Stasjonsveien–Gauselvågen

Bussveien på denne strekningen blir for det meste egen trasé for bussen, med fortau og sykkelfelt på sidene. Prosjektet omfatter også kulvert for biltrafikk, én i nord, og en rundkjøring under bakken i sør. Prosjektet skal være ferdig bygget i løpet av 2026.

Kontaktinformasjon Bussveien.

Planlagt fremdrift for ny kulvert i Hinnasvingene

Denne uken starter vi med sprengningsarbeid i Hinnasvingene. Arbeidet med å bore, sprenge og grave ut masser for å lage kulvert i Hinnasvingene er delt opp i to faser. Se informasjon og kart under om de ulike fasene. Vi legger ut informasjon om bygging av bro over jernbanen og andre aktiviteter i dette området når vi nærmer oss oppstart.

Fase 1, sprengningsarbeid: juni–juli

I fase 1 skal vi bore, sprenge og grave ut omtrent halvparten av kulverten vi skal bygge i Hinnasvingene. Første salve går av denne uken, ved tidligere innkjørsel til Hindalsveien. Vi forventer å sprenge 1-2 ganger om dagen. Holder vi forventet fremdrift vil hele det røde området være ferdig utgravd mot slutten av juli 2023. Vi skal sørge for at dere får tett informasjon om fremdrift i dette området mens arbeidet pågår.

Samtidig som vi sprenger og graver ut for ny kulvert legger vi om midlertidig vann- og avløp i det gule arbeidsområdet. Vi skal midlertidig legge om vann- og avløp i dette området, derfor må vi sprenge for å lage grøfter.  

Vi skal også sømbore både i det gule og det røde området i sommer. Sømboring går ut på å bore mange hull langs en linje for å få en jevn fjelloverflate når vi sprenger. I denne perioden forventer vi å ha to borerigger til sømboring og en borerigg for sprengning på hele strekningen.

Bilde viser arbeidsområde i Hinnasvingene.  - Klikk for stort bildeRødt område viser boring, sprengning og utgraving. Gult område er omlegging av midlertidig vann- og avløp.

Fase 2 sprengningsarbeid: august–oktober

I fase 2 blir det betongarbeid i det grønne området. I det røde området skal vi bore, sprenge og grave ut masser. Arbeidene i disse to områdene starter opp i begynnelsen av august. I det røde området starter vi i nordenden og sprenger og grave ut masser sørover, slik at vi til slutt kan koble oss på det grønne området som allerede er gravd ut. Holder vi forventet fremdrift er vi ferdige med å grave ut det røde området i månedsskiftet september/oktober. Når området er ferdig gravd ut, starter vi betongarbeidet også i dette området. 

Oversiktsbilde av arbeidsområde i Hinnasvingene.  - Klikk for stort bildeGrønt område viser betongarbeid. Rødt område viser boring, sprenging og utgraving.

Vi forventer å åpne kulverten for trafikk våren 2025. Etter dette gjenstår arbeid med å etablere bussvei oppå kulverten, i tillegg til annet arbeid i områdene rundt. Bussveien på denne strekningen skal stå ferdig første halvdel 2026.

Arbeidstid

I Hinnasvingene jobber vi fra klokka 07.00 til 19.00, mandag til fredag. Det betyr at det kan bli boring, sprengning og utgraving i dette tidsrommet. Vi gir beskjed hvis det blir endring i arbeidstid.

Når betongarbeidet starter opp, er arbeidstiden mandag til lørdag 07.00-19.30.

Vi har montert støymålere på noen av de nærmeste boligene til anleggsområdet. Vår entreprenør benytter seg av «silent-kit» på boreriggene. «Silent-kit» er en løsning der boretårnet er isolert med plater, for å redusere støynivået fra boringen. Ytterligere tiltak vurderes ut ifra arbeidet som pågår. Det blir mest støy når vi borer og graver. Betongarbeidet fører til mindre støy.

06.06.2023

Endrer gang- og sykkelvei og kjøreadkomst i Hinnasvingene

Samtidig som vi sprenger og graver ut masser for kulvert i Hinnasvingene fortsetter vi mot sommeren å legge om vann- og avløp på vestsiden av Hinnasvingene. Arbeidet innebærer at vi må etablere grøfter i anleggsbeltet på private eiendommer på vestsiden, hvor vann- og avløp ligger midlertidig mens vi bygger ny kulvert. Det blir behov for å sprenge når vi skal etablere grøfter.

Vi har allerede startet opp forberedende arbeid i dette området. Forberedende arbeid består av å fjerne gang- og sykkelvei, gjerder mot vei, og boder og garasjer som kommer i konflikt med arbeidet. Før vi starter, kommer entreprenøren til å kontakte de naboene som blir berørt.

Stenger gang- og sykkelvei på vestsiden av Hinnasvingene

Mandag 5. juni stenger vi gang- og sykkelveien på vestsiden av Hinnasvingene. Gående og syklende kan benytte gang- og sykkelveien på østsiden av veien. Undergangen ved Stasjonsveien vil fremdeles være åpen for gående og syklende.  Vi har også laget et overgangsfelt i sørenden av Hinnasvingene, med tilhørende gang- og sykkelvei langs ny adkomstvei til Hindalsveien.

Bilde viser arbeidsområde i Hinnasvingene - Klikk for stort bildeRødt områder viser gang- og sykkelsti som er stengt.

Endrer kjøreadkomst for beboere på østsiden av Hinnasvingene

Mandag 5. juni endrer vi kjøreadkomst for beboere på østsiden av Hinnasvingene, i området fra Hinnasvingene 2 og ned til Hinnasvingene 22. Hinnasvingene 6 til 22 må ta i bruk midlertidig adkomstvei via Hindalsveien, for så å kjøre sørover i Hinnasvingene. Eksisterende utkjørsel mot Hinnasvingene blir stengt.

Kjøretøy fra Hinnasvingene 2, 4 og 4 B kan fremdeles kjøre nordover i Hinnasvingene, men vi tilrettelegger for ny midlertidig utkjørsel lenger nord i Hinnasvingene. Også denne endringen trer i kraft mandag 5. juni. Kjøretøy fra de tre boligene må etter hvert kjøre via Hindalsveien, så snart vi har opparbeidet midlertidig adkomstvei for dem. Midlertidig adkomstvei blir opparbeidet mot sommeren.

Bilde viser endring i kjøremønster for boliger på østsiden av Hinnasvingene.  - Klikk for stort bildePilene viser kjøreretning for de ulike boligene.

Innkjørsel til Nålestien fra Hinnasvingene vil fremdeles være åpen, men vi forventer å stenge innkjørselen om to uker. Vi sender ut mer informasjon om denne endringen i løpet av uke 23.

31.05.2023 15.00

Boring og sprengning ved Gauselvågen

I starten av juni (uke 22) går vi i gang med boring og sprengning ved Gauselvågen. I dette området holder vi på å legge om vann- og avløp og i den forbindelse er det behov for å sprenge bort fjell i bakken. Vi forventer at arbeidet med å bore og sprenge vil pågå i 2-3 uker. Tidsbruken er noe avhengig av hva vi støter på i bakken.

Bilde viser krysset mellom Gauselvågen og Boganesveien - Klikk for stort bildeRødt område viser arbeidsområde for dette arbeidet.

Når vi sprenger, starter vi å bore hull i fjellet med en borerigg. Boreriggen til entreprenøren (KSR) er utstyrt med «silent kit», som betyr at selve boretårnet er rammet inn med en kasse. Denne kassen reduserer støyen når vi borer. Vi varsler sprengningene med støtvise signal før vi sprenger. Det blir sporadiske sprengninger etter behov.

Nabovarsling.no

Entreprenøren varsler også sprengingen på nabovarsling.no. Der kan du registrere ditt mobilnummer, og bli varslet via SMS, omtrent 30 minutter før det sprenges. Vi plasserer også rystelsesmålere på nærliggende boliger i området der vi sprenger.

31.05.2023

Legger om trafikken i Jåttåvågveien

Arbeidet nede i Jåttåvågen går fremover og i midten av uke 22 starter vi å legge om trafikken nede i Jåttåvågen. Midlertidige omkjøringsveier asfalteres i slutten av uke 21, slik at trafikken kan legges om i uke 22. Det blir ingen nye endringer for gående og syklende. Innkjørselen til Stadionparken vil som normalt være åpen.

Når vi har lagt om trafikken kan vi starte å bygge nye bussfelt. Når vi har bygget ferdig nye bussfelt, vil trafikken igjen legges om slik at resterende område kan opparbeide. Denne trafikkomleggingen forventer vi skjer i løpet av sommeren.

