Stasjonsveien - Gauselvågen

Bussveien på denne strekningen blir for det meste egen trasé for bussen, med fortau og sykkelfelt på sidene. Prosjektet omfatter også kulvert for biltrafikk, én i nord, og en rundkjøring under bakken i sør. Prosjektet skal være ferdig bygget i løpet av 2026. På denne siden kan du følge fremdriften i prosjektet og få informasjon om arbeidene vi utfører.

   

Endring i gang- og sykkelsti langs Jåttå vgs

Arbeidet med å legge nytt fjernvarme- og vann- og avløpssystem i Jåttåvågveien er godt i gang. KSR starter nå å klargjøre for fase to av dette arbeidet som skal pågå på sørsiden, nærmest Jåttå vgs. I forbindelse med dette arbeidet trekker vi gang- og sykkelsti nærmere Jåttå vgs. Kjørevei inn til skolen er, og vil fortsatt være åpen. Når arbeidet er ferdig på nordsiden, nærmest vår brakkerigg, forskyves trafikken noe i retning nord. Undergangen ved Jåttå vgs vil være åpen for gående og syklende når arbeidet pågår. Gang- og sykkelsti legges om onsdag 21. september.

 

21.09.2022 13.00

Oppstart ny undergang ved Austtunsletta

Onsdag 21. september  legger vi om trafikken på en strekning ved Gauselvågen. I dette området bygger vi ny undergang for gående og syklende. Vi må derfor lede gående, syklende og kjørende bort fra anleggsområdet. Busstoppene flytter vi også bort til omkjøringsveien. Eksisterende undergang vil være åpen når arbeidet pågår. Når vi har lagt om trafikken starter vi å sprenge og grave ut området hvor ny undergang skal bygges. Utgraving og sprenging skal etter planen pågå ut oktober. Når hullet er ferdig utgravd, starter vi å etablere ny undergang. Undergangen skal være ferdig våren 2023.

  

21.09.2022 09.00

Statusoppdatering august 2022

Arbeider ved Diagonalen

Vi klargjør nå for å legge nytt vann og avløp og fjernvarme langs Jåttå videregående skole og ned mot jernbanebroen. Gang- og sykkelvei er lagt om langs skolen, og i samme område har vi stengt gang- og sykkelveien på den ene siden av Jåttåveien.  

I løpet av de neste månedene kommer vi til å klargjøre for omkjøringsveier som må brukes når vi bygger den nye rundkjøringen under bakken ved Diagonalen. Vi er opptatt av at det er trygt for myke trafikanter. Derfor legger vi til rette for at gående og syklende får en trygg, og samtidig kortest mulig vei rundt anleggsområdet. Derfor bygger vi nå flere midlertidige rundkjøringer og omkjøringsveier.

Planen er å legge om trafikken i midten av november 2022, til et trafikkmønster som varer ut 2023. Undergangene ved Austtunsletta og over Diagonalen vil være åpne i denne perioden. Undergangen ved Jåttåvågveien blir stengt når midlertidig gang- og sykkelbro ved Jåtten skole er på plass. Broen skal være klar til bruk rundt midten av oktober.

Endring i gang- og sykkelvei langs Austtunsletta

Allerede mot slutten av uke 36 stenger vi gang- og sykkelveien ved Austtunsletta, og klargjør for midlertidig omkjøringsvei langs Austtunsletta. Skiltet rute for gående og syklende blir på baksiden av boligfeltet ved Austtunsletta.  

Flytter bussholdeplassen

For å bygge den nye undergangen for gående og syklende ved Austtunsletta, må vi rute trafikken rundt arbeidsområdet. Derfor må vi flytte rundkjøringen litt nærmere innkjørselen til Gauselvågen. I tillegg flytter vi bussholdeplassen, slik at det blir busstopp ved omkjøringsveien. Vi forlenger også undergangen, og holder den åpen i anleggsperioden. Trafikken ruter vi om i midten av september.

Arbeider i Hinnasvingene

I Hinnasvingene er entreprenør KSR og underentreprenør Nordbø Maskin i gang med å etablere to nye adkomstveier i Nålestien og Skogveien. Arbeidet pågår ut september. Vi kommer med mer informasjon om arbeid i Hinnasvingene i løpet av september.

SMS-varsel ved sprenging

Vi må sprenge bort fjell når vi legger nytt vann og avløp langs Jåttå videregående, og når vi graver ut for ny undergang. Det vil ikke pågå sprengningsarbeid i tidsrommene klokken 07.00–08.30 og 14.00–15.30. Naboer som ønsker SMS-varsling før hver sprenging kan melde seg på via nabovarsling.no

Arbeidstid

I området ved Diagonalen vil normal arbeidstid være mandag til fredag 07.00-15.00. Er det behov for overtid arbeider vi til 20.00. Vi sender ut SMS-varsling til nærmeste naboer hvis det blir endring i arbeidstid.

