Jernbaneveien-Olav Vs gate-Elvegata

Stenger Elvegata ved Amfi

Elvegata med veiarbeid. - Klikk for stort bildeElvegata blir stengt mellom Olav V's plass og Julie Eges gate fra mandag 19. juni.

Arbeidet med Bussveien i Sandnes sentrum har pågått siden i vinter, hele tiden med trafikk gjennom Elvegata. Blant annet er store deler av fortauene på begge sider opparbeidet med skifer.

De kommende ukene kommer entreprenøren først og fremst til å klargjøre gaten til Blink-festivalen.

‒ Når vi legger asfalt og setter kantstein trenger vi området til maskinene våre, forklarer Espen Hauge, byggeleder i Rogaland fylkeskommune.

St. Olavs gate åpen igjen

Når vi nå stenger Elvegata, kan vi jobbe mer fritt, og begynne på arbeidet midt i veien.

Det blir mulig å bruke rundkjøringene på begge sider av strekningen.

‒ Grunnen til at vi kan stenge nå, er at St. Olavs gate åpner igjen den 16. juni. Da har trafikken en alternativ kjørerute, forklarer byggelederen.

Han presiserer at myke trafikanter og varelevering fremdeles kommer til området fra begge kanter, og legger til at Blinken går som normalt gjennom Elvegata.

‒ Vi oppfordrer likevel myke trafikanter til å benytte alternativ rute som er skiltet via Holbergsgate.

Vi har skrevet litt mer om arbeidene i Elvegata her: Stenger Elvegata mellom Olav V's plass og Julie Eges gate

16.06.2023

Fremdeles omveier for myke trafikanter

kart som viser omvei for de som går og sykler - Klikk for stort bildeFremdeles omveier for deg som går og sykler ved i Elvegata. Grønn stiplet linje viser åpne veier. Rødt viser arbeidsområde.

I Elvegata er vi godt i gang med arbeid i fortauet på østsiden, mot kulturhuset og biblioteket.

Vi skifter rør og kabler i bakken, og lager sykkelfelt. Til slutt legger vi skifer på fortauet, slik som på vestsiden, utenfor den nye mathallen.

På vestsiden, mot Amfi, jobber vi også med fortau og sykkelfelt. Der skal alt være ferdig i slutten av mai.

Oversiktsbildet viser med grønn stiplet linje hvor det nå er åpent for myke trafikanter, og vi anbefaler alle å følge skiltene, for å kunne ferdes trygt forbi anleggsområdet. Røde felt viser hvor entreprenøren jobber.

Biltrafikk går fremdeles i begge retninger i Elvegata.

Bussvei-prosjektet gjennom Sandnes sentrum omfatter hele strekningen mellom Jernbaneveien via Olav V’s plass og Elvegata, til Julie Eges gate. Denne delen av Bussveien blir forbeholdt buss og myke trafikanter når den er ferdig.

Vi oppdaterer denne siden om eventuelle endringer.

 

27.04.2023

Se ned før du går inn!

Bilde som viser skiferstein på fortuaet foran Amfi Vågen i Sandnes. - Klikk for stort bildeFortauet i Elvegata, langs Amfi Vågen har fått skiferdekke.

Ble det ikke fint? Sytti kvadratmeter med skifer-fortau. Mens Sandnesgauken torsdag feirer den flotte, nye mathallen innendørs i AMFI Vågen, kan vi gi entreprenør Stangeland Maskin et klapp på skulderen på utsiden, i Elvegata.

I arbeidet med Bussveien som kommer gjennom Sandnes sentrum, har vi de siste ukene jobbet iherdig med å legge skifer, og få ferdig fortauet ved inngangen til den nye mathallen.

Vi er likevel langt fra ferdige med arbeidet i Elvegata. I månedene framover skal vi lage sykkelfelt og fortau og sykkelfelt på andre siden - og bussvei i midten. Derfor er Elvegata et anleggsområde fremdeles.

Men vi har åpnet gangfeltet over Elvegata, sånn at folk som skal til mathallen kan krysse veien der.

Flyfoto som viser hvor myke trafikanter kan krysse Elvegata. - Klikk for stort bildeRød linje viser vei for fotgjengere som vil til mathallen.