Bilde viser Jåttåvågveien og omkjøringsveier. - Klikk for stort bildeGule streker er omkjøringsveier

Flytter holdeplass for buss og taxi

Når veien legges om, flytter vi også holdeplass for buss og taxi. Vi etablerer midlertidig bussholdeplass på østsiden av Viking stadion, mot Laberget. Ny plassering av holdeplass tas i bruk når trafikken legges om. 

Bildet viser Jåttåvågveien og midlertidig bussholdeplass - Klikk for stort bildeMidlertidig bussholdeplass er markert i oransje.

 

25.05.2023

Ingen arbeid på strekningen 19. mai

I forbindelse med 17. mai og Kristi Himmelfartsdag blir det ingen arbeid på strekningen fredag 19. mai. Alle entreprenørene har fri denne dagen.

Vi ønsker dere alle en fin 17. mai-feiring!

Bildet viser området mellom Jåttå vgs og Jåtten skole - Klikk for stort bildeKarusellområdet mellom Jåtten skole og Jåttå vgs begynner å ta form.

 

16.05.2023

Starter å grave ut for kulvert i Hinnasvingene

I uke 21 starter vi å grave ut for ny kulvert i Hinnasvingene. I første omgang skal vi fjerne undergangen mellom Furulunden og Hindalsveien. Når den er fjernet starter vi å bore, sprenge og grave ut for kulverten der bilene skal gå under bakken i Hinnasvingene. Vi starter i sørenden, og graver oss nordover mot Vaulen. Vi forventer at store deler av utgravingen for den nye kulverten er ferdig innen jul. Utover høsten vil vi også starte opp betongarbeidene for den nye kulverten i Hinnasvingene. Dette arbeidet vil pågå parallelt med utgravingen. Vi forventer at kulverten kan åpnes for biltrafikk i begynnelsen av 2025.

I løpet av sommeren 2023 forventer vi også å starte arbeidet med å bygge bro for Bussveien, fra Hinnasvingene over jernbanen og inn i Jåttåvågen.

Arbeidstid for boring, sprengning og utgraving er hverdager fra 07.00-15.00. Ved behov kan vi holde på frem til 19.00. Når vi starter med betongarbeidene, blir arbeidstiden for dette arbeidet mandag til lørdag 07.00–19.30.

Bilde viser arbeidsområde i Hinnasvingene - Klikk for stort bildeArbeidsområde er markert i rødt. Ny kjørevei til Hindalsveien er gul linje.

Boring og sprengning

Når vi sprenger, starter vi å bore hull i fjellet med en borerigg. Boreriggen til entreprenøren (KSR) er utstyrt med «silent kit», som betyr at selve boretårnet er rammet inn med en kasse. Denne kassen reduserer støyen når vi borer. Vi varsler sprengningene med støtvise signal før vi sprenger. Det blir sporadiske sprengninger etter behov.

Nabovarsling.no

Entreprenøren varsler også sprengingen på nabovarsling.no. Der kan du registrere ditt mobilnummer, og bli varslet via SMS, omtrent 30 minutter før det sprenges. Vi plasserer også rystelsesmålere på nærliggende boliger i området der vi sprenger.

Endring i adkomst

Etter hvert som vi graver oss nordover i Hinnasvingene må vi stenge adkomstveier som har direkte utkjørsel i Hinnasvingene. På østsiden av veien opparbeider vi en midlertidig adkomstvei med utkjørsel via Hindalsveien. Planen er at denne veien skal tas i bruk i starten av august. Entreprenøren kontakter naboer som blir berørt av arbeidet før oppstart.

Tiltak mot støv

Vi arbeider tett på nabolaget i dette området, og vi vet at anleggsgjennomføringen medfører ulemper for nabolaget. Nå som vi går inn i tørrere perioder har vi stort fokus på tiltak mot støv. Særlig i Hinnasvingene og tilhørende anleggsveier gjør vi det vi kan for å redusere svevestøvet som kommer av anleggsområdet. Ved hjelp av en blanding av soping, vanning og salting er det mulig å redusere svevestøvet. Vi soper regelmessig på anleggsveier, og særlig under sprengningsarbeidet vil vi ha ekstra fokus på vanning slik at støvet bindes.

12.05.2023

Endrer adkomstvei til Hindalsveien

I løpet av mai går vi i gang med å fjerne undergangen ved Hindalsveien. I forbindelse med dette blir det ikke lenger mulig å kjøre nordover i Hinnasvingene fra Hindalsveien. Beboere i Hindalsveien må da ta i bruk ny adkomstvei sørover i Hinnasvingene. Den nye adkomstveien blir en permanent endring for beboere i Hindalsveien og er i henhold til vedtatt reguleringsplan 2606. Før vi åpner den nye kulverten i Hinnasvingene for trafikk, skal vi også bygge ny rundkjøring i forbindelse med den nye veien til Hindalsveien.

Illustrasjon av fremtidig Bussvei i Hinnasvingene - Klikk for stort bildeSlik blir adkomstveien når alt er ferdig.

Midlertidig vei under byggefasen

Vi forventer at adkomstveien er klar for bruk i midten av mai (uke 20). Veien blir asfaltert og kan brukes av kjørende som skal til og fra Hindalsveien.  I denne fasen hvor vi bygger ny kulvert i Hinnasvingene må beboere i Hindalsveien kjøre sørover i Hinnasvingene, og videre igjennom Gamleveien når de skal i retning Stavanger. Når kulverten åpner for trafikk og rundkjøring blir etablert, kan man kjøre både nordover og sørover.

Kart som viser arbeidsområde og kjørevei. - Klikk for stort bildeRødt felt viser arbeidsområde. Gul strek viser kjørevei.

 

05.05.2023

Natt- og helgearbeid ved jernbanen 29. april til 1. mai

Kart som viser hvor det blir arbeid i helgen - Klikk for stort bilde

I løpet av sommeren 2023 starter vi å bygge ny bro for Bussveien over jernbanen i Hinnavågen. Broen blir den nye forbindelsen mellom Hinnasvingene og Jåttåvågen, både for bussen og for dere som går og sykler.

Før dette arbeidet starter opp må vi midlertidig senke kjøreledningen til toglinjene slik at de ikke kommer i konflikt med bygging av ny bro. Det er også behov for å fjerne trær og vegetasjon langs toglinjene.

Arbeidet må gjennomføres når jernbanen er stengt for togtrafikk. Vår entreprenør har fått godkjent at arbeidet kan utføres fra lørdag 29.april klokka 07.00 til mandag 1. mai klokka 08.00. Jernbanesporene blir stengt i perioder der færre reiser med tog. Derfor må arbeidet utføres på nattestid og i helgen.

Arbeid som skal gjennomføres

Vi antar at vi blir ferdige med å fjerne vegetasjon i løpet av lørdag 29. april. Ved behov vil dette arbeidet også pågå søndag. Fjerning av trær og vegetasjon gjennomføres med gravemaskin og motorsag.

Vi har trafikkdirigenter ute som sørger for at gående og syklende kommer seg forbi arbeidsområdet.

Flytting av kjøreledning vil pågå hele perioden, med døgnkontinuerlig arbeid, men medfører ikke særlig støyende arbeid.

25.04.2023

Starter sprenging og graving

kart over området der vi skal sprenge og grave - Klikk for stort bildeHer kommer den nye rundkjøringen med lokk over. Framover blir det sprenging og graving i området.

Denne uken starter vi igjen opp med sprengning og utgraving av masser der vi skal bygge ny rundkjøring med lokk over.
Store deler av området er allerede gravd ut, og betongarbeidet er godt i gang. Se kart.

Tidlig oppstart i forbindelse med utgraving av masser

Fremover blir det oppstart i arbeid klokka 06.30 på hverdager. Mellom 06.30 og 07.00 blir det kun masser som skal lastes ut.  Maskinfører vil ha stort fokus på grave- og lasteteknikk slik at støyen reduseres i størst mulig grad. 

Sprenging

Når vi sprenger, starter vi å bore hull i fjellet med en borerigg. Boreriggen til entreprenøren (KSR) er utstyrt med «silent kit», som betyr at selve boretårnet er rammet inn med en kasse. Denne kassen reduserer støyen når vi borer. Når hullene er ferdig boret, sprenger vi bort deler av fjell for et gitt område. Så gjentas prosessen. Vi varsler sprengningene med støtvise signal før vi sprenger. I dette området sprenges det ikke mellom 07.00-08.30 og 14.00-15.30. Det blir sporadiske sprengninger etter behov.

