Stasjonsveien–Gauselvågen

Bussveien på denne strekningen blir for det meste egen trasé for bussen, med fortau og sykkelfelt på sidene. Prosjektet omfatter også kulvert for biltrafikk, én i nord, og en rundkjøring under bakken i sør. Prosjektet skal være ferdig bygget i løpet av 2026.

Kontaktinformasjon Bussveien.

Trafikkomlegging

Mandag 28.11 planlegger vi å legge om trafikken på en strekning fra jernbanebroen ved Jåttå VGS opp mot Jåtten skole. Veien trekkes nærmere jernbanen og det etableres to nye rundkjøringer på strekningen. En like ved jernbanebroen og en ved innkjørselen til Jåtten skole. Deler av den store rundkjøringen ved Diagonalen stenges av, og det blir nytt kjøremønster i dette området. Omkjøringsveien langs jernbanen blir liggende ut 2023. Det blir ingen endringer for gående og syklende i forbindelse med denne trafikkomleggingen.

I helgen arbeider vi med å klargjøre for trafikkomleggingen. Vi setter ut tung sikring, setter ut skilter og merker opp til nytt kjøremønster. Arbeidet er ikke spesielt støyende. Arbeidstid i helgen er 07.00-19.00. Det blir manuell dirigering etter behov.  

 

25.11.2022 13.00

Åpner bro og stenger underganger

I morgen ettermiddag (16.11) stenger vi av undergangene ved den store rundkjøringen ved Diagonalen. Den midlertidige gangbroen over Boganesveien skal tas i bruk, og sikre adkomst fra begge sider av Boganesveien i anleggsperioden etter at undergang er stengt. Gangbroen er to meter bred, tilrettelagt for gående og syklende og blir stående frem til slutten av 2024.

Bussholdeplassene ved Boganesveien flyttes midlertidig litt lenger mot Hinna sentrum.

Kartet under viser rute for gående og syklende som ønsker å krysse Boganesveien, samt ny plassering av bussholdeplasser.

 

15.11.2022 14.00

Gang- og sykkelbro Boganesveien

Som flere sikkert har fått med seg har vi montert gang- og sykkelbro i Boganesveien over til Jåtten skole. Dette er den samme broen som tidligere var plassert ved Gausel stasjon på bussvei-strekningen som snart er ferdig der. Nå skal vi benytte broen i bussvei-prosjektet Stasjonsveien-Gauselvågen for å sikre adkomsten til begge sider av Bogansveien mens arbeidet i området fortsetter. Det gjenstår noen arbeider før broen er klar til bruk i løpet av de neste ukene.

 

 

04.11.2022 11.00

Jobber i helgen for å montere midlertidig gangbro ved Jåtten skole

Oversiktsbilde med markeringer som viser område for arbeid og hvor den midlertidige gangbroen kommer. - Klikk for stort bildeMyke trafikanter får en midlertidig gangbro over fylkesveien mens vi bygger Bussveien i Jåttåvågen.

I morgen, torsdag 27. oktober starter vi arbeidet med å montere den midlertidige gangbroen ved Jåtten skole. Deler av gangbroen skal stå inne i skolegården til Jåtten skole. Derfor jobber vi i helgen når skolen er stengt. 

Torsdag og fredag er arbeidstiden 07.0020.00. Lørdag og søndag er arbeidstid 08.0020.00. Vi setter gangbroen på plass ved å bruke en kran, og arbeidet er ikke spesielt støyende.

Det blir manuell dirigering når vi monterer den delen av broen som krysser Boganesveien. Hvis alt går etter planen, er broen klar for bruk i løpet av neste uke.

Fremdeles åpne underganger

Undergangene ved den store rundkjøringen ved Diagonalen forblir åpne frem til midten av november. Når vi stenger undergangene må gående og syklende krysse Boganesveien ved å bruke gangbroen. Vi gir beskjed i god tid før vi stenger undergangene.

Flytter bussholdeplasser

Neste uke flytter vi også bussholdeplassene i retning Hinna. Vi fjerner vollen langs Jåtten skole for å gi plass til midlertidig bussholdeplass. På et kort strekk langs Boganesveien har vi også lagt om gang- og sykkelveien i forbindelse med arbeidet som skal gjennomføres i dette området.

