Stasjonsveien–Gauselvågen

Bussveien på denne strekningen blir for det meste egen trasé for bussen, med fortau og sykkelfelt på sidene. Prosjektet omfatter også kulvert for biltrafikk, én i nord, og en rundkjøring under bakken i sør. Prosjektet skal være ferdig bygget i løpet av 2026.

Kontaktinformasjon Bussveien.

Arbeid langs jernbanen natt til onsdag 20. september

Natt til onsdag 20. september blir det nattarbeid ved jernbanen i Hinnavågen. Før helg- og nattarbeid 22. september til 25. september må vi montere åtte stålkjernepeler i den ene søylen for ny bro over jernbanen. Arbeidet må gjennomføres når det ikke er trafikk på toglinjene og vi starter derfor opp når siste tog har kjørt, ca. klokken 24. Arbeidet må være ferdig før første tog går, omtrent 04.00. Monteringen av stålkjernepelene utføres med en lastebilkran som heiser disse på plass i området hvor vi tidligere har pelet. Lastebilen vil stå plassert på sørsiden av jernbanen, mot Jåttåflaten. Kartet under viser området arbeidet skal utføres i.

Oversiktsbilde viser arbeidsområde ved jernbanen - Klikk for stort bildeBildet viser arbeidsområdet

 

19.09.2023

Natt- og helgearbeid ved jernbanen 22.september til 25.september

I Hinnavågen skal vi bygge ny bro over jernbanen. Broen blir den nye forbindelsen mellom Hinnasvingene og Jåttåvågen, både for bussen og for dere som går og sykler.

Så langt har vi kommet godt i gang med å bygge søylene til den nye broen. Vi har også startet å gjøre klar for bygging av broen på sørsiden av jernbanen, ved Jåttåflaten. Før vi kan starte å bygge selve broen over jernbanen skal vi legge ny overvannsledning under jernbanen ved Hinnavågen. Overvannsledningen skal gå fra den nye kulverten i Hinnasvingene, videre ned Hinnavågen og ca. 200 meter ut i fjorden fra området ved Hinnastranden. I første omgang skal vi kun krysse jernbanen med overvannsledningen for å kunne benytte seg av en planlagt helgestenging av jernbanetrafikk. Naboer informeres før vi går i gang med å legge resterende overvannsledning.

Vår entreprenør har fått godkjent at arbeidet kan utføres fra fredag 22. september klokka 07.00 til mandag 25. oktober klokka 07.00. For å sikre seg at vi blir ferdig med arbeidet før jernbanen åpner mandag kl. 7 er vi nødt til å jobbe kontinuerlig og 24 timer i døgnet.

Oversiktsbilde viser arbeidsområde ved jernbanen - Klikk for stort bildeBildet viser arbeidsområde

Arbeid som skal gjennomføres

Arbeidet starter med å fjerne jernbaneskinnene. Når skinnene er fjernet fortsetter arbeidet ved å grave ut grøften for overvannsledningen. Vi legger så ned nye ledninger i grøften, fyller igjen grøft, samt tilbakefører jernbaneskinnene. Alt dette arbeidet skal være klart slik at togtrafikken igjen kan starte opp mandag 25. september kl. 07.00. Arbeidet med å legge ny overvannsledning vil pågå hele perioden innenfor rødt område, med døgnkontinuerlig arbeid. Vi forventer å ha 3-4 gravemaskiner i området som skal grave ut grøft, samt legge ned nye ledninger. Omgivelsene rundt vil måtte forvente alminnelig støy fra maskiner og graving.

Legger om gang- og sykkelvei et område langs jernbanen

Mandag 18. september må vi stenge deler av Gandsfjordruten langs jernbanen. Vi skal gjennomføre forberedende arbeid før natt- og helgearbeidet, og deler av dette området stenges derfor av allerede førstkommende mandag. Vi forventer at området blir stengt av 1-2 uker. Gående og syklende ledes over til Hinnavågen. Resterende deler av Gandsfjordruten vil være åpen. Alle endringer skiltes.