Nabovarsling.no

Entreprenøren varsler også sprengingen på nabovarsling.no. Der kan du registrere ditt mobilnummer, og bli varslet via SMS, omtrent 30 minutter før det sprenges. Ønsker du kun å motta varsel for dette området, huker du av for 'Gauselvågen/Karusellen'. På siden får du innsyn i planlagte sprengninger, samt oversiktskart som viser hvor det skal sprenges. Vi plasserer også rystelsesmålere på nærliggende boliger i området der vi sprenger.

24.04.2023

Nytt kjøremønster på Jåttå

Stiplet linje viser kjøremønster, rødt område viser arbeid - Klikk for stort bildeNytt kjøremønster i Jåttåvågen fra torsdag 20. april

Torsdag kveld, 20. april starter vi arbeid med å legge rør for fjernvarme i nærheten av rundkjøringen ved Austtunsletta.

For å få nok plass til å jobbe, legger vi om trafikken. Kjørefelt mot Diagonalen fra retning Hinna/Jåttåvågen blir lagt om til eget kjørefelt som flettes inn med trafikken som kommer fra Gausel. Kjørende som kommer fra Hinna/Jåttåvågen får ikke mulighet til å ta mot Diagonalen i rundkjøringen.

20.04.2023

Arbeidstid i påsken

Påsken nærmer seg og da blir det mindre aktivitet enn normalt på strekningen fra Stasjonsveien til Gauselvågen. I området mellom Jåttå vgs og Jåtten skole blir det arbeid med å bygge betongkonstruksjoner til og med onsdag 05.04, arbeidstid 06.30-14.30. Det blir ikke arbeid med sprengning, graving eller utkjøring av masser i denne perioden. I Hinnasvingene vil det være noe arbeid mandag 03.04, men betongarbeid, sprengning og utkjøring av masser har pause denne uken. Fra torsdag 06.04 til og med mandag 11.04 er det påskeferie for vår entreprenør.

 

31.03.2023 09.10

Endrer gangs- og sykkelsti og starter opp med sømboring i Hinnasvingene

Vår entreprenør er godt i gang med å legge om rør og kabler på vestsiden av Hinnasvingene. Uke 16 starter vi opp med sømboring ved eksisterende gang- og sykkelsti på østsiden av Hinnasvingene. Veien inn til Hindalsveien vil fremdeles være åpen når arbeidet pågår, men veienbanen legges i midten av arbeidsområdene. I forbindelse med dette arbeidet må vi stenge gang- og sykkelsti på østsiden av veien. Gående og syklende kan benytte seg av ny vei som er opparbeidet fra Hindalsveien og opp mot Hinnasvingene. Vi forventer at gang- og sykkelsti rutes om i starten av uke 14 eller starten av uke 15. Alle endringer skiltes.

Sømboring går ut på å bore mange hull langs en linje. Hullene lades ikke med sprengstoff. Dette gjør vi slik at vi får en jevn fjelloverflate ved spregning. Sømboring gjennomføres med å bruke samme borerigg som vi bruker når vi borer hull før sprengning. Boreriggen til entreprenøren (KSR) er utstyrt med «silent kit», som betyr at selve boretårnet er rammet inn med en kasse. Denne kassen reduserer støyen når vi borer.

Sprengningsarbeidet videre opp i Hinnasvingene forventer vi starter opp i månedsskifte april/mai. Vår entreprenør starter da fra kulverten ved Hindalsveien og arbeider seg nordover i Hinnasvingene. Vi gir beskjed i god tid før vi gjør endringer i adkomst og kjøreveier.

Dronebilde som viser hvor arbeidet beskrevet i teksten skal foregå.  - Klikk for stort bildeUke 16 starter vi opp med sømboring ved eksisterende gang- og sykkelsti på østsiden av Hinnasvingene.

 

31.03.2023 09.00

Starter opp arbeid i Jåttåvågen etter påsken

Uke 15 starter vi opp arbeidet i Jåttåvågen, langs Stadionparken. I dette området skal vi bygge egne felt for bussen, opparbeide nye bilveier og etablere ny kryssløsning ved jernbanen. Vi skal også legge om vann- og avløp i dette området. Kartet under viser arbeidsområde vi først skal arbeide i. Vi forventer at arbeidet ved Stadionparken skal være ferdig i løpet av desember 2023. Det skal også utføres veiarbeid øst for Viking Stadion, blant annet ny rundkjøring, dette arbeidet starter vi med mot slutten av 2023. Se gjerne film som er utarbeidet av KSR og Cowi for hvordan endelig løsning er tiltenkt å se ut.

Trafikkomlegging

Det blir flere trafikkomlegginger i forbindelse med arbeidet nede i Jåttåvågen. Det skal til enhver tid være åpent kjørefelt i hver retning i dette området når vi arbeider. Innkjørselen til Stadionparken skal være åpen gjennom hele byggeperioden. Det samme gjelder eksisterende innganger til både Stadionparken og Aker-bygget. Det blir også noen endringer for gående og syklende. Alle endringer blir skiltet. Faseplanene under viser arbeidsområde og trafikale endringer for kjørende, gående og syklende og forventet varighet i de ulike fasene. Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme, men vi varsler i god tid før endringer trer i kraft.

Fase 1: april 2023 – juni 2023

Trafikken går på eksisterende vei. Rundkjøringer fjernes og erstattes med midlertidige rundkjøringer som tilpasses arbeidsområdene. Arbeidet går hovedsakelig ut på å fjerne eksisterende konstruksjoner og andre faste installasjoner hvor midlertidig omkjøringsvei skal etableres. Det ene overgangsfeltet stenges.

Dronebilde av trafikkomleggingene som kommer nede i Jåttåvågen.  - Klikk for stort bildeVi forventer at arbeidet ved Stadionparken skal være ferdig i løpet av desember 2023.
29.03.2023 09.00

Støyende arbeid ved Austtunsletta

Uke 9-10 blir det andre arbeidsoperasjoner enn normalt i området hvor vi bygger ny undergang ved Austtunsletta. I dette området er det behov for å meisle og dette kan medføre noe mer støy enn betongarbeidet som har pågått i området. Antatt varighet på støyende arbeid er 5 arbeidsdager.

I forbindelse med dette arbeidet blir det arbeid lørdag 4.mars 08.30-16.00

Dronebilde som viser arbeidsområdet.  - Klikk for stort bildeArbeidet kan medføre litt støy.

02.03.2023 12.00

Legger om vann- og avløp på vestsiden i Hinnasvingene

Før vi starter å grave ut ny kulvert i Hinnasvingene må vi legge om vann- og avløp på vestsiden av Hinnasvingene.  Arbeidsområdet under viser hvor arbeidet med omlegging av vann- og avløp foregår i denne fasen.

Vår entreprenør har allerede fjernet deler av støyskjermen på vestsiden av Hinnasvingene, samt vegetasjon som kommer i konflikt med arbeidsområdet. Det skal graves bort masser, samt fjernes lysmaster og kantstein. Gang- og sykkelsti på vestsiden av Hinnasvingene stenges i dette området. Ny adkomstvei for boliger på vestsiden av Hinnasvingene (Konglestien) kan benyttes av gående og syklende. Innkjørsel til Hindalsveien er åpen mens arbeidet pågår. I området hvor vann- og avløp legges midlertidig er det fjell som må sprenges bort. Vi forventer at arbeidet med å bore og sprenge bort fjellet starter opp onsdag 01.03.

Naboer som ønsker SMS-varsel ca. 30 minutter før vi sprenger kan melde seg på via nabovarsling.no. Har du allerede registrert deg for SMS-varsel i Hinnasvingene, trenger man ikke å gjøre dette på nytt. Sprengning varsles med sirenelyd og det står vaktpersonell ute når vi sprenger.

Dronebilde av arbeidsområdet. - Klikk for stort bildeArbeidsområde på bildet viser hvor arbeidet med omlegging av vann- og avløp vil foregå i denne fasen.

 

28.02.2023 12.00

Arbeid lørdag 25.02

I morgen lørdag 25.02 blir det arbeid innenfor anleggsområdet vårt ved Diagonalen. Arbeidstid er 07.00-17.00. Sprengningsarbeid vil forekomme. Naboer som har meldt seg på SMS-varsling via nabovarsling.no får SMS cirka 30 minutter før hver sprenging.

Dronebilde som viser arbeidsområdet. - Klikk for stort bildeArbeidsområdet er skravert i rødt.