 

10.03.2023

Stenger Jernbaneveien for å bygge Bussveien

Bilde med kart over omkjøringsruter. - Klikk for stort bildeKartet viser Jernbaneveien i Sandnes og omkjøring for bil og gang- og sykkel.

Det blir vanskeligere å komme seg gjennom Sandnes sentrum framover når vi stenger deler av Jernbaneveien, men vi skilter omkjøring via Langgata. Elvegata er også åpen, forklarer prosjektleder Åsne Nord-Varhaug i Rogaland fylkeskommune.

Bussveien mellom Stavanger og Sandnes skal stå ferdig i 2026. På strekningen pågår byggearbeid både ved Jåttåvågen, på Gausel og Forus. Strekningen forbi Gausel stasjon ble ferdig i desember, mens strekningen mellom Hillevåg og Hinna i Stavanger og på Forussletta i Sandnes ble ferdige for flere år siden.

Arbeidet som har startet i Sandnes nå, går fra Jernbaneveien via Olav V’s plass og Elvegata, til Julie Eges gate. Denne delen av Bussveien blir forbeholdt buss og myke trafikanter når den er ferdig.

I tillegg til arbeidet med Bussveien graver Sandnes kommune for å skifte vann- og avløpsledninger i St. Olavsgate. Den har vært stengt siden i januar, men åpner for trafikk til påske.

Skilter om for myke trafikanter

Både Sandnes kommune og fylkeskommunen er opptatt av at også de som går og sykler skal komme trygt fram i anleggsperioden. I all hovedsak må de følge omkjøringsveien som gjelder for biltrafikk

‒ I Langgata er det fortau langs veien for myke trafikanter og sykkelfelt i veien. De som sykler og går skal også ha mulighet til å komme til alle eiendommene i sentrum, blant annet Læringssenteret i Jernbaneveien, sier Nord-Varhaug.

Graver sør i Elvegata

Arbeidet med Bussveien har allerede startet lenger sør i Elvegata. I første omgang legger fylkeskommunen nye rør og ledninger i fortauet på vestsiden i Elvegata, før vi bygger nytt fortau i skifer, og lager sykkelfelt. Fortau og sykkelfelt på andre siden kan brukes inntil entreprenøren begynner å grave der også.  

‒ Vi beklager ulempene, men vi gjør det vi kan for at de blir så små som mulig. Vi kommer til å skilte og varsle all omkjøring, så folk må følge den, oppfordrer prosjektlederen.

Hun presiserer at det er særlig viktig at førere av høye kjøretøy følger skiltene. Omkjøringsveien via Langgata går nemlig under jernbanen, der det på det laveste bare er 3,7 meter høyt.

Ved å følge lenkene under, får du et kart over åpne og stengte veier i Sandnes kommune.

ByggeprosjekterSentrum_MND (arcgis.com)

ByggeprosjekterSykkel_MND (arcgis.com)

Les gjerne mer om endringer i Sandnes sentrum hos Sandnes kommune her.

01.02.2023

I gang med å Rive Altona-bygget

Arbeidet med å flytte, rive og kappe bygg i Strandgata for å gjøre plass til den kommende Bussveien, er godt i gang. Demontering av sjøhus i Strandgata 109, og fylling i sjø for å sette opp sjøhusene på nytt sted er ferdig. Vi har også startet det innvendige rivningsarbeidet av Altona-bygget i Strandgata 79. I Simonsbakken(Strandgata 119b) pågår det forberedende arbeider før bygget skal kappes.

Hva skjer fremover?

Fremover starter vi opp arbeider som vil merkes mer i området. Risa er en av entreprenørene vi har inne i prosjektet og de er blant annet ansvarlig for rivningsarbeidet av Altona bygget. Etter at Risa er ferdig med arbeidet på innsiden av bygget, skal de fjerne taket på Altona. Dette arbeidet skal etter planen begynne i uke 3 og pågå et par uker. Når dette arbeidet er ferdig, starter vi rivningen av selve bygget. Vi regner med at dette arbeidet starter opp i uke 5 og pågår til uke 10.

Arbeidene med husflyttingen for øvrig fortsetter utover året, og fremdriften avhenger av at formelle tillatelser er på plass. Vi håper å starte arbeidet med å flytte husene i Strandgata 83, 105, 107, 109 og 121a første kvartal 2023. Oppstart kapping av Simonsbakken er planlagt i samme periode.

