Bompengepakke Karmøy

Høsten 2021 vedtok Karmøy kommunestyre og Rogaland fylkesting å starte arbeidet med en bompengepakke for utvikling av fylkesvei 547 på Karmøy. Siden da har vi utredet omkjøringsveien Åkra Sør–Veakrossen, muligheter for utvikling av dagens fylkesvei 547, og mulige framtidige bompakke-alternativer.

For omkjøringsveien Åkra Sør-Veakrossen er det identifisert tunnel-alternativer, kartlagt natur- og miljøtema, gjort trafikkanalyser og laget konsekvensutredning av tunnel-alternativene. Etter en samlet vurdering, blir et av de lengste tunnel-alternativene, alternativ 3B, vurdert å være det beste omkjøringsalternativet. Tunnel i omkjøringsveien har et kostnadsanslag på omtrent 1,5 milliarder kroner, mot omtrent 1,3 milliarder kroner (2022-kr) for vanlig vei.

Vi har også sett på utvikling av dagens fylkesvei 547 over Karmøy. Utredningen konkluderer med at det er mulig å utvikle dagens vei og gi den høy trafikk-kapasitet, styrket trafikksikkerhet og bedre forhold for alle trafikantgrupper. Studien anbefaler tofelts vei i kombinasjon med utbedring av sentrale kryss, og sykkelvei med fortau for myke trafikanter. Under finner du detaljerte forslag til løsninger gjennom Åkra sentrum. Du finner også informasjon om hva som kan bli mulige framtidige bompakke-alternativer, kostnader og takster.

For å komme videre i planleggingen, må Karmøy kommune og Rogaland fylkeskommune velge mellom tre alternativer for strekningen fra Åkra til Veakrossen: Omkjøringsvei med tunnel, omkjøringsvei med vanlig vei eller å gjøre dagens fylkesvei bedre.