Diagonalen–Gausel stasjon / Gausel stasjon–Nådlandsbråtet

Strekningen mellom Diagonalen og Gausel stasjon skal stå klar før sommeren 2023. Fra stasjonsområdet til Nådlandsbråtet er arbeidet ferdig i løpet av 2022. 

Kontaktinformasjon Bussveien.

Bussveistrekningen mellom Gausel stasjon og Nådlandsbråtet er ferdig bygget

Onsdag 30.november legger vi om trafikken til permanent kjøremønster på strekningen mellom Gausel stasjon og Nådlandsbråtet. Strekingen er ferdig bygget.

I dag åpner vi alle 4 kjørefeltene og tar i bruk de nye bussholdeplassene. I begge ender av den ferdige strekningen pågår det imidlertid anleggsarbeid. I overgangen mellom den ferdige strekningen og de pågående prosjektene, må bussene over i bilfeltene. Her blir det gjensidig vikeplikt og fletting mellom buss og bil. Lysreguleringen blir derfor ikke satt i drift ved rundkjøringen ved Gausel stasjon. I rundkjøringen ved Slettestrandbrua og Gauselbakken derimot, blir lysregulering satt i drift.

Onsdag åpner vi også undergangen ved Nådlandsbråtet. I sørenden av strekningen åpner vi fortauet på østsiden av fylkesveien i krysset inn til Gamle Forusvei. I nordenden av strekningen forblir fortauet stengt langs fylkesveien en stund til. Planen er å åpne fortauet på østsiden av veien fra Gausel stasjon i løpet av uke 49. I mellomtiden må myke trafikanter fortsatt ta veien om Gauselkneiken når de skal nordover fra Gausel stasjon.

Strekningen skal formelt åpnes torsdag 8.12 av fylkesordfører Marianne Chesak. Tidligere samme dag blir det også en markering ved undergangen til Gausel stasjon. Til denne markeringen har vi invitert skolebarn fra Gausel skole som har vært med å dekorere undergangen med fine barnetegninger. Har du ikke tatt turen gjennom undergangen enda, så må du ta deg en tur og se på de fine tegningene!

Undergangen ved Nådlandsbråtet har vi forøvrig også dekorert. Her kan du se historien om Gauseldronningen og lokal vikinghistorie som er innprentet direkte i betongen i undergangen.

Takk for all tålmodigheten dere har vist under byggingen av denne bussveistreknigen! Vi håper dere er fornøyde med resultatet og ønsker dere en fin førjulstid:-)

Mer informasjon her: https://www.rogfk.no/aktuelt/apner-halvparten-av-bussveien-pa-gausel.128148.aspx

 

30.11.2022 11.00

Varsel om tidlig oppstart pga. asfaltering og stenging av Gauselkneiken

Onsdag 23.11 og torsdag 24.11 blir det anleggsstart kl. 0600 på Gausel. Disse dagene skal det legges et siste lag med asfalt i Gauselveien, på strekningen mellom Gausel stasjon og rundkjøringen ved Coop Mega. Østsiden av Gauselveien skal asfalteres onsdag 23.11. I den forbindelse blir krysset Gauselkneiken/Gauselveien stengt for biltrafikk fra kl. 08.30 -1400. Dersom du må ut med bil i denne perioden, må du kjøre langs togbanen i Gauselkneiken eller Gauselgeilen og krysse under togbanen over til Gauselvågen. Følg Gauselvågen for å komme ut på fylkesveien. Alternativt kan du krysse under jernbanen og ta opp Teglverksbakken.

Trafikken skal gå som normalt i begge kjøreretninger på FV44 onsdag og torsdag mens asfalteringen pågår. Vi benytter bussfeltet og den siden av kjørebanen som ikke asfalteres til å avvikle biltrafikken.

Det vil være trafikkdirigenter til stede begge disse dagene for å lose myke trafikanter gjennom arbeidsområdet ved behov.

Manuell dirigering 22.11 mellom Gauselkneiken og Gausel stasjon

I morgen tirsdag 22.11 blir det manuell dirigering mellom innkjørselen til Gauselkneiken og rundkjøingen ved Gausel stasjon. Stangeland skal forberede til asfalteringen som skal foregå på onsdag. Noe venting må påberegnes denne dagen.

Tegnforklaring kart:
Mellom gule streker: Asfaltarbeid og tidlig oppstart
Blått kryss: Stengt innkjøring
Røde linjer: Alternativ vei

 

21.11.2022 12.00

Varsel om trafikkomlegging Gauselveien

Mandag 21.11 blir det tidlig oppstart av anleggsarbeidet på Gausel. Trafikken skal legges om mellom rundkjøringen ved Coop Mega og Gauselkneiken. Bussfeltene stenges og biltrafikken legges over i sørgående kjørefelt, markert med blå strek i bildet under.

