Fire store gang- og sykkelveiprosjekt blir ferdig i år

Dette er status på fire større prosjekt i fylket.

Fylkesvei 561 Mosterøy-Finnesand: Utvidelse av eksisterende vei og bygging av en ny gang og sykkelveg på en 4,2 kilometer lang strekning på fylkesvei 561 Mosterøyveien i Stavanger kommune. Målet med prosjektet er god framkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende. Totalkostnaden er beregnet til 127 millioner kroner.

Skal være ferdig rundt årsskiftet 2020/2021.

Fylkesvei 734 Håkull-Trovåg: Bygger ny 3,3 kilometer lang gang- og sykkelvei langs fylkesvei 734 mellom Håkull og Trovåg. Totalkostnad er estimert til rundt 45 millioner kroner. Prosjektet er ferdig i juli i år, og er finansiert av Haugalandspakken.

Fylkesvei 44 Brattland-Grødaland: Cirka 2,8 kilometer ny gang- og sykkelvei på vestsida av fylkesvei 44 mellom Brattland og Grødaland. Det blir også bygget busslommer og gjort endringer med avkjørsler. Ferdig i sommer. Totalpris på rundt 53 millioner kroner.

Fylkesvei 835 Vormedalsvegen, del 1: 1500 meter sykkelvei fra Norheim til Moksheim. Traseen er en del av hovednett for sykkel og vil etter planen være ferdig sommeren 2020. Totalkostnaden er beregnet til rundt 19 millioner kroner.