24.02.2023 13.00

Oppstart betongarbeid og endring i arbeidstid Hinnasvingene

​Betongarbeid Hinnasvingene

I begynnelsen av mars begynner vår entreprenør med betongarbeid i Hinnasvingene. Betongarbeidet starter i sørenden av Hinnasvingene, ved Furulunden mot Hinnasvingene. I dette området skal det bygges flere konstruksjoner. Parallelt med betongarbeid vil det fortsatt pågå arbeid med utgraving av masser, omlegging av rør og ledning og klargjøring for bygging av nye konstruksjoner.

Arbeidet består i hovedsak av forskaling-, armerings- og betongarbeider. Flere av arbeidsoperasjonene er avhengig av kran. Kranen settes i nærheten av arbeidsområde og flyttes eventuelt etter hvert som betongarbeid starter opp i nye områder.

Dronefoto som viser anleggsområdet i Hinnasvingenene.  - Klikk for stort bildeAnleggsområdet er markert med oransje.

Endring i arbeidstid

I forbindelse med oppstart betongarbeid blir det også endring i arbeidstid. Arbeidstidsordning for betongarbeid i Hinnasvingene er mandag til lørdag 07.00-19.30. Lørdag 4. mars blir første helg med denne arbeidstidsordningen. Det vil ikke foregå boring, sprenging og utlasting av masser på lørdager. Skulle det skje endring i type arbeid som vil foregå i helg vil dette varsles om god tid i forveien.

Følgende personer kan kontaktes skulle det oppstå situasjoner på en lørdag som det haster å få avklart med vår entreprenør. 

Kontaktperson lørdager frem til påske:

Oddetallsuker: Peter Knutsen: 974 35 614

Partallsuker: Bernt Knaben: 934 42 967

Kontaktperson lørdager etter påske: 

Partallsuker: Peter Knutsen: 974 35 614

Oddetallsuker: Bernt Knaben: 934 42 967 

Støy

Vår entreprenør forholder seg til T-1442 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging». Det er plassert ut flere støymålere i området og vår entreprenør beregner forventet støy før arbeid starter opp. Ut ifra dette gjennomføres det tiltak basert på målinger og beregninger, i dialog med den enkelte nabo. Støy knyttet til betongarbeid er normalt lavere enn det øvrige anleggsarbeidet og som utføres med anleggsmaskiner.

22.02.2023 08.00

Etablering av riggområde ved Hinnavågen

Slutten av uke 7 starter vår entreprenør KSR å etablere riggområde like ved jernbanen i Hinnavågen. Riggen er ca. 60 meter lang og består av to etasjer. Brakkeriggen skal benyttes som kontorplass og spise- og skiftebrakker for ansatte som skal arbeide med å bygge bro ved Hinnavågen og kulvert i Hinnasvingene. Betongarbeidet i Hinnasvingene forventer vi starter i starten av mars 2023, i området som er gravd ut. Det er forventet at brakkeriggen blir stående frem til sommeren 2024. Kartet under viser plassering av brakkerigg og innkjørsel til riggområdet.

Satelittfoto som illustrerer arbeidsområde og plasseringen av brakkeriggen i Hinnavågen.  - Klikk for stort bildeBrakkeriggen blir stående til sommeren 2024.

Vi starter å heise på plass noen brakkemoduler torsdag og fredag uke 7. Resterende brakkemoduler vil komme på plass i løpet av de neste ukene. Hele riggen forventer vi skal stå ferdig i løpet av uke 10. Hinnavågen vil være åpen for kjørende, gående og syklende mens arbeidet med å heise brakkemodulene pågår.  

14.02.2023 11.00

Asfaltering og parkering for naboer i ny vei Nålestien

Onsdag 8. februar kl. 07.00 starter vi å klargjøre for asfaltering av den nye veien i Nålestien og Skogveien. Torsdag 9. februar blir det asfaltering. Begge veiene blir stengt frem til fredags morgen 10. februar, slik at asfalten får tørket godt. Fra onsdag 9. februar kl. 07.00 må beboere i dette området parkere på tilvist sted som illustrert i kartene under. I Hinnasvingene setter vi ut kjegler for å avgrense parkeringsområdet. Det vil være mulig å gå inn til den enkelte eiendom når arbeidet pågår. Vi beklager for ulempen.

Dronefoto av Hinnasvingene der det er vist området som skal asfalteres - Klikk for stort bildeKartet viser hvor det skal asfalteres Dronefoto med illustrasjon som viser hvor det skal asfalteres og hvor man kan parekere - Klikk for stort bildeKartet viser hvor det skal asfalteres

06.02.2023 12.00

Riving av Vaulenveien 41

Uke 5 starter vi å rive Vaulenveien 41. Vår entreprenør KSR (Kruse Smith Anlegg og Risa) starter først på det innvendige rivingsarbeidet, samt fjerning av vegetasjon på eiendommen. Når dette er gjort vil boligen rives ved bruk av maskin. Vi forventer at arbeidet varer 4 uker. Arbeidstid er 07.00-15.00 mandag til fredag, men ved behov kan det være aktuelt at arbeidet pågår frem til 19.00. 

Boligen rives for å gjøre plass til Bussveien som skal bygges i dette området. Vi forventer at arbeidet med å bygge Bussveien i dette området starter opp høsten 2024.

27.01.2023 11.00

Oppstart betongarbeid

I begynnelsen av februar starter vi opp med betongarbeid langs Jåtten skole. Betongarbeidet vil foregå innenfor eksisterende arbeidsområde. I arbeidsområde vil det samtidig pågå sprenging- og utgraving av masser og arbeid med vann- og avløp som skal legges om for å gjøre plass til nye konstruksjoner som skal bygges. Det blir ingen endring for kjørende eller gående og syklende. Det er Kruse Smith Entreprenør som utfører arbeidet på vegne av KSR (Kruse Smith Anlegg og Risa). Arbeidstid for betongarbeid er mandag-fredag 07.00-19.00.

Det rødskraverte området viser hvor arbeidet skal foregå - Klikk for stort bildeBilde av arbeidsområdet

Setter opp kran

Før betongarbeidet starter opp skal det settes opp arbeidscontainere og kran innenfor anleggsområdet. Kranene vil flyttes på etter hvert som betongarbeidet starter opp i nye områder.

Det vil pågå betongarbeid i dette området i lang tid fremover der vi skal bygge ny rundkjøring med lokk over. Biltrafikk skal kjøre under lokket og buss, samt gående og syklende vil bruke lokket over rundkjøringen. Planen er å åpne Bussveien i området ved Diagonalen mot slutten av 2024. Bildet under viser hvordan området er tiltenkt å se ut når vi er ferdig å bygge.

Illustrasjon av stasjonsområdet som skal bygges i Jåttåvågen - Klikk for stort bildeBilde av fremtidig stasjonsområde i Jåttåvågen

 

25.01.2023 10.00

Stenger pumpeledning mandag 23.01

Vi må stenge pumpeledningen i området tilknyttet byggingen av Bussveien i Jåttåvågen på grunn av omkoblinger på avløpsnettet. Arbeidet varer mellom tre til fem dager fra og med mandag 23.01. Stengingen medfører at avløpsvann går i sjøen utenfor Naustholmen i Hinnavågen. Vi fraråder folk å bade der i denne perioden. Det settes opp skilt i området for å opplyse om dette. 

23.01.2023 08.00

Stenger undergang mellom Furulunden og Hindalsveien

Torsdags morgen 19.01 stenger vi undergangen mellom Furulunden og Hindalsveien. Undergangen må vi stenge for å sprenge ut og gjøre klar for ny mur som skal bygges i dette området. Når prosjektet er ferdig skal alminnelig biltrafikk avvikles i kulvert under bakken, mens buss, gang og sykkeltrafikk avvikles på bakkenivå. Undergangen skal etter hvert fjernes for å gjøre plass til den nye kulverten under bakken. Kartet under viser skiltet rute for gående og syklende. Vi etablerer overgangsfelt i Hinnasvingene, som gir mulighet for å krysse veien. Eksisterende kantstein fjernes, slik at de på hjul kommer seg over på eksisterende gang- og sykkelsti når de skal krysse veien. Undergangen ved Stasjonsveien vil fremdeles være åpen. Det blir ingen endring for kjørende i forbindelse med dette arbeidet.

Kart som viser stengt undergang.  - Klikk for stort bildeKart som viser arbeidet i området.

 

17.01.2023 13.00

Oppstart i nytt arbeidsområde i Hinnasvingene

Nå starter KSR opp arbeid i nytt område i Hinnasvingene. I dette området skal det legges nytt vann- og avløp. Vi skal også utvide fortauet på deler av strekningen slik at det kan kobles til nye fortau som bygges i forbindelse med Bussveien. Arbeidet vil primært foregå i eksisterende veibane, men vi berører også enkelte eiendommer på vestsiden av veien. Bildet under viser nytt arbeidsområde.