Oversiktsbilde av arbeidsområdet, samt midlertidig gang- og sykkelsvei ved jernbanen. - Klikk for stort bildeBildet viser midlertidig endring for gang- og sykkelvei, samt arbeidsområde.

 

18.09.2023

Legger om trafikken ved Austtunsletta

Tirsdag 19. september legger vi om trafikken like ved Austtunsletta. Trafikken legger vi om i løpet av kvelden, når ettermiddagsrushet er overstått. I dette området har vi det siste året etablert ny undergang for gående og syklende. Nå legger vi trafikken over den nye undergangen slik at vi kan opparbeide og grave ut områdene rundt åpningene til undergangen. Den nye undergangen forventes åpnet for gående og syklende i slutten av oktober 2023. I mellomtiden kan man fremdeles bruke eksisterende undergang i området. I forbindelse med denne omleggingen flytter vi også bussholdeplassene, samt bomstasjon over til den nye omkjøringsveien.

Oversiktsbilde av anleggsområde ved Austtunsletta - Klikk for stort bildeBildet viser ny kjørevei, samt plassering av bussholdeplasser.

Når Bussveien står ferdig, er det etablert egne felt for bil og buss, samt sykkelfelt og fortau over kulvert

15.09.2023

Omlegging av kabel ved Gauselvågen

Mandag 18. september starter vi å grave i Gauselvågen, like ved Kiwi. I dette området skal vi legge ny høyspentledning som skal kobles til eksisterende ledning i krysset Gauselvågen/Boganesgeilen. Dette arbeidet medfører graving i veibanen, og vi må derfor legge om trafikken i området. Kjørende, gående og syklende ledes over til midlertidig omkjøringsvei like ved Boganes omsorgssenter. Vi forventer at arbeidet skal være ferdig torsdag 21. september. Kartet under viser endring for gående, syklende og kjørende.

Oversiktsbilde av anleggsområde ved Austtunsletta.  - Klikk for stort bildeBilder viser endring for gående, syklende og kjørende.

 

15.09.2023

Flytter kran i Hinnasvingene

Fredag 15. september flytter vi eksisterende kran i Hinnasvingene lenger nord. Kartet under viser hvor kranen har stått nå og ny omtrentlig plassering av kranen. Det er krav til at kranen har arbeidsbelysning når den er i drift. Lysene skrus av når arbeidsdagen er over og vi vil etterstrebe at lyset ikke blir sjenerende for dere som bor i området. Når kranen ikke er i bruk vil den settes i fri, som innebærer at kranarmen vil stå i samme retning som vindretningen. Kranarmen kan derfor bli stående over boliger på kveldstid, men det er ikke knyttet noen risiko til dette. Kranen sikres etter gjeldende rutine for etablering av kran.

Bilde viser anleggsarbeid i Hinnasvingene.  - Klikk for stort bildeBilde viser ny plassering av kran i Hinnasvingene.

 

14.09.2023

Åpen dag på anlegget søndag 10. september

Søndag 10. september inviterer Rogaland fylkeskommune og entreprenør KSR nabolaget til åpen dag på anlegget vårt mellom Stasjonsveien og Gauselvågen. Det blir utstilling av anleggsmaskiner og servering av pølser og drikke ved riggområdet vårt på Jåttå. Det blir også mulighet til å gå inn på anleggsområdet i Hinnasvingene og Jåttå.

Praktisk informasjon:

Tid: søndag 10. september, kl. 14-17.  

