Tilskudd til attraktive tettsteder

Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle attraktive tettsteder i Rogaland.

Støtten skal stimulere til utvikling av levende, identitetsskapende og miljøvennlige tettstedssentre.
Tiltak skal bidra til utvikling av tettstedssentre i tråd med prinsippene i de regionale areal- og transportplanene. Eksempler på dette kan være tilrettelegging for;

 • Mer variert boligstruktur/konsentrert bebyggelse.
 • Attraktive offentlige byrom og møteplasser.
 • Gjenbruk av tomme sentrumslokaler.
 • Nye løsninger for gående og syklende
 • Samlokalisering av funksjoner og fortetting
 • Ivaretakelse av historiske kvaliteter og identitetsskapende elementer

Slik søker du

Søknadsfrist: 15. januar

Søknadsskjema (PDF, 146 kB)

Søknad og eventuelle vedlegg sendes til:

E-post: firmapost@rogfk.no,

eller 

Rogaland fylkeskommune
Postboks 130
4001 Stavanger

 • Søknaden må inneholde et realistisk budsjett med finansieringsplan (forventede inntekter og utgifter), en fyldig beskrivelse av tiltaket og en plan for evaluering.
 • Det gis tilskudd på maks 50% av prosjektets samlede kostnader ved sluttførelse.

Hvem kan søke om tilskudd

Alle kan søke.

Generelle krav

 • Prosjekter må gjennomføres i Rogaland.
 • Aktører som mottar støtte fra Rogaland fylkeskommune må, med unntak for privatpersoner, være registrert i Brønnøysundregistrene.
 • Kommuner som mottar tilskudd, forplikter seg til deltakelse i læringsnettverket for Attraktive tettsteder i distriktene i Rogaland.

Eksempler på hva det kan gis tilskudd/støtte til

 • Leie inn faglig plankompetanse, eller dekke lønn til ekstra prosjektmedarbeider
 • Utarbeide kunnskapsgrunnlag for stedsutviklingsarbeid, herunder mulighetsstudier, stedsanalyser, mobilitetsanalyser mm.
 • Utrede virkninger av stedsutviklingstiltak på samfunn og miljø
 • Arrangere samlinger for kompetanseheving, erfaringsdeling, medvirkning og samarbeid om tiltak.
 • Etablere lettere og temporære fysiske tiltak; for eks. midlertidige møteplasser, gjenbruk av tommelokaler

Det gis ikke tilskudd/støtte til

 • Allerede gjennomførte prosjekter
 • Ordinær drift. Ordinære driftsutgifter er de utgifter som tilhører den løpende driften i virksomheten.
 • Egne medlemsaktiviteter og vanlig vedlikehold.
 • Større bygge- og anleggstiltak
 • Allerede fullfinansierte tiltak kan ikke få støtte.

Prioriteringskriterier

Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:

 • I hvilken grad tiltaket bidra til å oppnå tilskuddsordningens formål.
 • Grad av medvirkning og involvering av brukergrupper, offentlige, næringsliv og frivillige i prosjektutvikling/prosess.
 • Realisme med hensyn til budsjett og gjennomføringsplan.
 • Sannsynligheten for andre positive effekter av tiltaket for miljø og samfunn.
 • Grad av tverrsektorielt og/eller -faglig arbeid.
 • Grad av innovasjon og overføringsverdi.
 • Små og mellomstore tettsteder, særlig i distriktene, prioriteres.

Vilkår ved tildeling

 • Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknaden og en eventuell endring eller utsettelse må søkes godkjent av Rogaland fylkeskommune.
 • Det forutsettes at Rogaland fylkeskommune oppgis som finansieringskilde når det blir informert om prosjektet i media, til samarbeidspartnere eller andre. Ved trykt presentasjon av prosjektet (brosjyrer, nettsider, skilt, infotavler mv.) skal Rogaland fylkeskommunes logo vises.
 • Bevilgningen er gyldig i bevilgningsåret og de to påfølgende budsjettårene. Etter utløp av bevilgningsperioden vil tilsagn som ikke er benyttet bli trukket tilbake uten varsel.
 • Tildelt beløp kan avkortes dersom tiltaket ikke er gjennomført som omsøkt.

Utbetalingsprosedyre og krav til rapportering

 • Tilskudd utbetales som hovedregel etter at tiltaket er gjennomført og etter at fylkeskommunen har mottatt regnskap og rapport. Rapporten skal gjøre rede for gjennomføringen av tiltaket/prosjektet sett i forhold til beskrivelsen i søknaden, samt en evaluering av måloppnåelse. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenliknes med innsendt budsjett.
 • For prosjekter der samlet tilsagn fra fylkeskommunen er større enn kr. 200 000,- forutsettes framlagt revisorgodkjent regnskap i forbindelse med sluttrapportering. Utgifter til dette kan legges inn i prosjektets budsjett. For andre prosjekter holder det med regnskap underskrevet av regnskapssjef/leder eller kasserer i mindre organisasjoner.
 • Kostnaden/verdien av egeninnsats i form dugnadsarbeid settes til kr 250,- per time.
 • Kostnad/verdi av egeninnsats i form av lønnet arbeid settes lik dokumentert timelønn, dog maksimalt kr. 600,- per time. Timelønn dokumenteres med lønnsutskrift signert av overordnede.

Klageadgang

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.

Til toppen