Hinnasvingene

Vi starter først opp med å renske bort vegetasjon i området. Når dette er gjennomført må det sprenges og meisles bort eksisterende fjell slik at fortauet kan utvides og nytt vann- og avløp kan legges. Før vi kan sprenge må vi bore hull ned i bakken. Det blir montert støydempende duk på byggegjerder på hver side av arbeidsområde. Dette vil reduserer støy som oppstår når vi borer. KSR har begynt å sprenge i den nordlige delen av nytt arbeidsområde og forventer at sprengningsarbeidet flytter seg lenger sørover i løpet av uken. Vi forventer at bore- og sprengningsarbeidet i det gule arbeidsområde skal være ferdig i løpet av februar.

Beboere som blir berørt skal sikres tilgang til sine eiendommer når arbeidet pågår. Vår entreprenør har dialog med den enkelte nabo som blir berørt angående arbeidet som skal gjennomføres.  

SMS-varsling ved sprenging

Som vanlig benytter KSR seg av SMS-varsling ved sprenging. Naboer som ønsker SMS cirka 30 minutter før hver sprenging kan melde seg på via nabovarsling.no. 

10.01.2023 12.00

Oppstart jetpeling ved Austtunsletta

Uke 3 starter KSR opp jetpeling i et område ved Austtunsletta. De første dagene blir det arbeid med å rigge seg til med utstyr som skal brukes når det jetpeles. I dette området skal KSR bygge nedkjøringsrampe til den nye rundkjøringen. Jetpeling må gjennomføres for å kunne grave loddrett byggegrop og for å unngå grunnvannssenking. Arbeidet vil totalt pågå 4-5 uker, dette inkluderer også rigging og fjerning av utstyr. Arbeidstid for jetpeling er 07-19 mandag til fredag og lørdager fra 07-15. Arbeidet utføres av KSR sin underentreprenør Seabrokers.

Hva er jetpeling?

Målet med å pele er å stabilisere grunnvannstanden. Jetpeling går ut på at man ved hjelp av en roterende høytrykksstråle bryter ned jordas struktur, og erstatter eller blander oppløst jordmateriale med sement. Vi borer ned til fast fjell, og pumper sement derifra og oppover. På denne måten lager vi et slags kunstig fjell og grunnen rundt blir stabil. Jetpeling egner seg der det ikke er fast fjell, men mye grus og stein, og hvis grunnforholdene gjør det vanskelig å spunte når vi trenger å stabilisere grunnen i byggeperioden. Spunte er å slå, presse eller skru stålrør ned i bakken, slik at de fungerer som vegger.

Jetpeling skaper mindre støy enn andre metoder, som spunting. Jetpelingen lager bare lyd når boret føres opp og ned i vannmassene.

05.01.2023 13.00

Midlertidig omkjøringsvei på østsiden av Hinnasvingene

Uke 2 starter vi opp arbeidet med å etablere midlertidig omkjøringsvei på østsiden av Hinnasvingene som skal gå fra Hindalsdammen og ned mot Hindalsveien. Bildet under viser midlertidig omkjøringsvei, samt hvilket område vår entreprenør starter i. Arbeidet med å bygge omkjøringsveien vil pågå utover våren og det planlegges at veien skal tas i bruk før sommeren 2023. 

Veien bygger vi for å ivareta adkomst til boliger som i dag har direkte adkomst ut mot Hinnasvingene fra østsiden av veien. Denne adkomsten må etter hvert stenges når arbeidet i Hinnasvingene flytter seg lenger nordover. Da vil omkjøringsveien tas i bruk av boligene som i dag kjører direkte ut i Hinnasvingene. Den midlertidige omkjøringsveien må benyttes frem til kulvert i Hinnasvingene er ferdig bygget.

Private boliger som blir berørt i forbindelse med etablering av omkjøringsveien vil få direkte beskjed av vår entreprenør før arbeidet starter opp på deres eiendom.

04.01.2023 12.00

Arbeid i romjulen

Illustrasjonsbilde. Flyfoto av arbeidsbrakker for bussveiprosjektet på Jåttå. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto. Arbeidsbrakkene for prosjektledelsen i Bussveien og entreprenør KSR.

Nå nærmer det seg snart jul og noen rolige helligdager. Siste arbeidsdag før jul er 23.12.22, og det blir det ikke arbeid helligdagene. 

Fra Gauselvågen mot Jåtten skole blir det arbeid 27.12‒30.12.  Det blir noe lavere aktivitet, men arbeidet pågår ellers som normalt. Vi jobber med å bygge ny undergang like ved Austtunsletta. Det blir også sprengningsarbeid nærmest Jåtten skole, nær Diagonalen. Mer informasjon om sprengningsarbeidet i dette området finner du i innlegget under. Arbeidstid i romjulen er 07.00‒15.00, men ved behov kan det bli arbeid til 19.00.

I Hinnasvingene blir det ikke arbeid mellom 24.12.22 og 02.01.2023.

Vi i Rogaland fylkeskommune og bussvei-prosjektet ønsker dere alle en god jul!

21.12.2022 14.15

Starter graving og sprengning for ny rundkjøring

Flyfoto med markert felt som viser hvor det blir graving og sprenging det neste halve året på Jåttå. - Klikk for stort bildeMarkert felt viser hvor det blir graving og sprenging det neste halve året på Jåttå.

Vi har startet grave- og sprengningsarbeidet for ny rundkjøring i området ved Jåttå videregående skole. Arbeidet vil først pågå langs Jåtten skole og opp mot Diagonalen.

Entreprenøren forventer å være ferdig med å sprenge og grave ut området sommeren 2023. Utgraving og bygging av nye konstruksjoner vil pågå parallelt i dette området. Bildet viser området som skal graves ut.

Sprenging

Når vi sprenger, starter vi å bore hull i fjellet med en borerigg. Boreriggen til entreprenøren (KSR) er utstyrt med «silent kit», som betyr at selve boretårnet er rammet inn med en kasse. Denne kassen reduserer støyen når vi borer. Når hullene er ferdig boret, sprenger vi bort deler av fjell for et gitt område. Så gjentas prosessen videre. Sprengningene varsler vi med støtvise signal før vi sprenger. I dette området sprenges det ikke mellom 07.00-08.30 og 14.00-15.30. Det blir sporadiske sprengninger etter behov.

Nabovarsling.no

Entreprenøren varsler også sprengingen på nabovarsling.no. Der kan du registrere ditt mobilnummer, og bli varslet via SMS, omtrent 30 minutter før det sprenges. Ønsker du kun å motta varsel for dette området, huker du av for 'Gauselvågen/Karusellen'. På siden får du innsyn i planlagte sprengninger, samt oversiktskart som viser hvor det skal sprenges. Vi plasserer også rystelsesmålere på nærliggende boliger i området hvor vi sprenger.

Endring i arbeidstid siste uke før jul

Siste uken før jul (uke 51) skal entreprenøren frese bort asfalt. For at det skal bli mest mulig effektivt, jobber entreprenøren derfor fra klokka 7 til 21 denne uken . Asfalt skal freses bort i arbeidsområdet som er markert i bildet.

19.12.2022 09.10

Bussveien legger om trafikken i Diagonalen ved Jåttåvågen

Rogaland fylkeskommune er godt i gang med å bygge Bussveien mellom Vaulen og Gausel. Natt til fredag 16. desember stenger fylkeskommunen av deler av Diagonalen i Jåttåvågen og oppretter i stedet to nye omkjøringsveier for biltrafikken i området.

Les mer om omleggingen her. 

 

15.12.2022 08.00

Varsel om trafikkomlegging

Natt til fredag 16.12 planlegger vi å stenge den store rundkjøringen ved Diagonalen. Trafikken ledes om på to nye omkjøringsveier. Se kart. Den ene omkjøringsveien etableres langs Jåttå vgs og ned til jernbanebroen. Den andre omkjøringsveien blir etablert langs Austtunsletta og videre mot Diagonalen.

Kjørende som kommer fra retning Hinna og skal videre mot Diagonalen må kjøre opp mot Gauselvågen, før man kan kjøre videre mot Diagonalen. Vi etablerer eget felt mot Diagonalen. 

Når omkjøringsveiene tas i bruk kan KSR starte å grave ut og klargjøre for nye konstruksjoner som skal bygges i området. Det er ikke planlagt flere større trafikkomlegginger i dette området før starten av 2024.