Sted: Vi har åpen dag på anleggsområdene våre i Hinnasvingene og ved Jåttå. Rogaland fylkeskommune og entreprenør KSR vil ha ansatte ute i begge områdene, så still gjerne spørsmål.  Vi serverer pølser og drikke ved riggområdet vårt på Jåttå. Her stiller vi også ut anleggsmaskiner, samt viser frem dronefilm over området. Det er ikke mulighet til å parkere inne på riggområdet eller ved anleggsområdet i Hinnasvingene. Vi anbefaler at besøkende går, sykler eller reiser med kollektivt. Besøkende som har behov for tilrettelagt parkering i nærområdet kan ta kontakt på forhånd. Vi oppfordrer alle våre besøkende til å kle seg etter værmeldingen, samt benytte skotøy som er passende for anleggsområdet.

Rigg- og anleggsområdet på Jåttå:

Adresse: Like ved Boganesveien 56

Gående og syklende kan benytte port til riggområde som befinner seg under midlertidig gangbro. Inngang til anleggsområde er på andre siden av Boganesveien, like ved Betlehem.

Oversiktsbilde av riggområde langs Boganesveien. - Klikk for stort bildeBildet viser inngang til riggområde, samt gang- og sykkelvei til anleggsområde.

Anleggsområdet i Hinnasvingene:

Gående og syklende kan benytte inngang til anleggsområde i den sørlige enden av Hinnasvingene, samt nede i Hinnavågen. Gående og syklende som kommer fra nord kan benytte gang- og sykkelvei via Hindalsdammen og videre ned Hindalsveien. Gang- og sykkelvei er også åpen fra Hinna sentrum og videre opp mot anleggsområdet i Hinnasvingene. Besøkende som kommer gående fra Jåttåvågen kan benytte inngang ved Hinnavågen.

Oversiktsbilde av anleggsområdet i Hinnasvingene.  - Klikk for stort bildeBildet viser inngang til anleggsområdet i Hinnasvingene.

 

24.08.2023

Arbeid langs jernbanen natt til onsdag 23. august

Natt til onsdag 23. august må vi gjennomføre prøvegraving for den ene søylen vi skal bygge for ny bro over jernbanen. Arbeidet må gjennomføres når det ikke er togtrafikk på toglinjene og vi starter derfor opp når siste tog har kjørt forbi, cirka 24.00. Vi forventer at arbeidet tar omtrent 2 timer. Prøvegraving utføres med gravemaskin som graver ned i bakken for å avdekke hvor det er fjell i dette området. Arbeidet er ikke særlig støyende for omgivelsene rundt.

Oversiktsbilde av Hinnavågen og arbeidsområde langs jernbanen.  - Klikk for stort bildeRødt område viser arbeidsområde for prøvegraving.

 

22.08.2023

Starter arbeid med å bygge søyler for ny bro over jernbanen

De neste ukene kommer vi til å arbeide langs jernbanen ved Hinnavågen i forbindelse med bygging av søylene til den nye bussveibroen. Det skal bygges totalt 6 søyler for den nye broen, og arbeidet med å bygge flere av søylene er allerede godt i gang. Før vi kan bygge søylene i arbeidsområde 1 og 2 må vi bore stålrørpeler ned i bakken.

Arbeidet med å bore ned stålrørpelene starter opp i uke 34, og vil pågå i 4-5 uker. Vi skal først bore ned noen rør i arbeidsområde 1. Videre borer vi ned pelene i arbeidsområde 2, for så å gå tilbake til arbeidsområde 1. Stålrørpelene bores ned i bakken og er nødvendig i områder hvor vi ikke kan etablere aksene til broen direkte i grunnen. Når stålrørene er boret ned i bakken kan vi etablere søylene til broen. Det er Seabrokers som skal utføre arbeidet på vegne av vår entreprenør KSR. Arbeidstid er 7-19, mandag til fredag. Noen dager kan det bli aktuelt å slutte av arbeidet tidligere.

Oversiktsbilde viser arbeidsområde i Hinnavågen. - Klikk for stort bildeArbeidsområde er markert i rødt.

