Utredning av nye bompengepakker på Haugalandet

Kommunene på Haugalandet og Rogaland og Vestland fylkeskommuner har gitt klarsignal til å utrede nye bompengepakker som kan avløse Haugalandspakken i 2023.

Grunnen er at kommunene og fylkeskommunene ikke har ressurser til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet eller dekke framtidige utviklingsbehov på veinettet, gang- og sykkelveier eller kollektivtransport i regionen over ordinære budsjetter.

I 2019 vedtok kommunene og fylkeskommunene å se nærmere på en «by- og tettstedspakke», i tillegg til egne bompengepakker på fylkesveg 547 (Skudenes-Helganesveien på Karmøy) og fylkesveg 47 (Kvala-Haukås i Haugesund/Sveio). Regionen har også ønsket at det skal planlegges bompengepakker på E134 og E39, men dette må avvente klarsignal fra nasjonale myndigheter. Bompengepakkene som planlegges nå, omfatter derfor bare fylkeskommunalt og kommunalt vegnett.

Vedtaket i 2019 definerte ikke hvilke samferdselsprosjekter som skal finaniseres i nye bompengepakker, og heller ikke takst-nivå. Dette må avklares gjennom en «bompengeutredning». Arbeidet med bompengeutredningen startet høsten 2020 og skal pågå fram til sommeren 2022.

Deretter må kommunene og fylkeskommunene slutte seg til de nye bompengepakkene, før saken sendes til Samferdselsdepartementet og Stortinget endelig kan vedta de nye bompengepakkene.

Til toppen