Stasjonsveien–Gauselvågen

Bussveien på denne strekningen blir for det meste egen trasé for bussen, med fortau og sykkelfelt på sidene. Prosjektet omfatter også kulvert for biltrafikk, én i nord, og en rundkjøring under bakken i sør. Prosjektet skal være ferdig bygget i løpet av 2026.

Kontaktinformasjon Bussveien.

Omlegging av trafikk øst for Viking stadion

Forberedende arbeider øst for viking stadion er så smått i gang. Mandag 4. desember stenges deler av Gamle Jåttåvågen og trafikken vil legges om via Laberget. Korttidsparkeringen utenfor BOUVET vil bli flyttet opp på gang- og sykkelvei da denne stenges for bruk. Omleggingen skjer i forbindelse med utbygging av Bussveien, og etablering av ny rundkjøring i området. 

Adkomst for varelevereranse til Stadionparken vil bli opprettholdt under hele anleggsgjennomføringen. Arbeidet estimeres å være ferdig i månedsskifte februar/mars. 

Gul stiplet linje viser gang- og sykkelsti. Rødt området er arbeidsområdet. Blå strek viser hvor vareleveranse for stadionparken. - Klikk for stort bildeGul stiplet linje viser gang- og sykkelsti. Rødt området er arbeidsområdet. Blå strek viser hvor vareleveranse for stadionparken.
30.11.2023

Nattarbeid ved Hinnavågen natt til søndag 26. november

Natt til søndag 26. november blir vi dessverre nødt til å jobbe i nærheten av jernbanen ved Hinnavågen. Arbeidet med å skyve forskalingsformen (det store blå stål-fagverket) lenger over jernbanen må gjennomføres når det ikke er trafikk på toglinjene og vi starter derfor når siste tog har kjørt, klokka 02:30. Arbeidet er ferdig søndag morgen klokka 08:30.

Det kan bli en del støy. Vi beklager ulempene! 

Bildet viser arbeidsområdet i rødt - Klikk for stort bildeBildet viser arbeidsområdet i rødt.
23.11.2023

Midlertidig omlegging av gang- og sykkelvei et område langs jernbanen

Mandag 20. november må vi stenge deler av Gandsfjordruten langs jernbanen. Omleggingen skjer i forbindelse med å legge til rette for at forskalingsformen (det store blå stål-fagverket) skal skyves nærmere jernbanen. Området blir stengt frem til 30. november. Gående og syklende ledes over til Hinnavågen. Resterende deler av Gandsfjordruten vil være åpen. Alle endringer skiltes.

Oversiktsbilde av arbeidsområdet, samt midlertidig gang- og sykkelsvei ved jernbanen. - Klikk for stort bildeBildet viser midlertidig endring for gang- og sykkelvei, samt arbeidsområde.

 

 

17.11.2023

Arbeid langs jernbanen natt til torsdag 16. november og natt til fredag 17. november

Natt til torsdag 16.november, og natt til fredag 17.november blir det nattarbeid ved jernbanen i Hinnavågen. Arbeidet må gjennomføres når det ikke er trafikk på toglinjene og vi starter derfor når siste tog har kjørt.

Så langt har vi kommet godt i gang med å bygge søylene på hver side av jernbanen til den nye broen, og vi støper nå første del av brudekket denne uken. Arbeidet som skal utføres er å legge til rette for at forskalingsformen (det store blå stål-fagverket) skal kunne skyves nærmere jernbanen for neste brudekkestøp. For å kunne gjøre dette må det i første omgang bygges støttetårn på neste søylen inntil jernbanen. 

Bildet viser arbeidsområdet i rødt - Klikk for stort bildeBildet viser arbeidsområdet i rødt.
14.11.2023

Legger om trafikken og fjerner busstopp ved Vaulenveien

Neste uke skal vi jobbe i Vaulenveien, med vann- og avløpsgrøfter. Allerede mandag 13. november starter arbeidet med å fjerne bussholdeplassen “Vaulen”. Nærmeste busstopp blir Sørhallet holdeplass i nord, og Auglendsbakken holdeplass i sør.  