Rørene bores ned i løsmasser før de treffer fjell. Arbeidet kan medføre noe støy når rørene bores ned i fjellet.

Selve betongarbeidet for broen starter opp vi opp med i løpet av høsten 2023.

17.08.2023

Endring i gang- og sykkelvei langs Hindalsdammen

Onsdag 16.08 stenger vi gang- og sykkelvei mellom Hinnasvingene og Hindalsdammen. Gående og syklende kan benytte seg av alternativ rute rundt Hindalsdammen og Stasjonsveien.  Kulvert ved Vaulenveien vil fremdeles være åpen. Gang- og sykkelvei mellom Hinnasvingene og Hindalsdammen må vi stenge av for å gjøre plass til utgravingen for ny kulvert i Hinnasvingene.  

Oversiktsbilde av Hinnasvingene.  - Klikk for stort bildeRødt område viser stengt gang- og sykkelvei. Oransje stiplet linje viser gang- og sykkelvei.

 

15.08.2023

Tidlig oppstart i forbindelse med støp av betongkontruksjon

Fredag 11. juli starter vi betongarbeidet ekstra tidlig like ved Jåtten skole. Vi skal støpe dekke/taket til deler av den nye konstruksjonen for rundkjøringen vi bygger under bakken like ved Diagonalen. Det vil gå med rundt 450 kubikk til dette støpearbeidet.

Oversiktsbilde av anleggsområde ved Jåttå.  - Klikk for stort bildeStøp av betong vil foregå i det røde området.

Med så store mengder betong, blir det en del trafikk med betongbiler som kjører inn og ut av området. Arbeidet med støpingen starter derfor rundt 04.30, for at vi skal komme godt i gang før morgenrushet begynner. Det blir ikke særlig støyende arbeid, men vanlig trafikkstøy fra betongbilene i tillegg til støyen fra alminnelig trafikk.

10.08.2023

Etablering av kran og videre fremdrift i Hinnasvingene

I midten av denne uken (uke 32) setter vi opp kran i Hinnasvingene. Kranen skal vi bruke i forbindelse med bygging av den nye kulverten. Kranen vil flyttes etter hvert som betongarbeidet starter opp i nye områder i Hinnasvingene. Kartet under viser omtrentlig plassering av kranen. Det er krav til at kranen har arbeidsbelysning når den er i drift. Lysene skrus av når arbeidsdagen er over og vi vil etterstrebe at lyset ikke blir sjenerende for dere som bor i området. Når kranen ikke er i bruk vil den settes i fri, som innebærer at kranarmen vil stå i samme retning som vindretningen. Kranarmen kan derfor bli stående over boliger på kveldstid, men det er ikke knyttet noen risiko til dette. Kranen sikres etter gjeldende rutine for etablering av kran.

Videre fremdrift i Hinnasvingene

I Hinnasvingene har vi gravd ut masser slik at betongarbeidet kan starte i sørenden av Hinnasvingene. Boring, sprengning og utgraving av masser vil fremdeles pågå i de områdene hvor det gjenstår utgraving. Det gjenstår også noe arbeid med å legge om vann- og avløp på vestsiden av Hinnasvingene. Mot slutten av august forventer vi at Hinnasvingene er ferdig utgravd frem til tidligere innkjørsel ved Nålestien. Da gjenstår utgraving av strekning mot Stasjonsveien. 

Oversiktsbilde av anleggsområde i Hinnasvingene. - Klikk for stort bildeBetongarbeid er markert i grønt. Boring, sprengning og utgraving er markert i rødt.

Vi fortsetter med samme arbeidstid som før sommerferien. For boring, sprengning og utgraving arbeider vi fra kl. 07 til 19 alle hverdager. Arbeidstid for betongarbeid er mandag til lørdag kl. 07-19.30.