Videre informasjon og kart

Fremover kommer vi til å legge ut informasjon på denne siden. Oppdatert kart over hvor du kan gå og sykle ligger øverst på siden. Vi sender ut SMS til naboer hvis det skjer arbeid du som nabo bør vite om. Følg gjerne Bussveien på Facebook. 

 

07.09.2022 14.00

Veiarbeid Skogveien og Nålestien

Denne uken kommer KSR og underentreprenør Nordbø Maskin til å starte opp arbeid i Nålestien og Skogveien/Gamleveien. Det blir ingen endring i kjøremønsteret for naboer i området, men det kan være behov for å stenge noen veier i korte perioder. Naboer som blir berørt av dette blir varslet på forhånd av entreprenør. I Skogveien lager vi ny innkjørsel for noen boliger som i dag har utkjørsel fra Gamleveien og Hinnasvingene. I Nålestien opparbeider vi helt ny adkomstvei for naboer som i dag kjører direkte ut i Hinnasvingene.

Arbeidstid er 07.00-15.00 alle hverdager. Ved behov pågår arbeidet frem til kl. 19.00.

Arbeidet i Skogveien og Nålestien foregår samtidig og det er forventet at arbeidet skal være ferdig i midten av oktober.

Stine Reed   

30.08.2022 09.00

Merker anleggsarbeidet i Jåttåvågen

Arbeid på nordsiden av brakkeriggen de nærmeste ukene. Denne uken starter vi arbeidet med å legge nytt fjernvarme- og vann- og avløpssystem langs Jåttå videregående skole og ned til jernbanebroen.

I første omgang vil arbeidet pågå på nordsiden, nærmest vår brakkerigg. Vi forskyver da trafikken litt sørover mot Jåttå videregående skole.

Vi må også stenge gang- og sykkelsti på nordsiden når arbeidet pågår på denne siden av veien. Denne siden blir stengt for gående og syklende i 3-4 uker. Når arbeidet starter på sørsiden, forskyver vi trafikken til motsatt side av veien. Gang- og sykkelsti vil da være åpen på begge sider av veien. Det blir ett kjørefelt i hver retning. Husk å følge skiltene, enten du er fotgjenger, syklist eller bilist! Bildene viser hvordan trafikken vil gå når arbeidet starter opp.

Arbeid i Jåttåvågen i høst. 

17.08.2022 16.00

Spadestikk

Dette er andre gangen denne uken vi offisielt åpner anleggsarbeidet på en strekning i Bussveien mellom Stavanger og Sandnes 🚌😊☀️Strekningen vi skal bygge sammen med arbeidsfellesskapet KSR (Risa AS og Kruse Smith Anlegg), er det største prosjektet i Bussveien og består av 2500 meter bussvei fra Stasjonsveien på Vaulen til Gauselvågen noen hundre meter fra Diagonalen i Jåttåvågen. Prosjektet skaper grobunn for byutviklingen som planlegges i det gamle industriområdet i Jåttåvågen. Det er lagt opp til 6000 nye arbeidsplasser og 1500 boliger i dette området.

Bussen får full fremkommelighet i egne felt med gange og sykkel lagt til sidene langs mesteparten av strekningen. De delene der bussen ikke har eget felt, kjører bussen i midten på lignende måte som vi bygger på Gausel. Vi bygger bro over jernbanen fra Hinnasvingene og en ny rundkjøring ved diagonalen som sikrer god fremkommelighet til kollektivreisende og en ny forbindelse til det nye sykehuset som bygges. Arbeidet Bussveien utfører ved Diagonalen skal ferdigstilles innen utgangen av 2024.

- Det er gledelig at det er et arbeidsfellesskap med to anerkjente selskaper her i regionen som skal bygge denne viktige delen av Bussveien. Dette er aktører som er flinke til å ta inn lærlinger i prosjektene, og det er alltid kjekt å høre. Denne delen av Bussveien er et godt eksempel på at prosjektet skaper store verdier utover kun bussveistrekningen som bygges. I dette området skal det lages en ny bydel som er viktig for innbyggere og næringsliv i region. Jeg ser frem til å se transformasjonen som kommer i sammenheng med Bussveien her i Jåttåvågen, sa fylkesordfører Marianne Chesak, før hun satte seg gravemaskinen og offisielt innviet anleggsarbeidet som skal være ferdig sommeren 2026.

 

30.06.2022

Starter sprengningsarbeid