Medvirkning

Faste samarbeidsgrupper

En politisk referansegruppe med fylkespolitikere og ordførerne i kommunene på Haugalandet gir politiske signaler til arbeidet med nye bompengepakker. I gruppen deltar også representanter for statlige etater. Gruppen gjør ikke formelle vedtak i prosessen – det skjer i ordinære politiske organer.

På administrativt nivå er det en tilsvarende koordineringsgruppe for faglige innspill og diskusjoner. I tillegg er det arbeidsmøter med enkeltkommuner etter behov.

Det faglige arbeidet koordineres av Rogaland og Vestland fylkeskommuner.

Lokalpolitiske behandlinger og informasjon

Vinteren 2021 vil fylkeskommunene informere formannskap/kommuneplanutvalg i kommunene om hvordan bompengeutredningen blir gjennomført og beslutningspunkter underveis.

Høsten 2021 blir rammer og hovedstrategier for de nye bompengepakkene fastlagt. Forslag til hovedstrategier blir sendt på høring til kommunene og statlige etater i september/oktober, før endelig vedtak i Rogaland og Vestland fylkesting desember 2021.

Fram mot sommeren 2022 blir bompengepakkene utformet mer detaljert. Deretter skal kommunene og fylkeskommunene høsten 2022 vedta om de slutter seg til de nye bompengepakkene eller ikke.

Annen medvirkning

Representanter for regionale næringsorganisasjoner, næringssjefer i kommunene og regionale interesseorganisasjoner vil bli invitert til å gi innspill underveis i prosessen. Fylkesadministrasjonene kan ellers bidra med informasjon om bompengeutredningen overfor kommunale organer, politiske partier, regionale nærings- og interesseorganisasjoner eller andre.

Det er også mulig å gi innspill til arbeidet direkte til fylkeskommunene – se under «Kontakt».

Til toppen