08.08.2023

Plan for arbeid i sommer

Sommerferien nærmer seg, og det betyr mindre aktivitet på deler av strekningen der vi bygger Bussveien mellom Stasjonsveien og Gauselvågen. Under finner du informasjon om når det er arbeid i de ulike områdene.

Fjerner trær langs Diagonalen, mot Jåtten skole

I juli går vi i gang med å fjerne trær langs Diagonalen, mot Jåtten skole. Dette er forberedende arbeid før vi starter å bygge i dette området vinteren 2024.  Vi forventer at arbeidet er ferdig i midten av juli (uke 28). Arbeidet gjennomfører vi nå som skolen og SFO har sommerstengt.

Karusellkrysset

Betongarbeidet i arbeidsområdet mellom Jåttå vgs og Jåtten skole (Karusellkrysset) vil pågå gjennom hele sommeren. Normal arbeidstid er 06.30-14.30. Arbeidet medfører ikke særlig mye støy for omgivelsene rundt. Alt annet arbeid stopper opp de to siste ukene i juli og første uken av august (uke 29, 30 og 31), når entreprenøren, Risa tar ferie.

Oversiktsbilde av byggeområde mellom Jåtten skole og Jåttå videregående skole - Klikk for stort bildeBilde viser hvor det blir aktivitet i Karusellkrysset i sommeren.

Hinnasvingene

I Hinnasvingene holder vi forventet fremdrift for boring, sprengning og utgraving. I dette området tar vår entreprenør ferie i uke 29 og 30. Vi starter opp igjen med boring, sprengning og utlastning videre nordover i Hinnasvingene første uken i august, uke 31. Når vi har gravd ut Hinnasvingene frem til tidligere innkjørsel for Nålestien starter vi i nordenden av Hinnasvingene. Boring, sprengning og graving foregår da i nordenden av Hinnasvingene. I starten av august starter vi også å bygge ny kulvert i Hinnasvingene. Betongarbeidet starter i sørenden av Hinnasvingene, like ved innkjørselen til Hindalsveien. 

Vi ønsker å takke alle naboer og berørte for tålmodighet og forståelse, og ønsker dere en god sommer.

04.07.2023

Steinsprut etter sprenging torsdag

Torsdag ble to eiendommer utenfor anleggsområdet rammet av steinsprut under sprenging i Hinnasvingene.

‒ Dette er svært beklagelig, og skal selvsagt ikke skje, sier prosjektleder Per Ove Stokkeland.

Han forteller at entreprenøren har prøvd ut en annen rutine for å redusere rystelser når de sprenger. Dessverre resulterte det i at sprengingsmatten løftet seg, og stein havnet på to eiendommer.

‒ Så nå går entreprenøren tilbake til opprinnelig rutine, forteller han.

Entreprenøren skal sørge for at det ikke oppstår personskade, og har sikkerhetsrutiner som blant annet innebærer å sørge for at personer ikke oppholder seg utendørs innenfor en bestemt sone når de sprenger.

Det er derfor viktig at alle følger instruksene fra entreprenør under sprenging, og holder seg innendørs når signalet går.

30.06.2023

Stenger utkjørsel fra Nålestien mot Hinnasvingene

Onsdag morgen 14. juni stenger vi utkjørselen fra Nålestien mot Hinnasvingene. Beboere som benytter denne utkjørselen, vil fra denne dagen kjøre ut ved Hinna kirke. Endringen er permanent og i henhold til vedtatt reguleringsplan 2606, Fv. 44 Bussveien Stasjonsveien – Gauselvågen.. Utkjørselen blir stengt da vi skal legge om midlertidig vann- og avløp som gjør at vi allerede nå kommer i konflikt med dagens utkjørsel fra Nålestien.

Oversiktsbilde av Hinnasvingene. - Klikk for stort bildeGul strek viser kjørevei.

