUS.

 

29.11.2022 14.00

Nytt kjøremønster på Diagonalen fra mandag 21. november

Ortofoto med linjer som viser hvor veien går etter omlegging. - Klikk for stort bildeKjøremønsteret på Diagonalen blir lagt om ved Jåttåveien.

Fra midt på dagen, mandag 21. november blir det nytt kjøremønster på Diagonalen, ved krysset med Jåttåveien. 

Vi flytter cirka 150 meter av hovedveien mot sør (se bildet). Også gang- og sykkelveien flyttes. Endringen er midlertidig, men nødvendig fordi entreprenøren skal jobbe i kjørebanen på motsatt side.

Kart viser sykkelsluser ved Jåttåveien. - Klikk for stort bildeNår Diagonalen legges om, setter vi opp sykkelsluser på begge sider av Jåttåveien.

Sykkelsluser

For at det skal bli så trygt som mulig for dem som sykler, blir det sykkelsluser på begge sider der gang- og sykkelveien krysser Jåttåveien.

Vi skiller syklistene fra kjørebanen med betongelementer. 

20.11.2022 20.30

Stenger undergang 7. november

kart som viser stengt og åpen undergang - Klikk for stort bildeUndergangen øverst til venstre blir stengt fra 7.11. Gul strek viser hvor det er åpent.

Når vi lager egen trasé til bussen, blir veibanen breiere, og derfor må vi forlenge undergangene under veien.

Allerede neste uke starter vi gravearbeid i undergangen mellom Fredrikke Qvams gate og Vestre Vågedalsveien. Derfor må vi dessverre stenge denne.

Undergangen blir stengt fra mandag 7. november og helt fram til sommeren 2023.

Undergangen litt lenger sør, mellom er åpen (se skisse). Vi skal forlenge, og dermed stenge, den undergangen også, men vi venter med det til den første er ferdig. På den måten er én av de to undergangene alltid åpen.

For bilister lager vi midlertidig adkomst mellom Diagonalen og Vestre Vågedalsvei. Se skisse under.

kart som viser midlertidig adkomst - Klikk for stort bildeMidlertidig adkomst Diagonalen og Vestre Vågedalsveien

 

04.11.2022 15.00

Anleggsarbeid i gang på kollektivtraséen

Ortofoto-kart over strekningen som får kollektivtrasé mellom det nye sykehuset på Ullandhaug og Bussveien på Jåttå. - Klikk for stort bildeRiggområde betyr der prosjektledelse og entreprenør har anleggskontor.De nærmeste årene blir det anleggsarbeid på strekningen fra enden av akselerasjonsfeltet i rundkjøringen ved Diagonalen og frem til cirka 200 meter sør for adkomsten til det nye sykehuset. Prosjektet er en del av Bymiljøpakken, og skal bygges i henhold til gjeldende reguleringsplan 2674.

Dette skal vi bygge

  • parallelført kollektivtrasé på nordsiden av dagens kjørevei, en strekning på cirka to kilometer
  • sykkelveg med fortau
  • tre bussholdeplasser med kantstopp
  • påkjøringsrampe til E39 ved Diagonalen
  • rundkjøring ved Jåttåvegen
  • støyskjerm langs deler av strekningen på østsiden
  • lokale skjermer for noen eiendommer
  • tilkomstveier for Vestre Vågedalsveien og Grannesveien, med snuplass for buss og ny tilkomst til rideskolen

Anleggsperiode

Byggestart: september 2022

Ferdig: desember 2024

Trafikkavvikling

Entreprenøren kommer til å skilte endring i kjøremønster. Vi gjør det vi kan for at anleggsarbeidet fører til færrest mulig ulemper for deg som er berørt av anleggsarbeidet. Stangeland Maskin AS er entreprenør, og utfører arbeidet på vegne av Rogaland fylkeskommune.

28.09.2022 08.00
Til toppen