 

26.10.2022 12.20

Endring for gående og syklende et lite stykke langs Jåtten skole

Nå blir det endring for gående og syklende et lite stykke langs Jåtten skole. I dette området skal vi fjerne eksisterende voll og etablere midlertidige bussholdeplasser.  KSR vil også etter hvert gå i gang med montering av gangbro for gående og syklende. Vi legger ut informasjon her før vi går i gang med montering av gangbro.

 

24.10.2022 08.00

Lærte elever om blindsone

elever i skolegård - Klikk for stort bildeElevene på Jåtten skole kom i grupper, og fikk se hvor stor blindsonen er for sjåføren i store kjøretøy.

– Vi har lært at vi skal vinke til sjåføren!

Elevene ved Jåtten skole har denne uken fått opplæring i hva en blindsone er, og hvor vanskelig det er for sjåførene i store kjøretøy å se dem når de beveger seg tett opp til bilene.

Entreprenøren som bygger Bussveien mellom Vaulen og Gausel for oss, KSR, avsluttet uken med å stille opp i skolegården med en lastebil, for at elevene selv fikk oppleve blindsonen. Målet er at barna skal få bedre innsikt i å ferdes i trafikken hvor det er anleggstrafikk og større kjøretøy.

– Vi setter stor pris på at entreprenøren som bygger Bussveien for oss tar trafikksikkerhet på alvor. At de tar seg tid til å lære barna hvordan de kan bli tryggere i trafikken rundt anleggsområdet er veldig viktig! Vi vet at vi skaper store ulemper for alle som beveger seg rundt anlegget, og slike kampanjer er derfor viktige for å hindre trafikkfarlige situasjoner mellom myke trafikanter og anleggskjøretøy, sier Harald Bøhn, enhetsleder for Bussveien.

Elevene har lært om blindsone i klasserommet også, der entreprenøren blant annet viste disse videoene:

Blindsone og refleks Jåttå: Blindsoner og refleks KSR 1 - YouTube

Blindsone: HMS kampanje sikkerhetsone lastebil - YouTub

 

22.10.2022 10.35

Starter å bygge undergang ved Austtunsletta

KSR er nå ferdig med å sprenge ut for ny undergang like ved Austtunsletta. I slutten av oktober starter de arbeidet med å bygge undergang. Før arbeidet starter opp vil det bli montert kraner og satt opp kontainere like ved.

 

20.10.2022 16.00

Starter å sprenge i Hinnasvingene

Vi har tidligere varslet at vi starter å sprenge i Hinnasvingene i uke 41, men vi har nå fått beskjed om at entreprenøren begynner å sprenge allerede tirsdag 4. oktober. I morgen starter KSR å sprenge i Hinnavågen der vi tidligere har revet flere boliger. Vi skal sprenge flere steder i anleggsområde til fase 1. Vi forventer at sprengningsarbeidet i denne fasen vil pågår fram til midten av november. Sprengingene varsler vi med støtvise signal før vi sprenger.

KSR benytter seg av SMS-varsling for sprenging på dette prosjektet. På nabovarsling.no kan du registrere ditt mobilnummer. Du vil da bli varslet via SMS, 30 minutter før det sprenges.

03.10.2022 14.00

Informasjon oppstart Hinnasvingene

Tidlig oppstart mandag 03.10

Mandag 03.10 stenger vi Hinnasvingene for gjennomkjøring kl. 06.00. Vi stenger veien tidlig om morgenen før trafikken tar seg opp i området. Dette betyr at entreprenør vil ha folk ut i området fra ca. 05.00 denne dagen. Arbeidet består hovedsakelig av å sette opp skilt og sette klar gjerder i områdene hvor vi stenger for gjennomkjøring.  

