Prosess - arbeid i tre faser

Arbeidet med utredning av nye bompengepakker på Haugalandet blir gjort i tre faser. 

De tre fasene:

  1. Arbeidsprogram: Det er utarbeidet et arbeidsprogram som beskriver hvordan bompengeutredningen skal gjennomføres og hvordan kommunene og andre kan medvirke i prosessen. Arbeidsprogrammet er lagt ut på siden for «Rapporter».
  2. Strategiske valg: 2021 er en «strategi-fase», der kommunene og fylkeskommunene skal diskutere langsiktige behov i regionen og vurdere ulike alternativer. Det skal vurderes geografisk avgrensning av nye bompengepakker, skisseres prosjektinnhold og takstnivå og beskrives miljø- og samfunnskonsekvenser. Høsten 2021 gir kommunene politisk innspill til innrettingen på de nye bompengepakkene, før fylkestingene gjør endelig vedtak.
  3. Detaljert utforming og dokumentasjon: Når rammer og hovedstrategier er avklart, skal det jobbes mer detaljert med hvilke prosjekter som skal inngå i de nye bompengepakkene og defineres bompengesystem og takster. Dette arbeidet skal være ferdig til sommeren 2022.

Etter at bompengepakkene er ferdig planlagt, sendes de til politisk behandling. Høsten 2022 må kommunene og fylkeskommunene vedta endelig om de slutter seg til de nye bompengepakkene eller ikke.

  

Til toppen