Nålestien er en kommunal vei. Har du spørsmål angående Nålestien kan du kontakte Stavanger kommune (se kontaktinfo under). Har du spørsmål om bygging av bussvei og kulvert i Hinnasvingene kan du kontakte Rogaland fylkeskommune. (se kontaktinfo øverst på siden)

Kontaktperson Stavanger kommune:

Rolf Østefjells, rolf.ostefjells@stavanger.kommune.no, 95115164

08.06.2023

Planlagt fremdrift for ny kulvert i Hinnasvingene

Denne uken starter vi med sprengningsarbeid i Hinnasvingene. Arbeidet med å bore, sprenge og grave ut masser for å lage kulvert i Hinnasvingene er delt opp i to faser. Se informasjon og kart under om de ulike fasene. Vi legger ut informasjon om bygging av bro over jernbanen og andre aktiviteter i dette området når vi nærmer oss oppstart.

Fase 1, sprengningsarbeid: juni–juli

I fase 1 skal vi bore, sprenge og grave ut omtrent halvparten av kulverten vi skal bygge i Hinnasvingene. Første salve går av denne uken, ved tidligere innkjørsel til Hindalsveien. Vi forventer å sprenge 1-2 ganger om dagen. Holder vi forventet fremdrift vil hele det røde området være ferdig utgravd mot slutten av juli 2023. Vi skal sørge for at dere får tett informasjon om fremdrift i dette området mens arbeidet pågår.

Samtidig som vi sprenger og graver ut for ny kulvert legger vi om midlertidig vann- og avløp i det gule arbeidsområdet. Vi skal midlertidig legge om vann- og avløp i dette området, derfor må vi sprenge for å lage grøfter.  

Vi skal også sømbore både i det gule og det røde området i sommer. Sømboring går ut på å bore mange hull langs en linje for å få en jevn fjelloverflate når vi sprenger. I denne perioden forventer vi å ha to borerigger til sømboring og en borerigg for sprengning på hele strekningen.

Bilde viser arbeidsområde i Hinnasvingene.  - Klikk for stort bildeRødt område viser boring, sprengning og utgraving. Gult område er omlegging av midlertidig vann- og avløp.

Fase 2 sprengningsarbeid: august–oktober

I fase 2 blir det betongarbeid i det grønne området. I det røde området skal vi bore, sprenge og grave ut masser. Arbeidene i disse to områdene starter opp i begynnelsen av august. I det røde området starter vi i nordenden og sprenger og grave ut masser sørover, slik at vi til slutt kan koble oss på det grønne området som allerede er gravd ut. Holder vi forventet fremdrift er vi ferdige med å grave ut det røde området i månedsskiftet september/oktober. Når området er ferdig gravd ut, starter vi betongarbeidet også i dette området. 

Oversiktsbilde av arbeidsområde i Hinnasvingene.  - Klikk for stort bildeGrønt område viser betongarbeid. Rødt område viser boring, sprenging og utgraving.

Vi forventer å åpne kulverten for trafikk våren 2025. Etter dette gjenstår arbeid med å etablere bussvei oppå kulverten, i tillegg til annet arbeid i områdene rundt. Bussveien på denne strekningen skal stå ferdig første halvdel 2026.

Arbeidstid

I Hinnasvingene jobber vi fra klokka 07.00 til 19.00, mandag til fredag. Det betyr at det kan bli boring, sprengning og utgraving i dette tidsrommet. Vi gir beskjed hvis det blir endring i arbeidstid.

Når betongarbeidet starter opp, er arbeidstiden mandag til lørdag 07.00-19.30.

Vi har montert støymålere på noen av de nærmeste boligene til anleggsområdet. Vår entreprenør benytter seg av «silent-kit» på boreriggene. «Silent-kit» er en løsning der boretårnet er isolert med plater, for å redusere støynivået fra boringen. Ytterligere tiltak vurderes ut ifra arbeidet som pågår. Det blir mest støy når vi borer og graver. Betongarbeidet fører til mindre støy.