Stangeland skal fjerne alle betongblokkene som står i bussfeltene. Klokken 10.00 blir også ruten for myke trafikanter lagt om. Fotgjengerovergangen og bussholdeplassen sør for rundkjøringen ved Coop Mega fjernes. Ny fotgjengerovergang og bussholdeplass etableres cirka 100 meter nord for rundkjøringen. Bildet under viser blå rute som utgår. Ny rute er vist i rødt.

Anleggsarbeidet starter 0600 for å unngå at vi lammer morgentrafikken.

18.11.2022 14.00

Asfaltering Dykjelsletta

Fredag 18.11 og mandag 21.11 blir Dykjelsletta stengt for biler mellom 0900 og 1500 på strekningen mellom Dykjelsletta 34 og 40, bildet under. Strekningen skal asfalteres. I den forbindelse blir det også fresing av gammel asfalt. Myke trafikanter må gå ut slusen i støyskjermen og benytte seg av fortau langs FV 44 i perioden arbeidet pågår. Det vil også stå trafikkdirigenter i begge ender av arbeidsområdet for å sluse myke trafikanter gjennom ved behov.

Tirsdag 22.11 skal Dykjelsletta asfalteres mellom Dykjelsletta 25 og 26. Her krysser vi Dykjelbakken. Strekningen blir stengt for biltrafikk i perioden 0900 og 1500. Det blir trafikkdirigenter i begge ender av strekningen som vil sluse myke trafikanter forbi arbeidsområdet.

 

17.11.2022 12.00

Endring for myke trafikanter på Gausel fra mandag 07.11

Mandag 07.11 åpner Stangeland fortauet på østsiden av fylkesveien mellom Gauselkneiken og rundkjøringen ved Coop Mega. Samtidig fjernes fotgjengerovergangen nord for Gauselkneiken og den som er sør for rundkjøringen opp til Coop Mega. Stangeland skal fullføre en midtrabatt på denne strekningen som gjør at vi ikke kan ha myke trafikanter gående her. Fotgjengerovergangen midt mellom Gauselkneiken og rundkjøringen forblir åpen.

Tirsdag flyttes også bussholdeplassen fra sørsiden av Gauselkneiken til nordsiden av Gauselkneiken. Stangeland skal sette kantstein der den midlertidige bussholdeplassen var. De skal også i gang med asfaltering av slitelag (siste lag med asfalt) på strekningen mellom Gauselkneiken og rundkjøringen ved Gausel stasjon. Når kjørebaner og fortau har fått siste lag med asfalt, kan vi også åpne denne strekningen av fortauet på østsiden av fylkesveien. Da slipper myke trafikanter omveien via Gauselkneiken. Hvis alt går etter planen, kan fortauet sør for Gauselkneiken åpnes i løpet av uke 48.

 

07.11.2022 08.00

Varsel om nattarbeid i uke 44

Nå er Risa straks i mål med asfaltering av fylkesvei 44. Rundkjøringen ved Gausel stasjon skal asfalteres natt til 1.november. Fylkesvei 44 er en tungt trafikkert vei og entreprenøren får derfor ikke lov å starte asfalteringsarbeidet her før 21.00. Asfaltering av rundkjøringen ved Gausel stasjon starter i kveld 31.10, kl. 2100 og skal være ferdig til tirsdag morgen 1/11 kl. 0600.

 

31.10.2022 11.30

Endrer trafikkmønster ved Gauselkneiken permanent

Entreprenøren legger kantstein i rabatten mellom Bussveien og kjørebanen på Gausel. KJøremønsteret blir permanent.

Onsdag 26. oktober starter entreprenøren å forberede arbeidet med å legge kantstein i rabatten mellom Bussvei og kjørebane i krysset inn til Gauselkneiken. Fra og med onsdag blir det bare mulig å sving til høyre inn og ut fra Gauselkneiken. Det betyr at når du kommer fra Gauselkeiken og skal ut på fylkesveien kan du bare ta til høyre mot Stavanger. Skal du mot Forus/Sandnes,  er det mulig å snu i rundkjøringen ved Coop Mega. Kommer du fra Stavanger og skal inn Gauselkneiken, må du kjøre til rundkjøringen ved Gausel stasjon og ta tilbake mot Stavanger. Dette blir en permanent endring i tråd med reguleringsplanen. 

25.10.2022 15.15

Statusoppdatering Gausel stasjon–Nådlandsbråtet

Anleggsarbeidet på bussveistrekningen mellom Gausel stasjon og Nådlandsbråtet nærmer seg slutten. Strekningen skal være ferdig bygget innen 1. desember. Brua ble fjernet i august, og siden da har mye av arbeidet foregått på østsiden av fylkesveien. De siste ukene har Risa jobbet med klargjøring til asfaltering og asfaltering av anlegget på østsiden. Siste laget av asfalt skal legges på vestsiden av fylkesveien i uke 42 og 43, med forbehold om at det ikke blir for mye nedbør.