Se kart og informasjon hos Kolumbus

På grunn av arbeidet legger vi om gang- og sykkeltrafikken i slutten av uken. Gang- og sykkelveien blir asfaltert og godt belyst. Også biltrafikken blir flyttet midlertidig. Etter hvert legger vi trafikken cirka 20 meter mot Bjørkestien. 

Bildet viser første trafikkomlegging i området. gul stiplet linje viser hvor ny gang- og sykkelsti blir lagt. - Klikk for stort bildeBildet viser første trafikkomlegging i området. gul stiplet linje viser hvor ny gang- og sykkelsti blir lagt.

 

Bildet viser andre trafikkomlegging i området. - Klikk for stort bildeBildet viser andre trafikkomlegging i området.
10.11.2023

Trafikkomlegginger

Legger om trafikken ved Austtunsletta

Fredag 03. november vil vi legge om trafikken ved Austtunsletta. Trafikken legger vi om i løpet av kvelden, når ettermiddagsrushet er overstått. I dette området har vi det siste året etablert ny undergang for gående og syklende som vi åpnet for gjennomgang 10. oktober. Nå er arbeidet med å rive den gamle undergangen ferdig, og trafikken legges om for å kunne etablere ramper ned/opp fra rundkjøring i konstruksjonen under bakken. 

Bildet viser hvordan trafikkomleggingen vil bli, og hvor ny rundkjøring plasseres. - Klikk for stort bildeBildet viser hvordan trafikkomleggingen vil bli, og hvor ny rundkjøring plasseres.

 

Mindre trafikkomlegging i Jåttåvågen

Onsdag 01. november blir det en mindre trafikkomlegging i Jåttåvågen. Omleggingen skjer i forbindelse med opparbeiding av nytt arbeidsområde. 

Bildet viser nytt arbeidsområde i rødt, og hvordan trafikkomleggingen blir. - Klikk for stort bildeBildet viser nytt arbeidsområde i rødt, og hvordan trafikkomleggingen blir.
31.10.2023

Legger om gang- og sykkelsti ved Diagonalen

Onsdag 1.november legger vi om gang- og sykkelsti ved Diagonalen. Vi skal begynne utbygging av bussveien på denne strekningen, og første steg er å stenge eksisterende undergang under Diagonalen ved Jåtten. Det åpnes ny undergang under Diagonalen ca. 150 meter lenger nord som skal benyttes til gang- og sykkeltrafikk fremover. Når rundkjøring under bakken er tatt i bruk og arealet over rundkjøring er opparbeidet i 2026 kan en velge å krysse Diagonalen på bakkeplan. Endringen som nå gjøres kan medføre noe lengre avstand for personer i området frem til 2026. .Vi vil minne om at skolegården ved Jåtten skole ikke skal brukes for gjennomgang. Ny gang- og sykkelsti vil bli godt skiltet i området.

Røde områder viser arbeidsområdene. Gul stiplet linje viser ny gang- og sykkelsti. - Klikk for stort bildeRøde områder viser arbeidsområdene. Gul stiplet linje viser ny gang- og sykkelsti.

 

27.10.2023

Mindre trafikkomlegging ved Austtunsletta

Fredag 20. oktober vil det bli en mindre trafikkomlegging ved Austtunsletta. I dette området har vi det siste året etablert ny undergang for gående og syklende, som vi åpnet for gjennomgang forrige uke. Trafikkomleggingen skjer i forbindelse med rivning av gammel undergang.

Oversiktsbilde viser arbeidsområdet i rødt, og hvordan veien blir lagt om - Klikk for stort bildeBildet viser arbeidsområdet i rødt, og hvordan veien blir lagt om.
19.10.2023

Arbeid langs jernbanen natt til fredag 20. oktober

Natt til fredag 20. oktober blir det nattarbeid ved jernbanen i Hinnavågen. I forbindelse med bygging av bro over jernbanen skal vi sette opp høyere sikringsgjerde.  Arbeidet som utføres er heising av barriere som festes til eksisterende skjerm. Dette må gjennomføres for at videre arbeid med bygging av bro kan utføres. Arbeidet må gjennomføres når det ikke er trafikk på toglinjene og vi starter derfor ca. klokken 01.

Oversiktsbilde viser arbeidsområdet i rødt. - Klikk for stort bildeBildet viser arbeidsområdet i rødt
19.10.2