Risa AS bygger ut Karmsundgata

 Arbeidet med å utvide fylkesvei 47 Karmsundgata i Haugesund starter i desember.

Tre entreprenører leverte anbud. Risa AS har laveste pris med 262 510 466,65 kroner eks. mva.

Berthelsen & Garpestad leverte tilbud på 273 728 200,90 kroner eks. mva. Vassbakk & Stol sin tilbudssum er 293 987 710,00 kroner eks. mva. Klagefristen er 1. november.

— Vi er fornøyde med konkurransen. Nå gleder vi oss til å gå i gang med å bygge ut Karmsundgata for at bilister, fotgjengere og syklister kommer tryggere og bedre fram, sier prosjektleder Cato Severinsen i Rogaland fylkeskommune.

Karmsundgata blir utvidet fra to til fire felt, fra Opelkrysset og snaut 1100 meter mot sentrum. På strekningen blir det bygd sykkel- og gangvei og to nye gangbruer over fylkesveien. 

Litt av det som blir bygd

  • Rundt 1080 meter ny firefelts fylkesvei
  • Cirka 1300 meter kommunale og private veier og atkomster
  • 1600 meter sykkelvei med fortau
  • 800 meter gang- og sykkelvei/fortau
  • To stålbruer for gående og syklende, Håvåsen bru og Storasund bru
  • Rundt 150 nye veilys
  • 2200 kvadratmeter støyskjerming

Utbyggingen av Karmsundgata er finansiert av Haugalandspakken.

—  I tillegg til summen entreprenør Risa skal ha for jobben, kommer en del kostnader utenom. For eksempel mva., grunnerverv og lokale støytiltak. Samtidig skal Haugesund kommune som eier vann- og avløpssystemet og andre kabeletater betale deler av totalkostnadene. I Haugaladspakken er det satt av 375 millioner kroner til Karmsundgata, så tilbudssummen fra Risa AS gjør at vi kan bygge prosjektet innenfor ramma, forklarer Cato Severinsen.

Utbyggingen i Karmsundgata skal være ferdig høsten 2023.

Til toppen