Arbeid de neste ukene

Når Hinnasvingene er stengt for gjennomkjøring starter vi å fjerne eksisterende vei i område til fase 1. Ny adkomstvei til Hindalsveien, samt ny rundkjøring ligger på et lavere nivå enn dagens veihøyde. Dette innebærer at vi må sprenge oss ned til ny høyde. Sprengningsarbeidet forventer vi starter i løpet av uke 41 og vil i denne fasen pågå fram til midten av november. Det vil også være behov for å meisle bort fjell de stedene hvor det ikke lar seg gjøre å sprenge. Når terrenget er senket til korrekt høyde starter KSR å etablere ny adkomstvei til Hindalsveien. Parallelt med dette arbeidet vil det også pågå arbeid med å legge nytt vann- og avløp som skal kobles på eksisterende ledninger i sørenden av Hinnasvingene.

Sprenging

Når vi sprenger starter vi å bore hull ned i bakken med en borerigg. Boreriggen til KSR er utstyrt med «silent kit», som betyr at selve boretårnet er rammet inn med en kasse. Denne kassen reduserer støyen når vi borer. Når hullene er ferdig boret, sprenger vi bort deler av fjell for et gitt område. Så gjentas prosessen videre. Sprengingene varsler vi med støtvise signal før vi sprenger.

Nabovarsling.no

KSR benytter seg også av SMS-varsling for sprenging på dette prosjektet. På nabovarsling.no kan du registrere ditt mobilnummer. Du vil da bli varslet via SMS, 30 minutter før det sprenges. KSR plasserer også rystelsesmålere på nærliggende boliger i området hvor vi sprenger.

Arbeidstid

De neste ukene vil normal arbeidstid være mandag til fredag 07.00-15.00. Ved behov pågår arbeidet frem til kl. 19.00. Vi varsler god tid i forveien hvis det blir endring i arbeidstid.

 

30.09.2022 11.00

Hinnasvingene stenges for gjennomkjøring mandag 03. oktober

Vi stenger Hinnasvingene for gjennomkjøring mandag 03. oktober kl. 06.00. Det vil stå trafikkvakter i begge ender av Hinnasvingene det første døgnet. I Hinnasvingene skal vi bygge en kulvert som skal være omtrent 500 meter lang og skal lede biltrafikken under bakken slik at bussen får forsinkelsfri fremkommelighet i Bussveien som kommer i Hinnasvingene. Vi regner med å åpne kulverten våren 2025.

Veien blir først stengt for gjennomkjøring i begge ender av det rødskraverte området, se kart under. Det blir mulig å kjøre til/fra eiendommene sør for det rødskraverte området i hele anleggsperioden, mens adkomsten til eiendommene nord for det skraverte området kun er åpen i starten av anleggsperioden. Vi stenger adkomster og veier til Hinnasvingene når entreprenøren begynner å bygge kulverten fra sør mot nord. Før vi stenger veien opparbeider vi nye adkomstveier. Vi gir beskjed i god tid før endringer trer i kraft.

Starter å bygge ny tilkomstvei ved Hindalsveien

Når vi stenger Hinnasvingene for gjennomkjøring starter entreprenøren å bygge ny tilkomstvei ved Hindalsveien.  Ny vei bygger vi først for å sikre beboere i Hindalsveien kjøreadkomst gjennom hele byggperioden.  

I dette området skal vi også etablere flere støttemurer, samt legge nye vann- og avløpsrør som skal kobles på eksisterende rør i nedre del av Hinnasvingene. Vi antar at store deler av disse arbeidene er ferdig februar 2023.

Entreprenør starter å grave ut kulverten som skal bygges i Hinnasvingene når disse arbeidene er ferdig.

28.09.2022 12.00

Endring i gang- og sykkelsti langs Jåttå vgs

Arbeidet med å legge nytt fjernvarme- og vann- og avløpssystem i Jåttåvågveien er godt i gang. KSR starter nå å klargjøre for fase to av dette arbeidet som skal pågå på sørsiden, nærmest Jåttå vgs. I forbindelse med dette arbeidet trekker vi gang- og sykkelsti nærmere Jåttå vgs. Kjørevei inn til skolen er, og vil fortsatt være åpen. Når arbeidet er ferdig på nordsiden, nærmest vår brakkerigg, forskyves trafikken noe i retning nord. Undergangen ved Jåttå vgs vil være åpen for gående og syklende når arbeidet pågår. Gang- og sykkelsti legges om onsdag 21. september.