Nattarbeid 16.12 i forbindelse med trafikkomlegging

Veiene i dette området er tungt trafikkert så det er nødvendig med forberedende arbeid natt til 16.12. På den måten påvirker vi trafikkflyten i området i minst mulig grad. Arbeidet starter opp kl. 21.00, torsdag 15.12, og skal være ferdig innen kl. 06.00, fredag 16.12. Vi freser vekk veimerking i områdene hvor vi må koble eksisterende vei sammen med ny omkjøringsvei før ny vei kan merkes opp. Vi setter ut nye skilter, samt sperringer for veiene som skal stenges.

 

13.12.2022 14.00

Sprengningsarbeidet i Hinnasvingene

Neste uke starter vi igjen opp med sprengningsarbeidet i Hinnasvingene. Sprengningsarbeidet vil fortsatt foregå innenfor arbeidsområde fase 1. KSR har så langt sprengt og gravd ut for ny adkomstvei til Hindalsveien. Nå fortsetter de å sprenge ut for ny rundkjøring, ny høyde for veibane, samt nye murer som skal bygges i området.

Nabovarsling.no

KSR benytter seg av SMS-varsling for sprenging på dette prosjektet. På nabovarsling.no kan du registrere ditt mobilnummer. Du vil da bli varslet via SMS, omtrent 30 minutter før det sprenges. På siden får man innsyn i planlagte sprengninger, samt oversiktskart som viser hvor det skal sprenges. Naboer som tidligere har registrert seg behøver ikke å gjøre det på nytt.

08.12.2022 14.00

Tidlig oppstart i forbindelse med utgraving av masser

KSR har i dag startet opp arbeidet med å grave ut masser like ved Jåtten skole. I dette området skal det graves ut for ny rundkjøring som skal etableres under bakken, samt vann- og avløpsledninger som skal legges om. Fremover blir det oppstart i arbeid kl. 06.00 i hverdager. Fra 06.00-07.00 er det kun masser som skal lastes ut. Maskinfører vil ha stort fokus på grave- og lasteteknikk slik at støyen reduseres i størst mulig grad.  Kartet under viser arbeidsområde, samt kjøreretning for tungtransport.

 

 

05.12.2022 16.00

Trafikkomlegging

Mandag 28.11 planlegger vi å legge om trafikken på en strekning fra jernbanebroen ved Jåttå VGS opp mot Jåtten skole. Veien trekkes nærmere jernbanen og det etableres to nye rundkjøringer på strekningen. En like ved jernbanebroen og en ved innkjørselen til Jåtten skole. Deler av den store rundkjøringen ved Diagonalen stenges av, og det blir nytt kjøremønster i dette området. Omkjøringsveien langs jernbanen blir liggende ut 2023. Det blir ingen endringer for gående og syklende i forbindelse med denne trafikkomleggingen.

I helgen arbeider vi med å klargjøre for trafikkomleggingen. Vi setter ut tung sikring, setter ut skilter og merker opp til nytt kjøremønster. Arbeidet er ikke spesielt støyende. Arbeidstid i helgen er 07.00-19.00. Det blir manuell dirigering etter behov.  

 

25.11.2022 13.00

Åpner bro og stenger underganger

I morgen ettermiddag (16.11) stenger vi av undergangene ved den store rundkjøringen ved Diagonalen. Den midlertidige gangbroen over Boganesveien skal tas i bruk, og sikre adkomst fra begge sider av Boganesveien i anleggsperioden etter at undergang er stengt. Gangbroen er to meter bred, tilrettelagt for gående og syklende og blir stående frem til slutten av 2024.

Bussholdeplassene ved Boganesveien flyttes midlertidig litt lenger mot Hinna sentrum.

Kartet under viser rute for gående og syklende som ønsker å krysse Boganesveien, samt ny plassering av bussholdeplasser.

 

15.11.2022 14.00

Gang- og sykkelbro Boganesveien

Som flere sikkert har fått med seg har vi montert gang- og sykkelbro i Boganesveien over til Jåtten skole. Dette er den samme broen som tidligere var plassert ved Gausel stasjon på bussvei-strekningen som snart er ferdig der. Nå skal vi benytte broen i bussvei-prosjektet Stasjonsveien-Gauselvågen for å sikre adkomsten til begge sider av Bogansveien mens arbeidet i området fortsetter. Det gjenstår noen arbeider før broen er klar til bruk i løpet av de neste ukene.

 

 

04.11.2022 11.00

Jobber i helgen for å montere midlertidig gangbro ved Jåtten skole

Oversiktsbilde med markeringer som viser område for arbeid og hvor den midlertidige gangbroen kommer. - Klikk for stort bildeMyke trafikanter får en midlertidig gangbro over fylkesveien mens vi bygger Bussveien i Jåttåvågen.

I morgen, torsdag 27. oktober starter vi arbeidet med å montere den midlertidige gangbroen ved Jåtten skole. Deler av gangbroen skal stå inne i skolegården til Jåtten skole. Derfor jobber vi i helgen når skolen er stengt. 

Torsdag og fredag er arbeidstiden 07.0020.00. Lørdag og søndag er arbeidstid 08.0020.00. Vi setter gangbroen på plass ved å bruke en kran, og arbeidet er ikke spesielt støyende.

Det blir manuell dirigering når vi monterer den delen av broen som krysser Boganesveien. Hvis alt går etter planen, er broen klar for bruk i løpet av neste uke.

Fremdeles åpne underganger

Undergangene ved den store rundkjøringen ved Diagonalen forblir åpne frem til midten av november. Når vi stenger undergangene må gående og syklende krysse Boganesveien ved å bruke gangbroen. Vi gir beskjed i god tid før vi stenger undergangene.

Flytter bussholdeplasser

Neste uke flytter vi også bussholdeplassene i retning Hinna. Vi fjerner vollen langs Jåtten skole for å gi plass til midlertidig bussholdeplass. På et kort strekk langs Boganesveien har vi også lagt om gang- og sykkelveien i forbindelse med arbeidet som skal gjennomføres i dette området.

 

26.10.2022 12.20

Endring for gående og syklende et lite stykke langs Jåtten skole

Nå blir det endring for gående og syklende et lite stykke langs Jåtten skole. I dette området skal vi fjerne eksisterende voll og etablere midlertidige bussholdeplasser.  KSR vil også etter hvert gå i gang med montering av gangbro for gående og syklende. Vi legger ut informasjon her før vi går i gang med montering av gangbro.

 

24.10.2022 08.00

Lærte elever om blindsone

elever i skolegård - Klikk for stort bildeElevene på Jåtten skole kom i grupper, og fikk se hvor stor blindsonen er for sjåføren i store kjøretøy.

– Vi har lært at vi skal vinke til sjåføren!

Elevene ved Jåtten skole har denne uken fått opplæring i hva en blindsone er, og hvor vanskelig det er for sjåførene i store kjøretøy å se dem når de beveger seg tett opp til bilene.

Entreprenøren som bygger Bussveien mellom Vaulen og Gausel for oss, KSR, avsluttet uken med å stille opp i skolegården med en lastebil, for at elevene selv fikk oppleve blindsonen. Målet er at barna skal få bedre innsikt i å ferdes i trafikken hvor det er anleggstrafikk og større kjøretøy.

– Vi setter stor pris på at entreprenøren som bygger Bussveien for oss tar trafikksikkerhet på alvor. At de tar seg tid til å lære barna hvordan de kan bli tryggere i trafikken rundt anleggsområdet er veldig viktig! Vi vet at vi skaper store ulemper for alle som beveger seg rundt anlegget, og slike kampanjer er derfor viktige for å hindre trafikkfarlige situasjoner mellom myke trafikanter og anleggskjøretøy, sier Harald Bøhn, enhetsleder for Bussveien.

Elevene har lært om blindsone i klasserommet også, der entreprenøren blant annet viste disse videoene:

Blindsone og refleks Jåttå: Blindsoner og refleks KSR 1 - YouTube

Blindsone: HMS kampanje sikkerhetsone lastebil - YouTub

 

22.10.2022 10.35

Starter å bygge undergang ved Austtunsletta

KSR er nå ferdig med å sprenge ut for ny undergang like ved Austtunsletta. I slutten av oktober starter de arbeidet med å bygge undergang. Før arbeidet starter opp vil det bli montert kraner og satt opp kontainere like ved.

 

20.10.2022 16.00

Starter å sprenge i Hinnasvingene

Vi har tidligere varslet at vi starter å sprenge i Hinnasvingene i uke 41, men vi har nå fått beskjed om at entreprenøren begynner å sprenge allerede tirsdag 4. oktober. I morgen starter KSR å sprenge i Hinnavågen der vi tidligere har revet flere boliger. Vi skal sprenge flere steder i anleggsområde til fase 1. Vi forventer at sprengningsarbeidet i denne fasen vil pågår fram til midten av november. Sprengingene varsler vi med støtvise signal før vi sprenger.

