Bypakke Haugesund og fastlands-Karmøy

En ny bypakke (bompengepakke) for Haugesund- og fastlands-Karmøy er vedtatt av Haugesund bystyre, Karmøy kommunestyre og Rogaland fylkesting, og starter sannsynligvis opp høsten 2025.

Før bompengeinnkrevingen kan begynne, skal bypakken til behandling i Stortinget, og nye bomstasjoner skal bestilles og bli satt opp. 

Den nye bypakken har et mål om nullvekst i personbiltransport, god tilgjengelighet og framkommelighet, reduserte klimautslipp, folkehelse, trafikksikkerhet og byutvikling.

Dette er de største vei- og gateprosjektene i pakken

  • ny Risøy-forbindelse
  • ny Eikjeveg
  • utbedring av Tittelsnesvegen på fylkesvei 47
  • utvikling av Karmsundgata fra Storasundgata til Flotmyr.

Pakken inneholder også ni store gang- og sykkelprosjekter, som vil gjøre det tryggere og enklere å gå eller sykle til og fra Haugesund sentrum, områdesenteret på Norheim, skoler, idrettspark og andre områder. I tillegg settes det av penger til mange mindre gang-, sykkel-, kollektiv- og trafikksikkerhetstiltak. Samlet er det planlagt et investeringsvolum på omtrent 4,4 milliarder kroner (2022-kroner), der 50 prosent skal gå til gang-, sykkel- og kollektivprosjekter.

Etter at bypakken er vedtatt i Stortinget, blir det utarbeidet et handlingsprogram, der tidspunkt og rekkefølge for alle prosjektene blir bestemt mer detaljert.

Her er en oversikt over prosjektene i bypakken:

Prosjekter i bypakken for Haugesund og fastlands-Karmøy
Type prosjekt Prioritet Prosjekt Kostnad (millioner 2022 kroner)
Penger til planlegging og bygging av bomstasjoner 70
Vei- og gateprosjekt 1 Ny Risøy-forbindelse 860
Vei- og gateprosjekt 2 Eikjevegen 230
Vei- og gateprosjekt 3 Tittelsnesvegen 200
Vei- og gateprosjekt 4 Karmsundgata nord 500
Vei- og gateprosjekt 5 Karmsundgata sør 500
Større gang- og sykkelprosjekt A Storasundgata 80
Større gang- og sykkelprosjekt B Håvåsryggen 60
Større gang- og sykkelprosjekt C Vormedalsvegen 80
Større gang- og sykkelprosjekt D Skjoldavegen 250
Større gang- og sykkelprosjekt E Haugevegen-Tittelsnesvegen 160
Større gang- og sykkelprosjekt F Skeisvannsvegen 80
Større- gang og sykkelprosjekt G Miljøgate Austbøvegen 70
Større gang- og sykkelprosjekt H Rogalandsgata 60
Større gang- og sykkelprosjekt I Salhusvegen sør 55
Programområde-tiltak Mindre gang- og sykkelprosjekter 445
Programområde-tiltak Kollektiv: framkommelighet, terminaler, holdeplasser 330
Programområde-tiltak Utbedring, trafikksikkerhet og miljø 360
Sum prosjekter i bypakken 4 390

 

Bomstasjoner

11 bomstasjoner skal settes opp i byområdet. Bomstasjonene vil danne en ring omkring sentrumsnære områder i Haugesund, og en annen ring sør i byområdet. Bomstasjonene i sentrumsringen skal stå på samme sted som stasjonene i dagens Haugalandspakke, mens en del av stasjonene i den søndre ringen vil være nye. De nye bomstasjonene vil få innkreving i begge kjøreretninger, og taksten blir

  • 14 kroner for lette kjøretøy 
  • 28 kroner for tunge kjøretøy (2022-kr)

Lette kjøretøy med brikke får 20 prosent brikke-rabatt, og el-biler i tillegg 30 prosent nullutslipps-rabatt. Takstnivået blir justert i henhold til prisstigningen underveis i bypakke-perioden.

kart over Haugesund byområde med svarte prikker som viser hvor bomstasjonene skal stå - Klikk for stort bildeHer skal bomstasjonene stå når ny bypakke for Haugesund og fastlandskarmøy starter opp, sannsynligvis i 2025