Vil arbeidet påvirke meg?

Rivningen av Altona-bygget foregår med gravemaskin og kan medføre noe støyende og støvende arbeid. Risa utfører støvdempende tiltak ved behov. Fortau på østsiden mot bygget kan bli stengt i perioder. Gang- og sykkelvei blir i så fall skiltet om til andre siden av veien. Veien ned mot sjøen ved siden av Altona holdes åpen for ferdsel, og området sikres med byggegjerder.

Når vi skal kappe Simonsbakken vil dette i perioder medføre støyende arbeider. Arbeidene foregår i hovedsak innenfor normal arbeidstid, hverdager fra kl. 07.00- 16.00. Det kan i perioder bli behov for å jobbe frem til kl. 19.00. Skulle det bli behov for å arbeide utover dette, vil dette bli varslet til de berørte.

Oversiktskart Strandgata.  - Klikk for stort bildeKart som viser hva som skal skje med hus i Strandgata.

Hvis dere har spørsmål i forhold til dette arbeidet, må dere gjerne kontakte vår nabokontakt:

Rikke B. Strøm

16.01.2023 13.00

Status Forussletta‒Stavangerveien

Illustrasjon som viser Bussveien slik den blir på Furussletta og i Stavangerveien i Sandnes. - Klikk for stort bildeIllustrasjonen viser Bussveien på Forussletta og i Stavangerveien i Sandnes.

Hva er Bussveien?

Bussveien er ett av de største samferdselsprosjektene i Norge, og vil ved ferdigstillelse utgjøre omtrent 50 kilometer med bussvei. Rogaland fylkeskommune er allerede godt i gang med å bygge Bussveien på strekningen mellom Stavanger og Sandnes.  

Bussveien består av flere reguleringsplaner og prosjekter, og disse bygges i ulike faser over flere år.

Reguleringsplan for Kvadrat–Ruten strekker seg fra Kvadrat til Sandnes sentrum, og er inndelt i fire prosjekter. Prosjektet Forussletta‒Stavangerveien er ett av disse, og strekker seg fra Kvadrat til Jernbanebrua. 

Hva har vi jobbet med det siste året?

Etter at politikerne i Sandnes vedtok reguleringsplanen i mars 2022, har fylkeskommunen jobbet for å finne de beste løsningene for bygging. Både i plan- og prosjekteringsfasen har fylkeskommunen samhandlet tett med Sandnes kommune og ulike etater, og med hjelp fra konsulent Asplan Viak.

Det har vært dialog med grunneiere som blir direkte berørte av Bussveien, blant annet i grunnervervsprosessen. Bussveien har informert om prosjektet og om grunnerverv på berørte eiendommer. Vi har fått spørsmål og innspill som vi har besvart så godt vi kan.

For å sikre godt grunnlag for videre arbeid, foretok vi i starten av året grunnundersøkelser. Resultatene viste at det stort sett er det gode grunnforhold i området. Tidlig i vår foretok vi oppmålingsarbeider, og vi har i høst hatt befaring sammen med landskapsarkitekter fra Asplan Viak på eiendommer som ligger ut mot den nye Bussveien. Enkelte eiendommer har i etterkant av dette fått tilsendt sol-/ skyggerapport som blant annet beskriver konsekvens i før- og ettersituasjon. Grunneiere som får støyskjerm på sin eiendom, har fått informasjonsbrev om støyskjerm, med valg mellom støyskjerm med eller uten glass i toppen.

Vi er opptatt av at myke trafikanter skal være trygge, og komme seg greit fram i anleggsperioden. Derfor planlegger vi dialog med Lura skole om blant annet trafikkavvikling på nyåret. Trafikksikkerhet er svært viktig, og noe vi selvsagt vil prioritere.

Hva skjer videre?

Det gjenstår fremdeles en del arbeid med prosjekteringen, men mye begynner falle på plass. Vi håper å kunne lyse ut bygging av strekningen før sommeren 2023, og starte bygging over sommeren 2023. Forarbeider vil etter planen starte opp i forkant av dette.

Vi er klar over at vi berører mange av dere i betydelig grad. Vi er derfor opptatt av å ha tett og god dialog videre, slik at vi kan gjøre ulempene litt mindre, og ta hensyn så godt det lar seg gjøre. Vi ønsker å takke for godt samarbeid og tålmodighet så langt i prosessen.