Gjenstår litt arbeider

Selv om anlegget ser ganske ferdig ut, gjenstår en del mindre arbeider:

Undergangen ved Nådlandsberget åpnes ikke før helt mot slutten av anleggsfasen. Denne uken (42) skal det monteres dekorplater på sprøytebetongen ved undergangen, samt tilhørende belysning. På østsiden av undergangen gjenstår også litt beplantning og arbeid med nabotomten mot nord. Risa benytter også området her til lagring, ettersom de har fjernet deler av brakkeriggen i Dykjelsletta. Dette var nødvendig for å få plass til å bygge trappen fra Dykjelsletta ned til undergangen. Arbeidet med trappen pågår fortsatt.

Foruten disse arbeidene gjenstår litt arbeider med å sette kantstein i rabattene. Det skal også beplantes litt mer, kobles strøm til lys og lysregulering, det skal skiltes og så skal undergangen ved Gausel stasjon dekoreres med tegninger fra elevene ved Gausel skole. Dette gleder vi oss til å vise frem!

Endring for myke trafikanter

Fra og med i morgen, torsdag 20. oktober blir det endringer for myke trafikanter på strekningen. Siste lag med asfalt skal legges på kjørevei og fortau på vestsiden av fylkesveien. Det skal også gjøres et arbeid nær fortauet mellom Gauselbakken og undergangen til Gausel stasjon. Dette medfører at vi stenger fortauet fra Gauselbakken og nordover mot Stavanger fra og med torsdag 20. oktober og ut neste uke (43). De som skal ta buss mot Sandnes må benytte undergangen ved Gausel stasjon så lenge fortauet på vestsiden av fylkesveien er stengt. Nytt gangfelt etableres og skiltes for de som skal ta bussen videre sørover mot Sandnes.

Fra og med mandag 24. oktober stenger også fortauet videre sørover fra Gauselbakken frem til Nådlandsbråtet. Myke trafikanter må bruke fortauet på østsiden av fylkesveien mellom Gausel stasjon og Gamle Forusvei.

På vestsiden av fylkesveien kan Dykjelsletta benyttes frem til Gauselbakken. Skal man videre sørover herfra må man ta opp til Nådlandsknausene/Nådlandsberget i uke 43.

Snarveien fra fylkesveien (ved Nådlandsbråtet undergang) opp til Nådlandsknausene, åpner igjen onsdag 26.10. Kommer du snarveien fra Nådlandsknausene og ned mot fylkesveien, kan du kun bruke fortauet sørover, i retning Sandnes. Fortauet nordover mot Stavanger forblir stengt ut uke 43.

Alle endringene for myke trafikanter blir skiltet, så det er bare å følge skiltingen.

Trafikkomlegging for bilister

Fra og med torsdag 20. oktober blir det forbudt å ta til høyre når man kommer ned i rundkjøringen fra Gauselbakken. På samme måte blir det påbudt å ta til høyre når man kommer kjørende fra Slettetrandveien. Bilister som skal mot Forus/Sandnes må kjøre bort til rundkjøringen ved Coop Mega og snu her hvis de skal sørover. Dette kjøremønsteret vil vare cirka to uker. Det kan være greit å beregne noen minutter ekstra i trafikken i denne perioden.

Takk for tålmodigheten – nå er vi snart i mål!

19.10.2022 16.05

Varsel om nattarbeid Gausel stasjon-Nådlandsbråtet i uke 42

Strekningen Gausel stasjon-Nådlandsbråtet nærmer seg ferdig. Det siste av asfalt skal legges denne uken (42) og neste uke (43). Risa og asfaltentreprenøren gjør så mye av arbeidet de kan på dagtid. Fordi asfalteringen er væravhengig, kan det også bli overtid disse ukene hvis det blir oppholdsvær.

 Asfaltering av de to rundkjøringene på strekningen må foregå på natt. Fylkesvei 44 er en relativt tungt trafikkert vei og entreprenøren får derfor ikke lov å asfaltere rundkjøringene før 21.00. Det er planlagt nattarbeid i og rundt rundkjøringen ved Slettestrandbrua/ Gauselbakken onsdag 19/10 til torsdag morgen 20. oktober, og fra torsdag 20.oktober kl. 21 til fredag morgen 21.oktober denne uken (42). Arbeidstiden blir fra 21.00-0600. Nattarbeidet blir utført med forbehold om at været holder.