06.06.2023

Endrer gang- og sykkelvei og kjøreadkomst i Hinnasvingene

Samtidig som vi sprenger og graver ut masser for kulvert i Hinnasvingene fortsetter vi mot sommeren å legge om vann- og avløp på vestsiden av Hinnasvingene. Arbeidet innebærer at vi må etablere grøfter i anleggsbeltet på private eiendommer på vestsiden, hvor vann- og avløp ligger midlertidig mens vi bygger ny kulvert. Det blir behov for å sprenge når vi skal etablere grøfter.

Vi har allerede startet opp forberedende arbeid i dette området. Forberedende arbeid består av å fjerne gang- og sykkelvei, gjerder mot vei, og boder og garasjer som kommer i konflikt med arbeidet. Før vi starter, kommer entreprenøren til å kontakte de naboene som blir berørt.

Stenger gang- og sykkelvei på vestsiden av Hinnasvingene

Mandag 5. juni stenger vi gang- og sykkelveien på vestsiden av Hinnasvingene. Gående og syklende kan benytte gang- og sykkelveien på østsiden av veien. Undergangen ved Stasjonsveien vil fremdeles være åpen for gående og syklende.  Vi har også laget et overgangsfelt i sørenden av Hinnasvingene, med tilhørende gang- og sykkelvei langs ny adkomstvei til Hindalsveien.

Bilde viser arbeidsområde i Hinnasvingene - Klikk for stort bildeRødt områder viser gang- og sykkelsti som er stengt.

Endrer kjøreadkomst for beboere på østsiden av Hinnasvingene

Mandag 5. juni endrer vi kjøreadkomst for beboere på østsiden av Hinnasvingene, i området fra Hinnasvingene 2 og ned til Hinnasvingene 22. Hinnasvingene 6 til 22 må ta i bruk midlertidig adkomstvei via Hindalsveien, for så å kjøre sørover i Hinnasvingene. Eksisterende utkjørsel mot Hinnasvingene blir stengt.

Kjøretøy fra Hinnasvingene 2, 4 og 4 B kan fremdeles kjøre nordover i Hinnasvingene, men vi tilrettelegger for ny midlertidig utkjørsel lenger nord i Hinnasvingene. Også denne endringen trer i kraft mandag 5. juni. Kjøretøy fra de tre boligene må etter hvert kjøre via Hindalsveien, så snart vi har opparbeidet midlertidig adkomstvei for dem. Midlertidig adkomstvei blir opparbeidet mot sommeren.

Bilde viser endring i kjøremønster for boliger på østsiden av Hinnasvingene.  - Klikk for stort bildePilene viser kjøreretning for de ulike boligene.

Innkjørsel til Nålestien fra Hinnasvingene vil fremdeles være åpen, men vi forventer å stenge innkjørselen om to uker. Vi sender ut mer informasjon om denne endringen i løpet av uke 23.

31.05.2023 15.00

Boring og sprengning ved Gauselvågen

I starten av juni (uke 22) går vi i gang med boring og sprengning ved Gauselvågen. I dette området holder vi på å legge om vann- og avløp og i den forbindelse er det behov for å sprenge bort fjell i bakken. Vi forventer at arbeidet med å bore og sprenge vil pågå i 2-3 uker. Tidsbruken er noe avhengig av hva vi støter på i bakken.

Bilde viser krysset mellom Gauselvågen og Boganesveien - Klikk for stort bildeRødt område viser arbeidsområde for dette arbeidet.

Når vi sprenger, starter vi å bore hull i fjellet med en borerigg. Boreriggen til entreprenøren (KSR) er utstyrt med «silent kit», som betyr at selve boretårnet er rammet inn med en kasse. Denne kassen reduserer støyen når vi borer. Vi varsler sprengningene med støtvise signal før vi sprenger. Det blir sporadiske sprengninger etter behov.

