Informasjonsmøte om vedlikehold på Bybrua 3. mai klokken 16.30

Stillas som er bygget over og under midten av brua - Klikk for stort bildeStillaset er bygget rundt stålkassen Morten Nesvik

Rogaland fylkeskommune er eier og driftsansvarlig for Stavanger bybru, og skal nå gjøre nødvendig vedlikehold på deler av brua. 

Vi skal overflatebehandle bærekablene og stålkassen, både innvendig og utvendig. I tillegg skal vi skifte ut avløpssystemet og gjøre andre vedlikeholdsoppgaver blant annet med sadel (på toppen av brua), fortau, brulager (mellom bruplaten og søylene brua står på) og fuger.

Entreprenøren Consolvo AS skal gjøre vedlikeholdsarbeidet. Planen er at arbeidet er ferdigstilt i løpet av 2023, men dette er styrt av både værforholdene og arbeidets omfang som eventuelt dukker opp underveis. 

Vi og entreprenøren vil etterstrebe og holde dere som interessenter og naboer så godt informert som mulig gjennom hele prosessen. 

Onsdag 03. mai kl. 16:30 er det et informasjonsmøte i lokalene til Stavanger Seilforening på Sølyst. Du er hjertelig velkommen. 

Dette skjer videre

Her er litt informasjon om fremdriften som er planlagt, hvordan arbeidet utføres, arbeidstid, hvilket regelverk som gjelder i henhold til støyende arbeider, hvilke tiltak vi gjør for å skjerme naboer og hvordan vi vil kommunisere med dere i fremtiden. 

Trafikk: 

Consolvo planlegger å stenge resterende del av kollektivfeltet og ett av fortauene gjennom hele byggeperioden. Dette for å bruke feltet for tilkomst, lagerplass og for å utføre arbeidet sikkert, samtidig som trafikkmønsteret er forutsigbart for trafikken. Fortauene blir stengt vekselvis, men det vil alltid være ett åpent over hele broen til enhver tid. Er du syklist? Da er det bra om du senker farten når du passerer folk og stillaser. Ta hensyn til arbeidsfolk og gående.

Bærekabler: 

Arbeidet med bærekablene vil etter planen pågå fra mai til september. Her skal entreprenøren montere stillas fra trafikktunellen og opp til toppen hvor det bygges en plattform. Fra plattformen vil bærekablene bli sandblåst og malt ved bruk av tre stillasvogner fra vinsj.

Stålkasse: 

Stålkassen, som ligger i midten av brua og strekker seg over sjøen, skal først forsterkes med stålplater, før den blir sandblåst og malt. Dette arbeidet vil pågå fra mai og ut 2023. Her bygger Consolvo to stillas med en lengde på 15 meter hver. Stillasene blir skjøvet/rullet langs broen under vedlikeholdsarbeidet. Innvendig vil det også foregå arbeid med overvannssystemet, utskifting av bolter og punktvis overflatebehandling. 

Fortau og rekkverk: 

På fortauene over ståldelen skal det legges ny fuktisolering og slitelag. Vi vil også vedlikeholde ytterrekkverkene. 

Arbeidstid 

Entreprenøren Consolvo AS følger gjeldende regler og retningslinjer som inkluderer arbeid fra mandag til og med lørdag fra kl. 07:00. For at arbeidsfolkene skal ha litt helg starter arbeidene klokken 07.00 også lørdager, men vi vil i størst mulig grad skåne omgivelsene for støy tidlig lørdag morgen. 

Regelverk og støy 

Kapittel 6 i «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021)» er grunnlaget i et bygge- og anleggsarbeid. Her gis det anbefalinger til støygrenser i arbeid på dagtid fra klokken 07.00–19.00, kveldstid 19.00–23.00 og nattarbeid fra 23.00–07.00. Kravene vil være noe skjerpende på kveld og natt. 

Vi skal i utgangspunktet ikke jobbe på kveld og natt, med unntak av utskifting av fugeelementer som krever trafikkdirigering. 

Det er allikevel viktig å presisere at det er fullt lovlig å drive anleggsarbeid både kveld og natt, men i henhold til punkt 6.1.2 skal vi varsle naboer om det utføres støyende arbeid om natten. 

Rogaland fylkeskommune har laget en støyvurdering i henhold til gjeldende gjeldende regelverk. Rapporten redegjør for støy fra anleggsarbeid mot nærliggende bebyggelse i forbindelse med rehabiliteringen av Stavanger bybru. Støyvurderingene er basert på beregninger ut fra de arbeidsoperasjonene som vi skal gjøre, og støynivåene er vurdert i henhold til grenseverdier beskrevet i T-1442. 

Videre vil vi måle støy underveis mens vi jobber, for å sikre at det ikke er avvik fra støyvurderings-rapporten, disse målingene utføres av fagkyndig leverandør.

Tiltak: 

For oss og entreprenøren er det viktig å gjøre vedlikeholdsarbeidet på Bybrua effektivt og til god kvalitet. Det er også viktig å skåne interessenter og naboer så mye som mulig når vi jobber. Vi har allerede forklart hvordan vi løser trafikken ved å opprettholde to kjørefelt og ett fortau til enhver tid. 

Videre vil vi kle stillaset på stålkassen inn med sponplater, fiberduk, presenning og støyisolerende presenning for å hindre støv fra å flykte, samt begrense støyen mest mulig. Det vil også bli brukt en mindre støyende dyse enn vanlig under sandblåsingen, denne demper støyen med ca. 40prosent  i forhold til ordinær dyse. Under stillaset monteres det finmasket sikkerhetsnett som en ekstra skjerming. 

Kommunikasjon 

Vi har inngått avtale med en leverandør av SMS-varsling. På denne måten kan vi varsle alle beboere i et gitt område. Vi bruker opplysninger fra Folkeregisteret. Dersom du ikke er registrert med rette opplysninger i Folkeregisteret, men ønsker å motta SMS-varsling anbefaler vi å gjøre dette via www.skatteetaten.no 

Vi vil varsle generelt nyttig informasjon ved behov på SMS. Skulle det bli behov for planlagt arbeid som kan overskride støykrav på kveld og natt, vil byggherre kontakte naboer som blir berørt og tilby alternativ overnatting. 

Her finner du oppdatert informasjon om prosjektet på rogfk.no

Skulle det være behov for kontakt med fylkeskommunen eller entreprenør kan du sende en e-post med mindre det er særskilte grunner for noe annet. 

Consolvo: olav.moen@consolvo.no

Rogaland fylkeskommune ved Oddgeir Auglend: oa@novaform.no