 

21.09.2022 13.00

Oppstart ny undergang ved Austtunsletta

Onsdag 21. september  legger vi om trafikken på en strekning ved Gauselvågen. I dette området bygger vi ny undergang for gående og syklende. Vi må derfor lede gående, syklende og kjørende bort fra anleggsområdet. Busstoppene flytter vi også bort til omkjøringsveien. Eksisterende undergang vil være åpen når arbeidet pågår. Når vi har lagt om trafikken starter vi å sprenge og grave ut området hvor ny undergang skal bygges. Utgraving og sprenging skal etter planen pågå ut oktober. Når hullet er ferdig utgravd, starter vi å etablere ny undergang. Undergangen skal være ferdig våren 2023.

  

21.09.2022 09.00

Statusoppdatering august 2022

Arbeider ved Diagonalen

Vi klargjør nå for å legge nytt vann og avløp og fjernvarme langs Jåttå videregående skole og ned mot jernbanebroen. Gang- og sykkelvei er lagt om langs skolen, og i samme område har vi stengt gang- og sykkelveien på den ene siden av Jåttåveien.  

I løpet av de neste månedene kommer vi til å klargjøre for omkjøringsveier som må brukes når vi bygger den nye rundkjøringen under bakken ved Diagonalen. Vi er opptatt av at det er trygt for myke trafikanter. Derfor legger vi til rette for at gående og syklende får en trygg, og samtidig kortest mulig vei rundt anleggsområdet. Derfor bygger vi nå flere midlertidige rundkjøringer og omkjøringsveier.

Planen er å legge om trafikken i midten av november 2022, til et trafikkmønster som varer ut 2023. Undergangene ved Austtunsletta og over Diagonalen vil være åpne i denne perioden. Undergangen ved Jåttåvågveien blir stengt når midlertidig gang- og sykkelbro ved Jåtten skole er på plass. Broen skal være klar til bruk rundt midten av oktober.

Endring i gang- og sykkelvei langs Austtunsletta

Allerede mot slutten av uke 36 stenger vi gang- og sykkelveien ved Austtunsletta, og klargjør for midlertidig omkjøringsvei langs Austtunsletta. Skiltet rute for gående og syklende blir på baksiden av boligfeltet ved Austtunsletta.  

Flytter bussholdeplassen

For å bygge den nye undergangen for gående og syklende ved Austtunsletta, må vi rute trafikken rundt arbeidsområdet. Derfor må vi flytte rundkjøringen litt nærmere innkjørselen til Gauselvågen. I tillegg flytter vi bussholdeplassen, slik at det blir busstopp ved omkjøringsveien. Vi forlenger også undergangen, og holder den åpen i anleggsperioden. Trafikken ruter vi om i midten av september.

Arbeider i Hinnasvingene

I Hinnasvingene er entreprenør KSR og underentreprenør Nordbø Maskin i gang med å etablere to nye adkomstveier i Nålestien og Skogveien. Arbeidet pågår ut september. Vi kommer med mer informasjon om arbeid i Hinnasvingene i løpet av september.

SMS-varsel ved sprenging

Vi må sprenge bort fjell når vi legger nytt vann og avløp langs Jåttå videregående, og når vi graver ut for ny undergang. Det vil ikke pågå sprengningsarbeid i tidsrommene klokken 07.00–08.30 og 14.00–15.30. Naboer som ønsker SMS-varsling før hver sprenging kan melde seg på via nabovarsling.no

Arbeidstid

I området ved Diagonalen vil normal arbeidstid være mandag til fredag 07.00-15.00. Er det behov for overtid arbeider vi til 20.00. Vi sender ut SMS-varsling til nærmeste naboer hvis det blir endring i arbeidstid.

Videre informasjon og kart

Fremover kommer vi til å legge ut informasjon på denne siden. Oppdatert kart over hvor du kan gå og sykle ligger øverst på siden. Vi sender ut SMS til naboer hvis det skjer arbeid du som nabo bør vite om. Følg gjerne Bussveien på Facebook. 