Nabovarsling.no

Entreprenøren varsler også sprengingen på nabovarsling.no. Der kan du registrere ditt mobilnummer, og bli varslet via SMS, omtrent 30 minutter før det sprenges. Vi plasserer også rystelsesmålere på nærliggende boliger i området der vi sprenger.

31.05.2023

Legger om trafikken i Jåttåvågveien

Arbeidet nede i Jåttåvågen går fremover og i midten av uke 22 starter vi å legge om trafikken nede i Jåttåvågen. Midlertidige omkjøringsveier asfalteres i slutten av uke 21, slik at trafikken kan legges om i uke 22. Det blir ingen nye endringer for gående og syklende. Innkjørselen til Stadionparken vil som normalt være åpen.

Når vi har lagt om trafikken kan vi starte å bygge nye bussfelt. Når vi har bygget ferdig nye bussfelt, vil trafikken igjen legges om slik at resterende område kan opparbeide. Denne trafikkomleggingen forventer vi skjer i løpet av sommeren.

Bilde viser Jåttåvågveien og omkjøringsveier. - Klikk for stort bildeGule streker er omkjøringsveier

Flytter holdeplass for buss og taxi

Når veien legges om, flytter vi også holdeplass for buss og taxi. Vi etablerer midlertidig bussholdeplass på østsiden av Viking stadion, mot Laberget. Ny plassering av holdeplass tas i bruk når trafikken legges om. 

Bildet viser Jåttåvågveien og midlertidig bussholdeplass - Klikk for stort bildeMidlertidig bussholdeplass er markert i oransje.

 

25.05.2023

Ingen arbeid på strekningen 19. mai

I forbindelse med 17. mai og Kristi Himmelfartsdag blir det ingen arbeid på strekningen fredag 19. mai. Alle entreprenørene har fri denne dagen.

Vi ønsker dere alle en fin 17. mai-feiring!

Bildet viser området mellom Jåttå vgs og Jåtten skole - Klikk for stort bildeKarusellområdet mellom Jåtten skole og Jåttå vgs begynner å ta form.

 

16.05.2023

Starter å grave ut for kulvert i Hinnasvingene

I uke 21 starter vi å grave ut for ny kulvert i Hinnasvingene. I første omgang skal vi fjerne undergangen mellom Furulunden og Hindalsveien. Når den er fjernet starter vi å bore, sprenge og grave ut for kulverten der bilene skal gå under bakken i Hinnasvingene. Vi starter i sørenden, og graver oss nordover mot Vaulen. Vi forventer at store deler av utgravingen for den nye kulverten er ferdig innen jul. Utover høsten vil vi også starte opp betongarbeidene for den nye kulverten i Hinnasvingene. Dette arbeidet vil pågå parallelt med utgravingen. Vi forventer at kulverten kan åpnes for biltrafikk i begynnelsen av 2025.

I løpet av sommeren 2023 forventer vi også å starte arbeidet med å bygge bro for Bussveien, fra Hinnasvingene over jernbanen og inn i Jåttåvågen.

Arbeidstid for boring, sprengning og utgraving er hverdager fra 07.00-15.00. Ved behov kan vi holde på frem til 19.00. Når vi starter med betongarbeidene, blir arbeidstiden for dette arbeidet mandag til lørdag 07.00–19.30.

Bilde viser arbeidsområde i Hinnasvingene - Klikk for stort bildeArbeidsområde er markert i rødt. Ny kjørevei til Hindalsveien er gul linje.

Boring og sprengning

Når vi sprenger, starter vi å bore hull i fjellet med en borerigg. Boreriggen til entreprenøren (KSR) er utstyrt med «silent kit», som betyr at selve boretårnet er rammet inn med en kasse. Denne kassen reduserer støyen når vi borer. Vi varsler sprengningene med støtvise signal før vi sprenger. Det blir sporadiske sprengninger etter behov.

Nabovarsling.no

Entreprenøren varsler også sprengingen på