 

18.10.2022 14.00

Varsel om tidlig oppstart av anleggsarbeid mandag 3. oktober

Mandag 3.oktober blir det tidlig oppstart av anleggsarbeid på Gausel. Entreprenøren er nå ferdig med å bygge halve rundkjøringen opp til Coop Mega og krysset Gauselveien/Godesetveien (opp til Coop Mega) skal gjøres om til rundkjøring igjen. Stangeland starter vegomleggingen klokken 0500. Det blir fresing, soping og flytting på skilt og sperremateriell. Vi beklager ulempen for dere som bor nærmest arbeidet, men entreprenøren må starte tidlig for å unngå å lamme morgentrafikken. Det blir ingen endring for myke trafikanter etter trafikkomleggingen.

 

30.09.2022 15.00

Anleggsarbeid på Gausel torsdag kveld og natt til fredag 9. september

Det blir anleggsarbeid på Gausel torsdag kveld og natt til fredag 9. september. Entreprenøren er i gang med asfaltering på østsiden av fylkesvei 44 (Gauselveien) mellom undergangen ved Dykjelsletta og frem til rundkjøringen ned til Gausel stasjon. I den forbindelse skal de også asfaltere en stripe i kjørefeltet som nå brukes til nordgående trafikk. Da dette er en tungt trafikkert strekning, må denne stripen asfalteres på natten. Det blir noe fresing av asfalt, men for det meste er det ikke spesielt støyende arbeid. Asfaltarbeidet skal være ferdig til 0600 fredag morgen.

 

08.09.2022 09.00

Må være ekstra oppmerksomme på myke trafikanter i Gauselkneiken

Her blir det arbeid til godt ut i september. Vi har startet arbeid i Gauselkneiken. Entreprenøren har gjort klart for å sette kantstein i gangvegen ned til den nye undergangen, og ut mot veien (Gauselkneiken). Etter at kantsteinen er satt, skal vi asfaltere. Arbeidet i Gauselkneiken pågår i to-tre uker. I denne perioden må myke trafikanter dele veien med bilene, og det kan bli noe venting. Vi oppfordrer alle trafikanter til å være ekstra oppmerksomme mens arbeidene i Gauselkneiken pågår. Takk for tålmodigheten.

23.08.2022

Nattarbeid

📢🌙 Denne og neste uke blir det asfaltering på strekningen som Risa bygger for oss mellom Gausel stasjon og Nådlandsberget (se bilder). I den forbindelse er det dessverre nødvendig med nattarbeid natt til torsdag 7/7 og natt til fredag 8/7 denne uken. Det er asfaltering i rundkjøringen ved Slettestrandbrua og asfaltering av den gjenstående stripen av bussfeltene mellom Gamle forusvei og samme rundkjøring som må utføres på nattestid. Siden denne strekningen er tungt trafikkert, får vi ikke begynne med arbeid her før 21.00. Arbeidet varer utover natten og er ferdig senest 0600 påfølgende dag.

 

Nattarbeid

Varsel om nattarbeid Gausel stasjon-Nådlandsbråtet i uke 43

Strekningen Gausel stasjon-Nådlandsbråtet nærmer seg ferdig. Det siste av asfalt skal legges denne uken (43) og neste uke (44). Risa og asfaltentreprenøren gjør så mye av arbeidet de kan på dagtid. Fordi asfalteringen er væravhengig, kan det også bli overtid disse ukene hvis det blir oppholdsvær.

Asfaltering av de to rundkjøringene på strekningen må foregå på natt. Fylkesvei 44 er en relativt tungt trafikkert vei og entreprenøren får derfor ikke lov å asfaltere rundkjøringene før 21.00. Det er planlagt nattarbeid i og rundt rundkjøringen ved Slettestrandbrua/ Gauselbakken torsdag 14/10 og fredag 15/10 denne uken (43). Arbeidstiden blir fra 21.00-0600. Nattarbeidet blir utført med forbehold om at været holder.

Varsel om nattarbeid Gausel stasjon-Nådlandsbråtet i uke 43

Strekningen Gausel stasjon-Nådlandsbråtet nærmer seg ferdig. Det siste av asfalt skal legges denne uken (42) og neste uke (43). Risa og asfaltentreprenøren gjør så mye av arbeidet de kan på dagtid. Fordi asfalteringen er væravhengig, kan det også bli overtid disse ukene hvis det blir oppholdsvær.

Asfaltering av de to rundkjøringene på strekningen må foregå på natt. Fylkesvei 44 er en relativt tungt trafikkert vei og entreprenøren får derfor ikke lov å asfaltere rundkjøringene før 21.00. Det er planlagt nattarbeid i og rundt rundkjøringen ved Slettestrandbrua/ Gauselbakken torsdag 20/10 og fredag  21/10 denne uken (42). Arbeidstiden blir fra 21.00-0600. Nattarbeidet blir utført med forbehold om at været holder.

 

 

Til toppen