 

07.09.2022 14.00

Veiarbeid Skogveien og Nålestien

Denne uken kommer KSR og underentreprenør Nordbø Maskin til å starte opp arbeid i Nålestien og Skogveien/Gamleveien. Det blir ingen endring i kjøremønsteret for naboer i området, men det kan være behov for å stenge noen veier i korte perioder. Naboer som blir berørt av dette blir varslet på forhånd av entreprenør. I Skogveien lager vi ny innkjørsel for noen boliger som i dag har utkjørsel fra Gamleveien og Hinnasvingene. I Nålestien opparbeider vi helt ny adkomstvei for naboer som i dag kjører direkte ut i Hinnasvingene.

Arbeidstid er 07.00-15.00 alle hverdager. Ved behov pågår arbeidet frem til kl. 19.00.

Arbeidet i Skogveien og Nålestien foregår samtidig og det er forventet at arbeidet skal være ferdig i midten av oktober.

Stine Reed   

30.08.2022 09.00

Merker anleggsarbeidet i Jåttåvågen

Arbeid på nordsiden av brakkeriggen de nærmeste ukene. Denne uken starter vi arbeidet med å legge nytt fjernvarme- og vann- og avløpssystem langs Jåttå videregående skole og ned til jernbanebroen.

I første omgang vil arbeidet pågå på nordsiden, nærmest vår brakkerigg. Vi forskyver da trafikken litt sørover mot Jåttå videregående skole.

Vi må også stenge gang- og sykkelsti på nordsiden når arbeidet pågår på denne siden av veien. Denne siden blir stengt for gående og syklende i 3-4 uker. Når arbeidet starter på sørsiden, forskyver vi trafikken til motsatt side av veien. Gang- og sykkelsti vil da være åpen på begge sider av veien. Det blir ett kjørefelt i hver retning. Husk å følge skiltene, enten du er fotgjenger, syklist eller bilist! Bildene viser hvordan trafikken vil gå når arbeidet starter opp.

Arbeid i Jåttåvågen i høst. 

17.08.2022 16.00

Spadestikk

Dette er andre gangen denne uken vi offisielt åpner anleggsarbeidet på en strekning i Bussveien mellom Stavanger og Sandnes 🚌😊☀️Strekningen vi skal bygge sammen med arbeidsfellesskapet KSR (Risa AS og Kruse Smith Anlegg), er det største prosjektet i Bussveien og består av 2500 meter bussvei fra Stasjonsveien på Vaulen til Gauselvågen noen hundre meter fra Diagonalen i Jåttåvågen. Prosjektet skaper grobunn for byutviklingen som planlegges i det gamle industriområdet i Jåttåvågen. Det er lagt opp til 6000 nye arbeidsplasser og 1500 boliger i dette området.

Bussen får full fremkommelighet i egne felt med gange og sykkel lagt til sidene langs mesteparten av strekningen. De delene der bussen ikke har eget felt, kjører bussen i midten på lignende måte som vi bygger på Gausel. Vi bygger bro over jernbanen fra Hinnasvingene og en ny rundkjøring ved diagonalen som sikrer god fremkommelighet til kollektivreisende og en ny forbindelse til det nye sykehuset som bygges. Arbeidet Bussveien utfører ved Diagonalen skal ferdigstilles innen utgangen av 2024.

- Det er gledelig at det er et arbeidsfellesskap med to anerkjente selskaper her i regionen som skal bygge denne viktige delen av Bussveien. Dette er aktører som er flinke til å ta inn lærlinger i prosjektene, og det er alltid kjekt å høre. Denne delen av Bussveien er et godt eksempel på at prosjektet skaper store verdier utover kun bussveistrekningen som bygges. I dette området skal det lages en ny bydel som er viktig for innbyggere og næringsliv i region. Jeg ser frem til å se transformasjonen som kommer i sammenheng med Bussveien her i Jåttåvågen, sa fylkesordfører Marianne Chesak, før hun satte seg gravemaskinen og offisielt innviet anleggsarbeidet som skal være ferdig sommeren 2026.

 

30.06.2022

Starter sprengningsarbeid