KSR benytter seg av SMS-varsling for sprenging på dette prosjektet. På nabovarsling.no kan du registrere ditt mobilnummer. Du vil da bli varslet via SMS, 30 minutter før det sprenges.

03.10.2022 14.00

Informasjon oppstart Hinnasvingene

Tidlig oppstart mandag 03.10

Mandag 03.10 stenger vi Hinnasvingene for gjennomkjøring kl. 06.00. Vi stenger veien tidlig om morgenen før trafikken tar seg opp i området. Dette betyr at entreprenør vil ha folk ut i området fra ca. 05.00 denne dagen. Arbeidet består hovedsakelig av å sette opp skilt og sette klar gjerder i områdene hvor vi stenger for gjennomkjøring.  

Arbeid de neste ukene

Når Hinnasvingene er stengt for gjennomkjøring starter vi å fjerne eksisterende vei i område til fase 1. Ny adkomstvei til Hindalsveien, samt ny rundkjøring ligger på et lavere nivå enn dagens veihøyde. Dette innebærer at vi må sprenge oss ned til ny høyde. Sprengningsarbeidet forventer vi starter i løpet av uke 41 og vil i denne fasen pågå fram til midten av november. Det vil også være behov for å meisle bort fjell de stedene hvor det ikke lar seg gjøre å sprenge. Når terrenget er senket til korrekt høyde starter KSR å etablere ny adkomstvei til Hindalsveien. Parallelt med dette arbeidet vil det også pågå arbeid med å legge nytt vann- og avløp som skal kobles på eksisterende ledninger i sørenden av Hinnasvingene.

Sprenging

Når vi sprenger starter vi å bore hull ned i bakken med en borerigg. Boreriggen til KSR er utstyrt med «silent kit», som betyr at selve boretårnet er rammet inn med en kasse. Denne kassen reduserer støyen når vi borer. Når hullene er ferdig boret, sprenger vi bort deler av fjell for et gitt område. Så gjentas prosessen videre. Sprengingene varsler vi med støtvise signal før vi sprenger.

Nabovarsling.no

KSR benytter seg også av SMS-varsling for sprenging på dette prosjektet. På nabovarsling.no kan du registrere ditt mobilnummer. Du vil da bli varslet via SMS, 30 minutter før det sprenges. KSR plasserer også rystelsesmålere på nærliggende boliger i området hvor vi sprenger.

Arbeidstid

De neste ukene vil normal arbeidstid være mandag til fredag 07.00-15.00. Ved behov pågår arbeidet frem til kl. 19.00. Vi varsler god tid i forveien hvis det blir endring i arbeidstid.

 

30.09.2022 11.00

Hinnasvingene stenges for gjennomkjøring mandag 03. oktober

Vi stenger Hinnasvingene for gjennomkjøring mandag 03. oktober kl. 06.00. Det vil stå trafikkvakter i begge ender av Hinnasvingene det første døgnet. I Hinnasvingene skal vi bygge en kulvert som skal være omtrent 500 meter lang og skal lede biltrafikken under bakken slik at bussen får forsinkelsfri fremkommelighet i Bussveien som kommer i Hinnasvingene. Vi regner med å åpne kulverten våren 2025.

Veien blir først stengt for gjennomkjøring i begge ender av det rødskraverte området, se kart under. Det blir mulig å kjøre til/fra eiendommene sør for det rødskraverte området i hele anleggsperioden, mens adkomsten til eiendommene nord for det skraverte området kun er åpen i starten av anleggsperioden. Vi stenger adkomster og veier til Hinnasvingene når entreprenøren begynner å bygge kulverten fra sør mot nord. Før vi stenger veien opparbeider vi nye adkomstveier. Vi gir beskjed i god tid før endringer trer i kraft.

Starter å bygge ny tilkomstvei ved Hindalsveien

Når vi stenger Hinnasvingene for gjennomkjøring starter entreprenøren å bygge ny tilkomstvei ved Hindalsveien.  Ny vei bygger vi først for å sikre beboere i Hindalsveien kjøreadkomst gjennom hele byggperioden.  

I dette området skal vi også etablere flere støttemurer, samt legge nye vann- og avløpsrør som skal kobles på eksisterende rør i nedre del av Hinnasvingene. Vi antar at store deler av disse arbeidene er ferdig februar 2023.

Entreprenør starter å grave ut kulverten som skal bygges i Hinnasvingene når disse arbeidene er ferdig.

28.09.2022 12.00

Endring i gang- og sykkelsti langs Jåttå vgs

Arbeidet med å legge nytt fjernvarme- og vann- og avløpssystem i Jåttåvågveien er godt i gang. KSR starter nå å klargjøre for fase to av dette arbeidet som skal pågå på sørsiden, nærmest Jåttå vgs. I forbindelse med dette arbeidet trekker vi gang- og sykkelsti nærmere Jåttå vgs. Kjørevei inn til skolen er, og vil fortsatt være åpen. Når arbeidet er ferdig på nordsiden, nærmest vår brakkerigg, forskyves trafikken noe i retning nord. Undergangen ved Jåttå vgs vil være åpen for gående og syklende når arbeidet pågår. Gang- og sykkelsti legges om onsdag 21. september.

 

21.09.2022 13.00

Oppstart ny undergang ved Austtunsletta

Onsdag 21. september  legger vi om trafikken på en strekning ved Gauselvågen. I dette området bygger vi ny undergang for gående og syklende. Vi må derfor lede gående, syklende og kjørende bort fra anleggsområdet. Busstoppene flytter vi også bort til omkjøringsveien. Eksisterende undergang vil være åpen når arbeidet pågår. Når vi har lagt om trafikken starter vi å sprenge og grave ut området hvor ny undergang skal bygges. Utgraving og sprenging skal etter planen pågå ut oktober. Når hullet er ferdig utgravd, starter vi å etablere ny undergang. Undergangen skal være ferdig våren 2023.

  

21.09.2022 09.00

Statusoppdatering august 2022

Arbeider ved Diagonalen

Vi klargjør nå for å legge nytt vann og avløp og fjernvarme langs Jåttå videregående skole og ned mot jernbanebroen. Gang- og sykkelvei er lagt om langs skolen, og i samme område har vi stengt gang- og sykkelveien på den ene siden av Jåttåveien.  

I løpet av de neste månedene kommer vi til å klargjøre for omkjøringsveier som må brukes når vi bygger den nye rundkjøringen under bakken ved Diagonalen. Vi er opptatt av at det er trygt for myke trafikanter. Derfor legger vi til rette for at gående og syklende får en trygg, og samtidig kortest mulig vei rundt anleggsområdet. Derfor bygger vi nå flere midlertidige rundkjøringer og omkjøringsveier.

Planen er å legge om trafikken i midten av november 2022, til et trafikkmønster som varer ut 2023. Undergangene ved Austtunsletta og over Diagonalen vil være åpne i denne perioden. Undergangen ved Jåttåvågveien blir stengt når midlertidig gang- og sykkelbro ved Jåtten skole er på plass. Broen skal være klar til bruk rundt midten av oktober.

Endring i gang- og sykkelvei langs Austtunsletta

Allerede mot slutten av uke 36 stenger vi gang- og sykkelveien ved Austtunsletta, og klargjør for midlertidig omkjøringsvei langs Austtunsletta. Skiltet rute for gående og syklende blir på baksiden av boligfeltet ved Austtunsletta.  

Flytter bussholdeplassen

For å bygge den nye undergangen for gående og syklende ved Austtunsletta, må vi rute trafikken rundt arbeidsområdet. Derfor må vi flytte rundkjøringen litt nærmere innkjørselen til Gauselvågen. I tillegg flytter vi bussholdeplassen, slik at det blir busstopp ved omkjøringsveien. Vi forlenger også undergangen, og holder den åpen i anleggsperioden. Trafikken ruter vi om i midten av september.

Arbeider i Hinnasvingene

I Hinnasvingene er entreprenør KSR og underentreprenør Nordbø Maskin i gang med å etablere to nye adkomstveier i Nålestien og Skogveien. Arbeidet pågår ut september. Vi kommer med mer informasjon om arbeid i Hinnasvingene i løpet av september.