Vi kommer til å legge ut informasjon om prosjektet på denne siden framover. 

I tillegg finner du mer informasjon om Bussveien og status for de ulike prosjektene her

Følge gjerne Bussveien på Facebook

Hvis du har spørsmål om prosjektet og Bussveien du ikke finner svar på her, kan du ta kontakt med vår nabokontakt:

Rikke Strøm
E- post: rikke.beate.strom@rogfk.no
Telefon: 457 28 957

Vi ønsker dere alle en riktig god jul!

20.12.2022 15.00

Nå kjem Bussveien til Sandnes sentrum

Ordførar Stanley Wirak fekk i dag æra av å markere oppstarten på Bussveien gjennom sentrum. Det gjorde han i ein av gravemaskinane til entreprenøren. 

Les mer i denne artikkelen. 

10.11.2022 14.00

Starter omfattende gravearbeid i sentrum

Mandag 10. oktober starter arbeidet med vann- og avløp i sentrum. I første omgang blir FV44 stengt ved Olav Vs plass, og bilister må kjøre via Rådhusgata og Elvegata.

Det er flere planlagte utbygginger og veiprosjekter som vil påvirke fremkommeligheten i og gjennom Sandnes sentrum i årene som kommer.

07.10.2022 11.00

Signert kontrakt

Nå har vi nettopp signert kontrakt med Stangeland Maskin AS om å bygge bussvei i Sandnes sentrum.

- Dette er et spennende prosjekt som markerer starten på byggingen av Bussveien mellom Kvadrat og Ruten. Prosjektet er et løft for kollektivtrafikken, men ikke minst også for byutviklingen i Sandnes, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

- Prosjektet er krevende, og det passer oss bra, for vi liker å bli utfordret. Vi skal jobbe i bykjernen, tett på trafikanter og befolkningen, men dette kommer vi til å løse på en god måte. Bussveien i sin helhet synes vi er et kjempeprosjekt og et løft for regionen som vi er takknemlige for å være en del av, sier Tommy Stangeland, daglig leder i Stangeland Maskin AS.

Prosjektet Jernbanevegen-Olav V’s gate-Elvegata er et av totalt fire delstrekninger i reguleringsplanen for Bussveien mellom Kvadrat og Ruten i Sandnes, og går fra Strandgata ved Tollbugata, via Jernbaneveien, over Olav V’s plass, og videre inn i Elvegata fram til rundkjøringen ved Julie Eges gate. 

 

03.10.2022 13.00

Stangeland bygger første del av Bussveien i Sandnes sentrum

Rogaland fylkeskommune gir Stangeland Maskin AS jobben med å bygge Bussveien mellom Strandgata og Elvegata i Sandnes.

Les mer om tildelingen og arbeidet som skal gjøres i denne artikkelen. 

Snart starter arbeidet med Bussveien over Olav V's plass i Sandnes. 

05.09.2022 08.00

Utlysning Sandnes sentrum

Vi har lyst ut første del av Bussveien i Sandnes sentrum på anbud. Strekningen starter i Strandgata ved Tollbugata, cirka hundre meter fra begynnelsen av Jernbaneveien. Fra Jernbaneveien kommer Bussveien over Olav V’s plass og videre inn i Elvegata frem til rundkjøringen ved Julie Eges gate.

Bussveien langs denne strekningen blir en kollektivgate med tosidig sykkelfelt og fortau med trerekke. I motsetning til andre deler av Bussveien, stenges dette strekket for biltrafikk. Både i anleggsperioden og når Bussveien er ferdig, stenger prosjektet sentrumsgatene Elvegata og Jernbaneveien for biltrafikk. I tillegg stenger vi Strandgata for gjennomgangstrafikk høsten 2023 som en del av Bussveien mellom Kvadrat og Ruten og sentrumsplanen for Sandnes kommune.

Artikkel

24.06.2022

Starter omfattende gravearbeid i sentrum

Mandag 10. oktober starter arbeidet med vann- og avløp i sentrum. I første omgang blir FV44 stengt ved Olav Vs plass, og bilister må kjøre via Rådhusgata og Elvegata.

Det er flere planlagte utbygginger og veiprosjekter som vil påvirke fremkommeligheten i og gjennom Sandnes sentrum i årene som kommer.