SMS-varsel ved sprenging

Vi må sprenge bort fjell når vi legger nytt vann og avløp langs Jåttå videregående, og når vi graver ut for ny undergang. Det vil ikke pågå sprengningsarbeid i tidsrommene klokken 07.00–08.30 og 14.00–15.30. Naboer som ønsker SMS-varsling før hver sprenging kan melde seg på via nabovarsling.no

Arbeidstid

I området ved Diagonalen vil normal arbeidstid være mandag til fredag 07.00-15.00. Er det behov for overtid arbeider vi til 20.00. Vi sender ut SMS-varsling til nærmeste naboer hvis det blir endring i arbeidstid.

Videre informasjon og kart

Fremover kommer vi til å legge ut informasjon på denne siden. Oppdatert kart over hvor du kan gå og sykle ligger øverst på siden. Vi sender ut SMS til naboer hvis det skjer arbeid du som nabo bør vite om. Følg gjerne Bussveien på Facebook. 

 

07.09.2022 14.00

Veiarbeid Skogveien og Nålestien

Denne uken kommer KSR og underentreprenør Nordbø Maskin til å starte opp arbeid i Nålestien og Skogveien/Gamleveien. Det blir ingen endring i kjøremønsteret for naboer i området, men det kan være behov for å stenge noen veier i korte perioder. Naboer som blir berørt av dette blir varslet på forhånd av entreprenør. I Skogveien lager vi ny innkjørsel for noen boliger som i dag har utkjørsel fra Gamleveien og Hinnasvingene. I Nålestien opparbeider vi helt ny adkomstvei for naboer som i dag kjører direkte ut i Hinnasvingene.

Arbeidstid er 07.00-15.00 alle hverdager. Ved behov pågår arbeidet frem til kl. 19.00.

Arbeidet i Skogveien og Nålestien foregår samtidig og det er forventet at arbeidet skal være ferdig i midten av oktober.

Stine Reed   

30.08.2022 09.00

Merker anleggsarbeidet i Jåttåvågen

Arbeid på nordsiden av brakkeriggen de nærmeste ukene. Denne uken starter vi arbeidet med å legge nytt fjernvarme- og vann- og avløpssystem langs Jåttå videregående skole og ned til jernbanebroen.

I første omgang vil arbeidet pågå på nordsiden, nærmest vår brakkerigg. Vi forskyver da trafikken litt sørover mot Jåttå videregående skole.

Vi må også stenge gang- og sykkelsti på nordsiden når arbeidet pågår på denne siden av veien. Denne siden blir stengt for gående og syklende i 3-4 uker. Når arbeidet starter på sørsiden, forskyver vi trafikken til motsatt side av veien. Gang- og sykkelsti vil da være åpen på begge sider av veien. Det blir ett kjørefelt i hver retning. Husk å følge skiltene, enten du er fotgjenger, syklist eller bilist! Bildene viser hvordan trafikken vil gå når arbeidet starter opp.

Arbeid i Jåttåvågen i høst. 

17.08.2022 16.00

Spadestikk

Dette er andre gangen denne uken vi offisielt åpner anleggsarbeidet på en strekning i Bussveien mellom Stavanger og Sandnes 🚌😊☀️Strekningen vi skal bygge sammen med arbeidsfellesskapet KSR (Risa AS og Kruse Smith Anlegg), er det største prosjektet i Bussveien og består av 2500 meter bussvei fra Stasjonsveien på Vaulen til Gauselvågen noen hundre meter fra Diagonalen i Jåttåvågen. Prosjektet skaper grobunn for byutviklingen som planlegges i det gamle industriområdet i Jåttåvågen. Det er lagt opp til 6000 nye arbeidsplasser og 1500 boliger i dette området.

Bussen får full fremkommelighet i egne felt med gange og sykkel lagt til sidene langs mesteparten av strekningen. De delene der bussen ikke har eget felt, kjører bussen i midten på lignende måte som vi bygger på Gausel. Vi bygger bro over jernbanen fra Hinnasvingene og en ny rundkjøring ved diagonalen som sikrer god fremkommelighet til kollektivreisende og en ny forbindelse til det nye sykehuset som bygges. Arbeidet Bussveien utfører ved Diagonalen skal ferdigstilles innen utgangen av 2024.

- Det er gledelig at det er et arbeidsfellesskap med to anerkjente selskaper her i regionen som skal bygge denne viktige delen av Bussveien. Dette er aktører som er flinke til å ta inn lærlinger i prosjektene, og det er alltid kjekt å høre. Denne delen av Bussveien er et godt eksempel på at prosjektet skaper store verdier utover kun bussveistrekningen som bygges. I dette området skal det lages en ny bydel som er viktig for innbyggere og næringsliv i region. Jeg ser frem til å se transformasjonen som kommer i sammenheng med Bussveien her i Jåttåvågen, sa fylkesordfører Marianne Chesak, før hun satte seg gravemaskinen og offisielt innviet anleggsarbeidet som skal være ferdig sommeren 2026.

 

30.06.2022

Starter sprengningsarbeid

 

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse Arbeidsfellesskapet Kruse Smith og Risa (KSR) har nå revet Gauselvågen 2 og starter i løpet av neste uke med sprengningsarbeid i dette området. Det blir satt opp rystelsesmålere og støymålere før vi starter arbeidet. Vi regner med å sprenge ut august, inntil fire salver om dagen. 
Sprengingene varsles med støtvise signal cirka to minutter før vi sprenger. I tillegg har vi folk ute som sperrer av det aktuelle området. Det blir korte stopp i trafikken før vi sprenger (cirka fem minutt). Vi sprenger ikke mellom 07.00-08.30 og 14.00-15.30. Naboer som ønsker SMS-varsling før hver sprenging kan melde seg på via nabovarsling.no.  

17.06.2022

Nyhetsbrev

KSR er entreprenøren som skal bygge Bussveien mellom Stasjonsveien og Gauselvågen på vegne av Rogaland fylkeskommune. KSR er et samarbeid mellom Risa AS og Kruse Smith Anlegg AS.


KSR har allerede startet forberedende arbeid i området ved Diagonalen, og snart starter vi anleggsarbeidet. Utover våren og sommeren kommer de til å sette opp brakkerigg, rive bygninger, lage midlertidige parkeringsplasser, og starte å legge om vann og avløp i dette området. Mer informasjon om arbeidet som kommer kan du lese i nyhetsbrevet som ble sendt ut. 

Fv. 44 Bussveien Stasjonsveien - Gauselvågen, nyhetsbrev 2, 2022 (PDF, 938 kB)

01.06.2022 08.00

Setter i gang forberedende arbeider

Snart går startskuddet for byggingen av Bussveien mellom Stasjonsveien og Gauselvågen 🚌 Før vi er skikkelig i gang etter sommerferien, setter KSR i gang med mindre forberedende arbeider 🏋️‍♂️ Denne uken startet de å rive bygningen ved Gauselvågen 2. Bygget fjerner vi for å lage ny parkeringsplass, samt ny innkjørsel til Jåttå vgs. Vi har behov for å bruke området når vi bygger ny kulvert ved Gauselvågen i anleggsfasen, og når trafikken legges om midlertidig. Rivingsarbeidet pågår 3-4 uker og arbeidstiden er i hovedsak fra 0700 – 1500. Det er sannsynlig at KSR starter opp med flere forberedende arbeider de neste månedene i dette området. Vi varsler nærmeste naboer før arbeidene starter 😊

 

20.05.2022

Ser frem til et godt samarbeid

Vi nærmer oss byggestart for Bussveien mellom Stasjonsveien og Gauselvågen 🚌👷 Vi har begynt med forberedende arbeider, men vi er ikke skikkelig i gang med de store anleggsarbeidene før etter sommerferien. Denne uka møttes byggherre Rogaland fylkeskommune og arbeidsfellesskapet KSR (Risa AS og Kruse Smith Anlegg), COWI , kabeletater, og andre involverte i prosjektet for å snakke om hvordan vi skal samarbeide de neste årene.

På timeplanen stod blant annet helse, miljø og sikkerhet, ytre miljø, krav til rapportering, kommunikasjon, og mange andre spennende temaer vi skal samarbeide om i årene som kommer. Vi vet at Bussveien gjennom Jåttåvågen blir bra til slutt, men først blir det cirka fire år med byggearbeid før vi er ferdige. Både fylkeskommunen og KSR er enige om at vi skal gjøre det vi kan for at ulempene blir så små som mulig. Begge parter ser fram til et godt samarbeid, både oss imellom og med alle berørte.

Vi gleder oss til å komme i gang 😊

Følg oss gjerne på Facebook og på fylkeskommunen sin nettside for oppdateringer. https://www.rogfk.no/.../kart-med-status-delstrekninger/

 

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

13.05.2022